Skip to content

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

26.1.2021 11.51

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskunta

Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 jäsentä ja varajäsentä. Neuvottelukunnan nimittää valtioneuvosto sosiaali- ja terveysjärjestöjen asettamista ehdokkaista.

Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään viisi jäsentä varajäsenineen. Jaoston nimittää valtioneuvosto kuultuaan mm. sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Jaostoon nimettävillä ei saa olla sidoksia avustettaviin järjestöihin. Jaoston jäseniksi tulisi SOSTEn näkemyksen mukaan nimetä eri aloilla työskenteleviä, järjestötoimintaa sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa hyvin tuntevia henkilöitä.

SOSTEn esityksestä neuvottelukunnan ja jaoston jäseniksi päättää hallitus kokouksessaan 24.3. Esitystä valmistelee työryhmä, johon kuuluvat Pia Sundell puheenjohtajana, Pekka Räsänen varapuheenjohtajana, Hanna Markkula-Kivisilta, Hanna Mattila ja Juha Pantzar jäseninä sekä sihteerinä Vertti Kiukas.

Tehdessään ehdotusta neuvottelukuntaan nimettäviksi jäseniksi työryhmä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin, joiden suhteen kokonaisuuden tulee olla tasapainossa: järjestön toimiala, organisaatiomuoto, kotipaikka, koko ja kieli, minkä lisäksi ehdotuksessa täytyy olla vähintään 40 % kumpaakin sukupuolta. Työryhmä toivoo, että samaa toimialaa edustavat järjestöt voisivat tehdä yhteisiä ehdotuksia.

Työryhmä toivoo esityksiä neuvottelukunnan ja jaoston jäseniksi oheisen linkin kautta 26.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Tee esitys neuvottelukunnan ja/tai jaoston jäseniksi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.2.2021 13:48

SOSTE: Järjestöjen toiminnan turvaaminen vaatii pitkäjänteisen suunnitelman

Avustusjärjestelmä Perjantaina 26.2. julkaistu Liikasen työryhmän raportti esittelee neljä eri vaihtoehtoa rahapelitoiminnan tuottojen uudistamiseksi. SOSTE pitää uudistusta tarpeellisena, jotta järjestöjen tekemä työ turvataan, vaikka Veikkauksen tuotot ovat pienentyneet. SOSTE pitää osittaisuudistusta (vaihtoehto 4) esitetyistä vaihtoehdoista kannatettavimpana ja suoraa siirtymää budjettirahoitukseen mahdottomana (vaihtoehto 2). Välitön siirtymä budjettirahoitukseen olisi riski erityisesti kansalaisjärjestötoimijoille, joiden rahoittamiseen ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta. […]

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]