SOSTE: s fullmäktige: En tredjedels nedskärning av organisationerna lämnar ett fruktansvärt avtryck


Etusivu / Uutiset / SOSTE: s fullmäktige: En tredjedels nedskärning av organisationerna lämnar ett fruktansvärt avtryck

SOSTE: s fullmäktige är bestört över regeringens rambeslut om att skära ned statsunderstöden till social- och hälsovårdsorganisationerna med tiotals miljoner euro. Nedskärningen på 100 miljoner euro för 2027, som redan skrivits in i regeringsprogrammet, höjdes slutligen med ytterligare 30 miljoner euro vid ramförhandlingarna och tidigarelades för att genomföras stegvis.

Nästa år beviljas hela 80 miljoner euro mindre i statsunderstöd än i år och 130 miljoner euro, dvs. en tredjedel mindre före utgången av regeringsperioden. Att skära ner av organisationerna är en nedskärning av information, stöd, rådgivning, kamratstöd och hopp för utsatta människor.

”De här drastiska nedskärningarna kommer att sätta djupa spår i organisationernas förebyggande arbete och stöd till förmån för de svagaste. Nedskärningarna är obegripliga i en situation där välfärdsområdena kämpar med social- och hälsovårdskostnaderna”, säger SOSTE: s fullmäktigeordförande Kari Välimäki.

Regeringen beslutade också om flera nedskärningar i den sociala tryggheten och social- och hälsovården, som drabbar samma personer som nedskärningarna i organisationerna. SOSTE:s fullmäktige påpekar att man med skatteåtgärder kunde ha stärkt ekonomin betydligt mer än vad regeringen gjorde nu, så att nedskärningarna inte skulle ha drabbat de mest utsatta så hårt.

Fokus på organisationers grundläggande arbete

SOSTE: s fullmäktige betonar att nästa års besparingar måste göras i sin helhet gällande projekt- och investeringsunderstöd, eftersom det är det bästa sättet att trygga organisationernas grundläggande verksamhet. Regeringens mål att flytta tyngdpunkten till allmänna understöd måste stödjas och beslutas redan från och med 2025.

Eventuella nedskärningar i organisationernas basverksamhet ska vara kända i god tid. Organisationerna måste själva kunna bestämma hur nedskärningarna ska riktas, så att de skadar verksamheten så lite som möjligt.

Avregleringsarbetet i gång direkt

Ramförhandlingarnas beslut innehöll en förtjänstfull skrivelse om att reformera statsunderstödspraxisen. Enligt skrivelsen är målet att säkerställa en mer effektiv och transparent statsunderstödsverksamhet än tidigare.

Regering efter regering har försökt minska den administrativa bördan för organisationer, men praxisen har varit långsam att förändra. En grupp bör tillsättas under våren med uppgift att lägga fram förslag till förnyad praxis. Arbetet bör ske tillsammans med organisationerna.

Avdraget för donationer bör ändras så att det gäller alla social- och hälsovårdsorganisationer

Regeringen beslutade att utvidga donationsavdraget till att omfatta privata donationer till ungdoms-, idrotts-, motions- och barnorganisationer.

Man kan undra varför ett stort antal social- och hälsovårdsorganisationer har uteslutits från donationsavdraget.

”Skattefriheten för donationer måste gälla alla social- och hälsovårdsorganisationer, vars arbete är lika värdefullt som andra organisationers”, påminner Välimäki.

Kari Välimäki SOSTEn valtuuston puheenjohtaja