Perustoimeentulotuessa hyväksyttäviin asumiskuluihin tulossa tiukennuksia


Etusivu / Lausunnot / Perustoimeentulotuessa hyväksyttäviin asumiskuluihin tulossa tiukennuksia

SOSTE oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tiistaina 14.11. toimeentulotukilain 7 a §:n muuttamisesta. Esitys rajaa harkinnan käyttämistä asumismenojen huomioimisessa. Jatkossa Kelan etuuskäsittelijä voi hyväksyä vuokranormien ylittäviä kuluja vain, jos hakijalla on laissa määritelty erityinen peruste asumiseen nykyisessä asunnossa.

Erityisiä perusteita huomioida asumismenot täysimääräisinä on tarkennettava

Esityksessä on määritelty erityisiä perusteita, joiden perusteella asumismenot voidaan ottaa huomioon täysimääräisinä. Lakiin tulee selkeämmin kirjata, että toimeentulotukipäätöksen teossa tulee erityisperusteet ottaa huomioon aina, jos kriteerit täyttyvät.

Yksi erityinen peruste on momentin muihin kohtiin verrattava muu perusteltu syy. Se, kuinka laajasti ihmisten erilaisia tilanteita tullaan tämän kohdan perusteella huomioimaan, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia vaikutuksia muutoksilla tulee olemaan haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Lain perusteluissa mainitaan esimerkkinä vain pitkäaikainen asunnottomuus ja siihen liittyvät elämänhallinnan ongelmat.

”Lain tulisi huomioida myös tilanteet, joissa edullisemman asunnon löytäminen on käytännössä mahdotonta. Erityisen vaikeassa asemassa ovat ihmiset, joilla on luottohäiriömerkintä. Heidän mahdollisuutensa itse vaikuttaa halvemman asunnon löytymiseen ovat pienet”, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Laissa tulee myös huomioida tilanteet, joissa muuttaminen halvemman asunnon perässä toiselle paikkakunnalle ei esimerkiksi ihmisen työnteon kannalta ole kohtuullista ja järkevää. 

Kohtuuttomasti pienituloisiin kohdistuvista leikkauksista on luovuttava

”On kestämätöntä tehdä viimesijaiseen toimeentulotukeen muutoksia, joiden esityksessä arvioidaan siirtävän ihmisiä enenevässä määrin ruoka-avun, järjestöjen vapaaehtoisen avun ja seurakuntien diakoniatyön varaan”, toteaa Järvinen.

 Samaan aikaan hallitus suunnittelee järjestöjen toimintaa supistavia massiivisia valtionavustusleikkauksia, jotka astuisivat voimaan vuonna 2027.

Toimeentulotukeen suunniteltuja kiristyksiä tuleekin tarkastella osana muita sosiaaliturvaan suunniteltuja leikkauksia. Samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista on luovuttava.