Malttia biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon


Etusivu / Lausunnot / Malttia biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon

SOSTE osallistui tiistaina 17.1.2023 sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä 314/2022 vp ehdotetaan muutoksia lääkelakiin koskien biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekissa. Lisäksi ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin koskien biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään. Esityksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta ja rahoittaa osa hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen kuluista.

SOSTE toi kuulemistilaisuudessa esille huolensa apteekkivaihdon ehdotetusta laajuudesta. SOSTE esittää biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä apteekkivaihdon ja viitehintajärjestelmän piiriin vaiheittain, niin että ensin mukaan otetaan lyhytaikaisesti käytettävät valmisteet. On tärkeä kerätä kokemuksia apteekkivaihdon toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä potilaiden, apteekkien että terveydenhuollon toimijoilta, ja kehittää prosessia mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi ennen laajamittaista vaihtoa.

Apteekkivaihtoon voi ottaa myöhemmin mukaan askel kerrallaan myös pitkäaikaissairauksien hoidossa käytettäviä lääkeaineita. Insuliinit tulisi kuitenkin jättää kokonaan apteekkivaihdon ulkopuolelle potilas- ja lääkitysturvallisuussyistä, sillä virheet insuliinien annostelussa voivat olla hengenvaarallisia. Lasten ja nuorten lääkehoitoon liittyen erityispiirteiden vuoksi SOSTE esittää alle 18-vuotiaiden rajaamista apteekkivaihdon ulkopuolelle. Tämän SOSTE toi esille jo aiemmassa aihetta koskevassa lausunnossaan lokakuussa 2022.

Kun biosimilaarivalmisteita sisällytetään apteekkivaihdon piiriin vuodesta 2024 alkaen, on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että lääkevaihdon prosessit ovat selkeitä kaikille osapuolille, esimerkiksi sen suhteen, miten pistosohjaus toteutetaan, jos vastaanotolla ei ole vielä tiedossa mikä lääkitys potilaalle aloitetaan. Sekä lääkkeen käyttäjät että terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tietoa biosimilaareista. Tämä edellyttää valtakunnallista ohjeistusta ja tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.