Tieto­varanto vahvistaa valtion­avustus­toiminnan luotetta­vuutta, saavutetta­vuutta, yhdenvertai­suutta ja käytettä­vyyttä


Etusivu / Lausunnot / Tieto­varanto vahvistaa valtion­avustus­toiminnan luotetta­vuutta, saavutetta­vuutta, yhdenvertai­suutta ja käytettä­vyyttä

Valtionavustustoiminnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi on ehdotettu muutoksia valtionavustuslakiin ja Valtiokonttorista annettuun lakiin (HE 88/2022 vp). Samassa yhteydessä on valtiovarainministeriössä valmisteltu valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavia tietoja koskevaa asetusta.

SOSTE kannattaa uudistusta. Yhteinen tietovaranto ja sen laaja hyödyntäminen vahvistaa valtionavustustoiminnan luotettavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja käytettävyyttä.

SOSTE nosti valtiovarainministeriön kuulemisessa esille myös tietojen maksuttomuuden ja avoimen datan -periaatteen. SOSTE pitää erittäin tärkeänä, että valtionapuviranomaisten tai vastaavien toimittama ja Valtiokonttorin kokoama tietovaranto on käytössä maksutta ja mahdollisimman laajasti avoimen datan -periaatteen mukaisesti.