Skip to content

Kohti savutonta ja nikotiinivapaata Suomea

Kansanterveys
NikotiiniKansanterveys

Tupakka- ja nikotiinituotteiden, kuten savukkeiden, sähkösavukkeiden ja nuuskan, saatavuutta on rajoitettava niiden aiheuttamien vakavien haittojen vuoksi. Säännölliset hinnankorotukset ovat tutkitusti tehokkaimpia keinoja tässä työssä. Ne hillitsevät merkittävästi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamista, sekä niiden kokonaiskulutusta.

Hintaan vaikutetaan verotuksella. Vaikka Suomessa tupakkaveroa on korotettu säännöllisesti viime vuosina, ei tupakka- ja nikotiinituotteiden hintataso ole meillä edelleenkään erityisen korkea. Esimerkiksi Euroopan Unionin alueella savukeaskin (20kpl) keskihinta vaihtelee Bulgarian 2,6 eurosta Irlannin 10,1 euroon, ollen Suomessa 6,1 euroa.

Tupakan verotus perustuu tupakkalakiin. Vuonna 2017 tupakkavero tuotti valtion kassaan 1,0 miljardia euroa. Verolla katetaan tupakoinnin yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan kohoavat vuosittain noin 1,5 miljardiin euroon. Sen avulla kavennetaan myös tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aiheuttamia sosioekonomisia terveyseroja. Tupakkaveron korotusten jatkaminen Suomessa onkin perusteltua ja jatkossa verotus tulisi ulottaa koskemaan myös uudenlaisia markkinoille tulevia tupakka- ja nikotiinituotteita välineistöineen.

Taustaa

Suomen tupakkalain tavoitteeksi on asetettu tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Pyrkimyksenä on saavuttaa tämä tavoite vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta kohti on kuljettu jo kauan, aina 1970-luvulta lähtien. Veronkorotusten ohella tavoitteeseen tähtääviä toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi tuotteiden markkinointi- ja esilläpitokiellot, ikärajat, sekä pakkauksiin liitetyt terveysvaroitukset. Näiden toimenpiteiden ansiosta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö onkin Suomessa vähentynyt merkittävästi.

Eniten käytettyjä tupakka- ja nikotiinituotteita Suomessa ovat savukkeet. Vuonna 2017 Suomalaisesta aikuisväestöstä (20-84-vuotiaista) 11,4% (miehistä 13%, naisista 10%) poltti savukkeita päivittäin ja nuorilla (14-18-vuotiailla) vastaava luku oli 7%. Savukkeiden ohella suomalaiset käyttävät myös muita nikotiinia sisältäviä tuotteita, kuten nuuskaa, sähkösavukkeita ja vesipiippua. Tämä on huolestuttava tieto, sillä tupakka- ja nikotiinituotteet sisältävät lukuisia terveydelle vaarallisia aineita, kuten nikotiinia, raskasmetalleja ja hyönteismyrkkyjä. Näiden tuotteiden päätyminen elimistöön lisää väestön sairastavuutta monin tavoin. Tupakoitsijoilla esimerkiksi syöpä- ja keuhkotaudit sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat hyvin yleisiä. Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö saattaa vaikeuttaa jo olemassa olevien sairauksien taudinkuvaa, heikentää lääkehoitojen tehoa, sekä lisätä hoidollisiin toimenpiteisiin liittyvien komplikaatioiden riskiä.

Koska tupakka- ja nikotiinituotteet on tarkoituksella suunniteltu sellaisiksi, että ne ylläpitävät riippuvuutta, on tupakoinnin lopettaminen omin avuin vaikeaa. Siksi tukea tupakka- ja nikotiinivieroitukseen tulee olla saatavilla kattavasti koko maassa. Paljon hyödyllistä tietoa tupakoinnin lopettamisesta sekä tuen tarjoajista on saatavilla esimerkiksi Suomalaisten kansanterveysjärjestöjen, kuten Suomen ASH ja Filha,verkkosivuilla.

Lopuksi

Tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamat haitat kuormittavat monin tavoin paitsi yksilöä, myös hänen lähiyhteisöään. Lisäksi ne aiheuttavat kansantaloudellemme mm. terveydenhuoltomenoista ja tulonsiirroista koituvia, merkittäviä kustannuksia. Siksi vastuullisen ja määrätietoisen tupakkapolitiikan harjoittamista on Suomessa jatkettava. Vahvalla poliittisella sitoutumisella sekä pitkäjänteisellä, eri toimijatahojen välisellä yhteistyöllä tavoite savuttomasta Suomesta on saavutettavissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.3.2020 08:50

SOSTE esittää Suomeen uutta terveysperusteista valmisteveroa

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry esittää Suomeen terveysperusteista veroa, joka kohdistuisi laaja-alaisesti suolaan, sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan. Vero kohdistuisi valikoituun hyödykeryhmään, ja verorasitus kasvaisi tuotteen sokeri-, rasva- tai suolapitoisuuden lisääntyessä. Veronalaiset tuotteet määräytyisivät sen perusteella, edistääkö niiden verottaminen terveellistä ravitsemusta. Laaja-alainen vero muuttaisi parhaassa tapauksessa sekä kuluttajien että tuottajien käyttäytymistä ja tekisi saatavilla olevista […]

Uutinen

4.2.2020 14:05

SOSTEn vaikuttamisterveiset kevätkaudelle

Tämä vuosi on pääministeri Marinin hallituksen toiminnan kannalta keskeisin. Työ on päässyt alkuun ja isot uudistukset saatu käyntiin. Seuraavaksi pitää päästä alkua pidemmälle. Eduskunnan kevätistuntokauden alkajaisiksi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys haluaa muistuttaa päättäjiä sote-järjestöjen keskeisistä vaikuttamiskärjistä, joilla edistetään hyvinvointia ja terveyttä sekä torjutaan eriarvoisuutta. Hallitusohjelman hyvät tavoitteet on nyt käännettävä käytännön teoiksi! ”To do” […]

Uutinen

17.12.2019 10:00

SOSTEn vaikuttamiskärjet päivitetty

SOSTEn vaikuttamiskärjet on päivitetty. Ne peilautuvat uuteen hallitusohjelmaan ja niissä esitetään politiikkasuosituksia ja toimenpide-esityksiä sote-järjestöille keskeisistä kysymyksistä. Teemoina ovat perusturva, sairastamisen hinta, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys, kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset sekä terveysperusteiset verot. SOSTElle tärkeä tavoite on perusturvaetuuksien korottaminen ja joustava perusturva. Sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat tällä hetkellä Suomessa suuria. Eriarvoisuuteen on tärkeää puuttua kaikin […]