Satsa mer för att spara mer

Maija Nilsson on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

I och med att en av tyngdpunkterna för kommuner och välfärdsområden är hälsofrämjande och förebyggande arbete får man hoppas att det tillsätts tillräckligt med resurser. Det talas nu mycket om behoven av att balansera de offentliga finanserna. Men för att göra det kommer ett större fokus behövas på förebyggande arbete, för att på längre sikt kunna minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården. Genom att förebygga kan vi både förbättra befolkningens välmående och livskvalitet samtidigt som vi minskar på kostnaderna som uppstår då någon blir allvarligt sjuk. Här är det viktigt att också komma ihåg det arbete som utförs genom tredje sektorn.

Det förebyggande arbetet

Det förebyggande arbetet är mångsidigt och omfattar professionella från många sektorer, men mycket görs också genom tredje sektorn. Idag har vi en kris inom hälso-och sjukvården. Det kan därtill tilläggas att vård på svenska inte alltid är en självklarhet, även om lagen säger att patienternas språkliga rättigheter ska garanteras. Inom hörselvården finns idag stora brister. Det behövs fler audionomer, framför allt svenskspråkiga, för att kunna täcka upp det behov som finns.

Vi vet idag att obehandlad hörselnedsättning försämrar livskvaliteten hos äldre och kan leda till sämre allmänhälsa och att man drar sig undan sociala sammanhang. I längden finns ökad risk att utveckla demens. Men det är möjligt att främja det psykiska välbefinnandet hos personer med hörselnedsättning, som löper risk att isoleras på grund av minskad social delaktighet. Att behandla hörselskador och se till att hörhjälpmedel fungerar väl för användaren kan förebygga andra besvär och ge förutsättningar för ett aktivt och socialt liv. Därför är det viktigt att sjukvården bemöter hörselskadade i tid så att de får rätt hjälpmedel och stöd för att använda dem. Men det är också viktigt att vi ökar det förebyggande arbetet för att i mån av möjlighet minska hörselskador i samhället. Det är möjligt att förebygga hörselskador genom att minska buller och informera om riskerna.

Vikten av tredje sektorn

Inom organisationsfältet görs mycket arbete med fokus på upplysning och att medvetandegöra befolkningen. Det finns också resurser i form av erfarenhetstalare, kamratstöd och kurser. Genom Svenska hörselförbundets nio lokalföreningar får personer med hörselnedsättning såväl kamratstöd som hörselrådgivning. Förbundets kurser ger kunskap och information som exempelvis motiverar till användning av hörapparat. Vi gör också upplysningsarbete inom skolor och ute i samhället för att minska bullerskador. Många gånger är föreningarnas och förbundets stöd avgörande för personer som är nya med sina hörhjälpmedel.

Det är bra att fokus inom social- och hälsovården läggs på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Men det är också viktigt att se det arbete som görs inom tredje sektorn. Vi erbjuder lågtröskelverksamhet genom våra föreningar som är ovärderlig. Vi är också många som erbjuder verksamhet på svenska. Tredje sektorns arbete är ett viktigt komplement till det som görs inom kommuner och välfärdsområden. Därför är det viktigt att också fortsättningsvis säkra resurserna till tredje sektorn. Genom att satsa på det förebyggande arbetet sparar vi i längden och skapar förutsättning för god livskvalitet.

Maija Nilsson
ansvarig för intressebevakning
maija.nilsson@horsel.fi
Svenska hörselförbundet