Vaikeasti työllistyvien Työkanavan piiriin myös kuntakokeilualueiden asiakkaat


Etusivu / Lausunnot / Vaikeasti työllistyvien Työkanavan piiriin myös kuntakokeilualueiden asiakkaat

SOSTE antoi lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta.  Esityksen tavoitteena on selkeyttää sääntelyä kokeilualueen kunnan oikeudesta tehdä päätös siitä, täyttääkö henkilö Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain mukaiset edellytykset yhtiöön työllistämiseksi. Työkanava Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävä on työllistää työttömiä, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Lisäksi tavoitteena on parantaa Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen edellytyksiä.

Päätös Työkanava Oy kelpoisuudesta selkeästi myös kokeilualueen kunnan toimivaltaan

SOSTE kannattaa esitettyä muutosta siitä, että päätös kelpoisuudesta työskennellä Työkanava Oy:ssä kuuluisi yksiselitteisesti kokeilualueen kunnan tehtäviin ja kokeilualueen kunnalla olisi selkeä toimivalta tehdä mainittu päätös. Nykyisen lainsäädännön mukaan vain työ- ja elinkeinotoimiston katsotaan voivan tehdä päätöksen henkilön soveltuvuudesta Työkanava Oy:ssä työskentelyyn.

Lausunnossaan SOSTE muistuttaa kuitenkin, että kokeilualueiden kunnille tulee antaa selkeät ohjeet, kuinka Työkanava Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (242/2022) 4 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyminen todetaan. Työkanava Oy:n tulee olla viimesijainen vaihtoehto henkilöille, joiden mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet sairauden tai vamman vuoksi, eikä työllistyminen muun työnantajan palvelukseen ole todennäköistä.

Kuntakokeilujen uudeksi asiakasryhmäksi tilapäistä suojelua saavat henkilöt

Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaan direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa.  Hallituksen tavoitteena on Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen edellytysten parantaminen siten, että tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa hakeneet voisivat siirtyä työllisyyden kuntakokeilujen piiriin jo ennen kotikuntaoikeuden saamista.

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saava ei lähtökohtaisesti saa kotikuntaa Suomessa. Edellytyksenä on vähintään yhden vuoden mittainen tilapäinen oleskelulupa ja tarkoitus olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen jäädä vakinaisesti Suomeen asumaan. Tilapäistä suojelua hakeneilla on kuitenkin välittömästi oikeus tehdä työtä ilman rajoituksia, eli millä tahansa alalla. Siten tilapäistä suojelua saava henkilö voi halutessaan ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetuksi työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita.

SOSTE pitää esitettyä muutosta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Kokeilukuntien asiakkaina on jo nyt kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat. Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden arvioidaan lisäävän työ- ja elinkeinopalveluiden resurssitarvetta noin 40 henkilötyövuodella. Lausunnossaan SOSTE edellyttää, että uuden asiakasryhmän myötä kokeilukuntien henkilöstöresursseja tarkastellaan uudelleen, jotta riittävät resurssit asiakastyöhön tulee turvattua kaikille asiakasryhmille.