Skip to content

Potilasjärjestöjen ja lääkkeen käyttäjien oltava osallisia lääkehoidon kehittämistyössä

15.10.2021 9.49

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentulo

Kuluneen vuoden aikana lääkeasioiden uudistaminen on saanut tuekseen resursseja ja rakenteita, ja työ on lähtenyt etenemään. Työtä viedään eteenpäin kolmessa eri kokonaisuudessa, joita ovat lääkehuollon ohjaus ja rahoitus, tiedonhallinta ja digitaaliset työkalut sekä apteekkitalous ja lääkkeiden jakelu.  

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen järjesti 13.10. sidosryhmätilaisuuden, jossa eri tahot keskustelivat lääkeasioiden uudistuksen edistämisestä. 

Lääkehuolto kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin

SOSTE korostaa, että lääkehuolto on osa terveydenhuoltoa ja se on kytkettävä nykyistä tiiviimmin sote-palveluihin. Sote-kokonaisuuteen ja lääkehuollon ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen liittyvät kiinteästi monikanavarahoituksen purkamisessa tehtävät ratkaisut. Asian käsittely on kesken parlamentaarisessa ryhmässä.

Monikanavarahoitukselle tehtävillä ratkaisuilla on vaikutuksia lääkkeen käyttäjiin. Ihmisten kannalta tärkeää on korjata esimerkiksi avo- ja laitoshoidon erilaiset lääkkeiden korvauskäytännöt. Potilaan taloudelliseen asemaan ei pitäisi vaikuttaa se, määrätäänkö lääkitys kotiin vai annostellaanko se sairaalassa, kuten nyt on tilanne. 

SOSTE pitää perustelluimpana monikanavarahoituksen etenemistapana mallia, jossa hyvinvointialueille tulee lääkkeistä sekä rahoitus- että järjestämisvastuu. Malli tulee toteuttaa siten, että hyvinvointialueilla on kokonaisvastuu kaikista alueen asukkaiden lääkkeistä. Kun hyvinvointialueilla on vastuu lääkkeiden lisäksi myös terveydenhuollon matkoista ja sote-palveluista, vastuu ihmisen hoidon kokonaisuudesta on yhdellä taholla. Tämä voi edistää myös sairauskustannusten yhteisen maksukaton luomista, joka on ollut SOSTEn ja monien potilasjärjestöjen pitkäaikainen tavoite.

Lääkkeen käyttäjän on sitouduttava hoitoon

Viimekädessä on niin, että lääkehoito onnistuu vain, jos lääkkeen käyttäjä sitoutuu annettuun hoitoon. Siksi myös kehittämistyötä tulee tehdä niin, että potilasjärjestöt ja lääkkeen käyttäjät ovat siinä mukana. Ihmisiltä pitää muistaa kysyä, mitä he odottavat terveyspalveluiltaan. 

SOSTE pitää arvokkaana, että lääkeasioiden uudistamista on lähdetty viemään eteenpäin avoimella tiedottamisella verkossa. Suuri toive on, että laajaan osallisuuteen, vuoropuheluun ja avoimeen tiedon saantiin pohjautuva työskentelyote jatkuu koko kehittämisprosessin ajan. 

Lue tarkemmin SOSTEn esiin nostamista asioista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.11.2021 10:51

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan: Nuorten tilanne ja mielenterveys huolettavat eniten

Hyvinvointitalous SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tavoitteena on ymmärtää, miten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät. Ennen kaikkea tavoitteena on hahmottaa sitä, millaisia hyvinvointia tukevia panostuksia ja millaista toimintaa tarvitaan juuri nyt mahdollisiin hyvinvointivajeisiin vastaamiseksi. Eli toisin sanoen: millaisille hyvinvointi-investoinneille on tarvetta. Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaavat nuorempien […]

Uutinen

19.11.2021 13:43

Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla. Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, […]

Uutinen

17.11.2021 10:00

Järjestöt: Sote-palveluiden ongelmia pitäisi ratkoa lisäämällä yhteistyötä, resursseja ja hyödyntämällä järjestöjä

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suurimmat ongelmat ovat pitkät jonotusajat sekä puutteet osaamisessa, resursseissa ja alueellisessa yhdenvertaisuudessa. Palvelujärjestelmän ongelmia tulisi ratkaista sote-uudistuksessa esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä ja resursseja sekä hyödyntämällä järjestöjä. Näin katsoo iso osa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sosiaali- ja terveyspalvelukyselyyn vastanneista järjestöistä. Suurin osa vastaajista nimesi avovastauksissa järjestönsä edustamien ihmisten kannalta isoimmiksi ongelmiksi sosiaali- […]