Avoimuusrekisteri


Etusivu / Lausunnot / Avoimuusrekisteri

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

  • SOSTE kannattaa avoimuusrekisterin perustamista ja sen mahdollisimman nopeaa laajenemista kattamaan kaikkeen julkiseen sektoriin kohdistuvan vaikuttamistoiminnan sekä myös julkisten tahojen tekemän vaikuttamisen.
  • SOSTE korostaa kansalaisjärjestöjen päätöksentekoon tuoman asiantuntemuksen ja niiden tekemän advocacy-työn merkitystä ja eroa vaikuttamiseen, jolla pyritään vaikuttajan taloudellisten intressien edistämiseen.
  • SOSTE katsoo, että mahdollisimman laaja tietojen keruu vaikuttamisesta mahdollistaa sen tunnistamisen missä määrin joillakin vaikuttamistyötä tekevillä tahoilla on ollut erityisen suuri merkitys päätöksenteolle..
  • SOSTE katsoo, että olisi hyvä vielä arvioida, missä määrin sääntelyn tavoitteet olisivat saavutettavissa vaikuttamisen kohteen toimesta tapahtuvalla raportoinnilla.
  • SOSTE muistuttaa, että merkittävissä uudistuksissa valmistelukaari voi olla pitkä, jolloin esitetty 10 vuoden julkinen saatavuus voi rajoittaa poliittista julkisuutta epätoivottavalla tavalla.
  • SOSTE pitää perusteltuna avoimuusrekisterin sijoittamista Valtiontalouden tarkastusvirastoon, mutta kiinnittää huomiota VTV:n tehtäväkentän olennaiseen laajenemiseen siihen, että demokratian ja päätöksenteon läpinäkyvyyden korostuessa lisääntyvät mahdollisesti myös perusteet liittää julkiseen valtaan kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyys ja valvonta itsenäiseksi kokonaisuudeksi.