Mall för fullmäktige­motion om jämnstora kundavgifter inom hälsovården


Etusivu / Uutiset / Mall för fullmäktige­motion om jämnstora kundavgifter inom hälsovården

SOSTE uppmanar fullmäktigeledamöterna i välfärdsområdena att lägga fram en fullmäktigemotion som föreslår att uppbörden av jämnstora vårdavgifter för låginkomsttagare avskaffas. Lagstiftningen förpliktar inte välfärdsområdena att sänka eller avstå från lika hälsovårdsavgifter, men välfärdsområdena kan ändå besluta att inte ta ut avgifter av de fattigaste.

Detta skulle stöda uppnåendet av de nationella målen för social- och hälsovården och öka jämlikheten inom hälsovården. SOSTE har tagit fram en mall för fullmäktigemotion, vars text finns på vår hemsida.

FULLMÄKTIGEMOTION
Frångå uppbärandet av jämnstora hälsovårdsavgifter av dem med lägsta inkomster

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö

I social- och hälsovårdsministeriets nationella mål för social- och hälsovården 2023–2026 betonas jämlikheten mellan kunderna, tjänsterna i rätt tid och minskningen av skillnaderna i välfärd och hälsa. Enligt Finlands grundlag ska myndigheterna säkerställa tillräckliga social- och hälsovårdstjänster för alla och främja befolkningens hälsa. Grundlagsutskottet har uttalat att en persons ekonomiska situation inte får utgöra ett hinder för att få tjänster. Enligt OECD är det svårare i Finland än i de övriga nordiska länderna att få tillgång till hälsovård, och människor i utsatta livssituationer och låginkomsttagare står ofta utan de tjänster de behöver (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD 2017).

Detta beror bland annat på kundavgifterna. Finländarna betalar mer för offentliga social- och hälsovårdstjänster än andra nordiska medborgare. För låginkomsttagare har höga kundavgifter i värsta fall lett till att de tvekat att söka vård, vilket i sin tur förlänger behandlingen av sjukdomar.

I Finland hamnar en betydande del av de kundavgifter som tas för grundläggande offentliga tjänster i utsökning. År 2022 hamnade över 487 000 kundavgifter i utsökning, varav 92 000 var hälsocentralsavgifter (Utsökningsverket 2023).

Det ligger inte i någons intresse att fakturera, driva in och så småningom skicka till utsökning avgifter som den betalningsoförmögna inte kan betala. Processen orsakar onödiga administrativa kostnader och belastar också myndigheterna i onödan, vilket innebär att inkasseringen av kundavgifter också medför kostnader. Betalningar som hamnar i utsökning kan i värsta fall skuldsätta och hindra människor från att söka tjänster. Kundavgifter bör aldrig vara ett hinder för att söka vård eller tjänster, eftersom detta bara kommer att förvärra problemen och för att vård i rätt tid är mer ekonomiskt hållbar.

Lagstiftningen förpliktar inte välfärdsområdena att sänka eller avstå från jämnstora hälsovårdsavgifter, men välfärdsområdena kan ändå besluta att inte ta ut avgifter från de fattigaste, vilket också stöder uppnåendet av de nationella målen för social- och hälsovården.

Jämnstora hälsovårdsavgifter bör avskaffas åtminstone för dem med de lägsta inkomsterna, till exempel de som får garantipension eller pensionsstöd, arbetsmarknadsstöd, grundarbetslöshetsdagpenning och utkomststöd.

Jag föreslår/vi föreslår att välfärdsområdet utarbetar en modell som befriar ovan nämnda grupper och andra låginkomsttagare från jämnstora hälsovårdsavgifter, om det äventyrar en persons eller familjs uppehälle eller försörjningsförmåga. Avgiftsbefrielsen bör vara så enkel som möjligt så att ansökan om detta inte blir ytterligare ett hinder för att söka tjänster.

Fullmäktigeledamotens namn, datum och plats