Taso 5: Loppuhyödynsaaja hyötyy päätöksenteon kautta


Etusivu / Artikkelit / Taso 5: Loppuhyödynsaaja hyötyy päätöksenteon kautta

Kun loppuhyödynsaaja hyötyy päätöksenteon kautta, ollaan vaikuttamistoiminnan äärellä. Vaikuttamistoiminnan kohderyhmänä on pääasiallisesti päättäjät. Vaikuttamistoiminta on tuloksellisuuden osoittamisen osalta usein haasteelliseksi koettua. Tämä johtuu esimerkiksi seuraavista syistä:

Koska vaikuttamistoiminta on kuitenkin järjestöjen toiminnan ydintä, on hyödyllistä tehdä näkyväksi myös sen hyötyjä tuloksina. Vaikuttamistoiminnan tuloksellisuuden osoittamisessa korostuu toiminnan taustat ja perusteluiden esille tuominen sekä kyky osoittaa, miten omilla toimilla on pystytty edistämään vaikuttamistyön tavoitetta lyhyellä aikavälillä.

Tarve ja päämäärä toimivat tulosten peilauspintana

Vaikuttamistoiminnan tarpeen on tärkeä olla kirkkaana eli perustelut sille, miksi vaikuttamistoimintaan suunnattavat resurssit kannattavat. Näin ollen kirkastetaan ymmärrystä siitä, mikä on ongelma tai ilmiö, johon halutaan vaikuttaa yhteiskunnan, alueen tai kunnan tasolla? Keneen tai keihin ilmiö tai ongelma vaikuttaa? Mitä syitä ongelman tai ilmiön taustalla on? Mitä seurauksia siitä aiheutuu kohderyhmälle? Hyödyntämällä tutkimuksia ja tilastoja saadaan faktatietoa, jotka perustelevat tarvetta vaikuttamistyölle.

Vaikuttamistyö kiinnittyy osaksi yhteiskunnallista päämäärää, joka on vaikuttamistoiminnan perimmäinen tarkoitus. Päämäärän avulla hahmotetaan suuntaan, johon toiminnalla pyritään. Päämäärän toteuttamiseen tarvitaan usein useita yhteiskunnallisia toimijoita. Siksi on olennaista sijoittaa itsensä osaksi toimintaympäristöä ja muita toimijoita: ketkä muut edistävät samaa päämäärää. Yhtä tärkeää on ymmärtää, ketkä tai mitkä asiat ovat päämäärän saavuttamista estäviä vastavoimia.

Vaikuttamistoiminnan tarve ja päämäärä toimivat tuloksellisuuden peilauspintana. Omaa vaikuttamistyön tuloksellisuutta peilataan lopulta suhteessa siihen, onko tarve muuttunut ja edistystä tapahtunut laajemman päämäärän saavuttamiseksi pidemmällä aikavälillä.

Tavoite asettaa kiintopisteen

Vaikuttamistyön tavoite asettaa tulosten arviointiin tarvittavan kiintopisteen ja sen tulisi olla päämäärää kirkkaampi, jotta siihen päästään omassa arvioinnissa paremmin käsiksi.

Vaikuttamistyön tavoite saatetaan jättää kohtuullisen ylätasoiseksi ja laajaksi, jolloin sama tavoite voi seurata useita vuosia samankaltaisenakin. Tavoitteen voi kirkastaa vuositasolla mahdollisimman konkreettiseksikin, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Olennaista on, että itse hahmottaa oman vaikuttamistoiminnan tavoitteen ytimen. Kumman tahansa tavoitteen asettamisen tason valitseekaan, sillä ei sinällään ole vaikutusta tiedonkeruuseen.

Vaikuttamistyön tavoite voi koskea yhtä lailla sitä, että saa jo heräteltyä jostain asiasta päätöksentekijöissä tietoisuutta ja ymmärrystä tai sitä, että isomman vaikuttamistavoitteen jo toteuduttua tavoitellaan, että asia on huomioitu jatkossakin päätöksenteossa, eikä heikennyksiä asian suhteen tehdä. Tavoitetta asettaessa on hyvä hahmottaa, missä vaiheessa prosessia vaikuttamistyö etenee ja määritellä tavoite sen mukaan.

Toiminta tukee välineellisesti tuloksen osoittamista

Karkeampikin vaikuttamissuunnitelma auttaa pilkkomaan tavoitteen niin sanotuiksi toiminallisiksi etapeiksi, joiden on suunniteltu edistävän tavoitteen saavuttamista. Toiminnalliset etapit tukevat tavoitteessa onnistumisen ja edistymisen seurantaa ja arviointia. Tarkemman vaikuttamistoiminnan suunnitelman voi ajatella olevan sitä hyödyllisempi, mitä ylätasoisemmaksi tavoite jää.

Toiminnan laajuutta ja kohdentumista kuvaavat tunnusluvut kuten esimerkiksi päättäjä- ja vaikuttajatapaamisten, kuulemisten, kannanottojen ja lausuntojen määrät sekä vaikuttamisviestintää koskevat tunnusluvut ovat hyödyllistä dataa ja tausta-aineistoa oman tulosarviointitarkastelun taustalla, vaikka yksistään ne eivät vielä kerrokaan tulosten aikaansaamisesta.

Tulokset osoittavat tavoitteessa etenemistä ja onko suunta oikea

Arviointitarkastelussa vaikuttamistyön tuloksina on lyhyellä aikavälillä olennaista kyetä osoittamaan, onko vaikuttamistyössä oltu oikealla polulla ja ovatko asiat edenneet oikeaan suuntaan ja jos eivät, mitkä asiat ovat estäneet etenemistä.

Vaikuttamistyön tulokset pohjautuvat toiminnan aikana kerättyyn tietoon, joka on analysoitu ja arvioitu suhteessa tavoitteeseen ja mahdollisesti peilaten vielä tarpeeseen ja päämäärään. Jos vaikuttamistyön tavoite on ylätasoinen ja laaja, voivat tulokset liittyä kuitenkin etappeihin ja niissä edistymiseen.

Vaikuttamistyön tiedonkeruun tärkeä kriteeri on, että sillä saadaan mahdollisimman uskottavaa tietoa siitä, miten vaikuttamistavoitteessa on edetty ja onnistuttu. Hyödynnettävänä on useita toisiaan tukevia tiedonkeruun tapoja, joista seuraavassa esimerkkejä.

Vaikuttamistoimintaa voisi kuvata jatkuvasti käynnissä olevana prosessina, jossa eteneminen ei suju kuitenkaan lineaarisesti. Maltti on kuitenkin valttia ja tiedon kerääntyessä voidaan jo nähdä, missä on tapahtunut ja millaista edistymistä. Samalla nähdään, onko asioita, joissa ei ole tapahtunut toivottua edistystä ja arvioida syitä tähän. Huolimatta siitä, että oman toiminnan vaikutuksista tarpeen muutokseen ja päämäärän saavuttamiseen voi tehdä vain olettamuksiin perustuvia päätelmiä, yhteisen hyvän edistämisen voi nähdä arvona itsessään.

Julkaistu 1.11.2023