Sisäinen turvallisuus


VNS 4/2021 vp Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Järjestöjen toiminta lisää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta, myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten. Näin se vähentää eriarvoisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä, joita pidetään sisäisen turvallisuuden suurimpina uhkina. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa painotetaan turvallisuusuhkien juurisyihin puuttumista, ongelmien ehkäisyä ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien turvallisuuden parantamista. Näissä asioissa sosiaali- ja terveysjärjestöillä on paljon annettavaa, SOSTE toteaa selonteosta antamassaan lausunnossa.