Ihmisten hyvinvointi digitaalisessa siirtymässä tulisi huomioida vahvemmin digitaalisen kompassin painopisteenä


Etusivu / Lausunnot / Ihmisten hyvinvointi digitaalisessa siirtymässä tulisi huomioida vahvemmin digitaalisen kompassin painopisteenä

SOSTE antoi lausunnon Suomen digitaalisen kompassin 2. luonnoksesta. SOSTE antoi lausunnon myös 1. luonnoksesta.  

SOSTE kiittää lausunnossaan lisäyksistä liittyen järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kuitenkin lausunnossa huomautetaan, että vaikka maininnat järjestöjen roolista digikompassin toteuttamisessa ja kehittämisessä ovat hyviä ja kannatettavia, niin tärkeät kirjaukset eivät saa jäädä vain tekstitasolle. On tärkeää, että järjestöjen osallistaminen digikompassin kehittämistyöhön ja toteuttamiseen kirjataan strategiatasolla, mutta yhtä tärkeää on varmistaa, että osallistamiseen määritellään konkreettiset toimet ja varataan tarvittavat resurssit. 

Lausunnossaan SOSTE huomauttaa, että ihmisten hyvinvointi digitaalisessa siirtymässä tulisi huomioida vahvemmin digitaalisen kompassin painopisteenä. Lähtökohtina tulee olla perusoikeuksien toteutuminen digitaalisten palvelujen käytössä sekä vahva henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva. 

Digikompassissa tulisi määritellä entistä tarkemmin, kuinka varmistetaan, etteivät taloudellinen eriarvoisuus ja saavutettavuuden ongelmat ole esteenä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle. SOSTE painottaa, että palveluiden tulisi olla myös ymmärrettäviä. Lisäksi SOSTE muistuttaa, että palvelut tulee saada oikea-aikaisesti ja sujuvasti myös silloin, kun ihminen ei pysty tai halua käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita.  

Lausunnossa korostetaan myös digitalisaation mahdollisia riskejä, joita käsitellään digikompassissa hyvin ohuesti. Järjestöt ovat saavutettavuuden ja esteettömyyden asiantuntijoita ja niiden säännöllinen kuuleminen tilannekuvan luomisessa on tärkeää, jotta digikompassin tavoitteisiin on mahdollista päästä. 

Digitalisaatioon liittyviä haasteita ovat muun muassa tunnistautuminen ja esteettömyys ja saavutettavuus sekä älylaitteiden tai muiden digitaalisen asioinnin edellyttämien välineiden saatavuus kaikille taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. SOSTE katsoo, että yksi ratkaisu haasteisiin on saavutettava, laadukas ja palveluihin integroitu digituki ja sen kehittämisen tulisi olla selkeämmin kirjattu digikompassiin. Järjestöt ovat merkittävä digituen tarjoaja Suomessa ja siksi ne tulee liittää vahvasti digituen kehittämistyöhön. Vaikka jokaisella digipalveluita tarjoavalla viranomaisella ja toimijalla, on vastuu neuvoa digitaalisten palveluidensa käytössä, järjestöt paikkaavat tällä hetkellä tarjolla olevan julkisen digituen puutteita (Järjestöbarometri 2022). SOSTE korostaa, että digituen antamiseen tulee luoda selkeät pelisäännöt ja osoittaa resurssit, jotta ihmisten turvallisuus ei vaarannu ja perusoikeudet toteutuvat.