Skip to content

Hallitusohjelmatavoite 6/6: toteutetaan terveysperusteinen verouudistus

3.5.2019 9.16

Kansanterveys
Hallitusohjelma ja budjettiHyvinvointi ja terveysKansanterveys

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa kansalaisyhteiskunnalla on vahva rooli. Löydät kaikki hallitusohjelmatavoitteet avaisanalla hallitusohjelma ja budjetti.

Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus

Verotuksella on tärkeä rooli terveyspolitiikassa. Kun terveyspolitiikan painopiste on terveyden edistämisessä ja terveyserojen kaventamisessa, verotus on tutkitusti tehokas työkalu. Kansanterveyttä edistetään verottamalla eri hyödykkeitä terveysperusteisesti siten, että pitkällä aikavälillä ihmisten kulutusvalinnat muuttuvat.

Esitetyillä alkoholi- ja tupakkaveron korotuksilla saadaan yhteensä vuositasolla yli 100 miljoonan euron lisätulot valtiolle. Näin ollen määrätietoisella haittaverojen korotuspolitiikalla verokertymä olisi hallituskauden lopussa kumulatiivisesti noin 400 miljoonaa euroa korkeampi kuin nykyisillä veroasteilla. Käyttöönotettavalla sokeri-, suola- ja rasvaverolla voidaan kerätä valitusta veron tasosta sekä verokannan laajuudesta riippuen vuositasolla noin 500-1000 miljoonan euron lisätulot.

1. Jatketaan tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin veronkorotuksia ja otetaan käyttöön limuviinojen haittavero

Koska päihteiden käyttö on edelleen keskeinen hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijä Suomessa, säännöllisiä tupakka- ja alkoholiveronkorotuksia jatketaan. Hallituskaudella tupakkaveroa korotetaan vähintään 20 prosentilla ja alkoholiveroa vähintään 5 prosentilla (keskimäärin).

Hallituskauden aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön vero, joka kannustaa väestöä terveellisiin ruokailutottumuksiin. Vero kohdistetaan sekä lisättyyn suolaan ja sokeriin että tyydyttyneeseen rasvaan. Verolla ohjataan sekä kuluttajien että tuottajien käyttäytymistä ja tehdään saatavilla olevista elintarvikkeista nykyistä terveellisimpiä.

2. Valmistellaan ja otetaan käyttöön kansanterveysperustainen, elintarvikkeisiin lisättyyn suolaan, sokeriin ja tyydyttyneeseen rasvaan perustuva haittavero

Terveysperusteinen verouudistus tuottaisi terveyshyötyjen ohella myös mittavia säästöjä. Tupakan on arvioitu aiheuttavan vuositasolla noin 1,5 miljardin ja alkoholin noin 2 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Kustannuksista merkittävä osa tulee julkisen sektorin maksettavaksi. Näiden kustannusten kasvu tulevan hallituskauden aikana on todennäköistä ilman määrätietoisia verotuksellisia toimenpiteitä.

Ruokailutottumuksiin terveyden kannalta myönteisesti vaikuttava vero tuottaa säästöjä pidemmällä tähtäimellä. Veron säästövaikutukset jäävät myöhemmin arvioitavaksi.

3. Päätösten vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen ennakkoarvioidaan ja seurataan systemaattisesti

Yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansanterveyteen tulee arvioida ja seurata. Tämä edellyttää laadukasta, näyttöön perustuvaa tutkimusta sairauksien ehkäisystä, tunnistamisesta ja hoidosta sekä toimenpideohjelmien vaikutuksista. Kansanterveystyön toteuttamisessa hyödynnetään aktiivisesti järjestöjen tarjoamaa erityisosaamista.

Lisätietoja


Tutustu sote-järjestöjen hallitusohjelmatavoitteisiin:

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia
  2. Perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain
  3. Asiakasmaksulain kokonaisuudistus saatetaan loppuun ja käynnistetään jatkotyö
  4. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen
  5. Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa
  6. Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.4.2019 09:17

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem. Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner. Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i […]

Uutinen

9.4.2019 12:00

Sosiaalibarometri 2019: eriarvoisuutta taltuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjohtajia, sosiaalityöntekijöitä sekä Kelan ja TE-palvelujen johtoa eniten huolettaa tukea tarvitsevien nuorten ja lapsiperheiden sekä monia ongelmia kohtaavien tilanne. Erityisesti sosiaalityöntekijät kuvasivat myös monimuotoista toimeentulon niukkuutta, ylivelkaantumista ja muutamilla kaupunkiseuduilla kasvaneita kotouttamisen haasteita. Eriarvoistumista syventääkin sosiaalityöntekijöiden mukaan eniten asumisen kalleus, velkaantumisen kasvu, perusturvaetuuksien matala taso ja riittämättömät resurssit hyvinvoinnin ja terveyden […]

Uutinen

24.1.2019 10:32

100 minuuttia taidetta -kampanja haastaa taiteen ja kulttuurin pariin

100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko. Kampanja kutsuu mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioita. Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vahva yhteys parempaan terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 100 minuuttia taidetta -kampanjan tavoitteena on varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. […]