Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla


Etusivu / Uutiset / Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon.

Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle vähemmän haitallisiin veroihin, kuten valmiste- ja ympäristöveroihin.

Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. On otettava käyttöön terveysperusteinen valmistevero, joka vähentää liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia.

Ilmastopolitiikassa tarvitaan konkreettisia toimia riittävien päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla tulee kuitenkin huomioida ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja sosiaaliset vaikutukset. Yhteiskunnassa on tärkeää myös panostaa ilmastonmuutoksen seurauksiin varautumiseen ja sopeutumiseen.

Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Valtionavustuksilla on merkittävä vaikutus kansalaisjärjestöjen yleisille toimintaedellytyksille ja mahdollisuuksille vastata erilaisten ihmisten tarpeisiin. Avustusmäärärahan lasku on maltillinen ja VM:n talousarvioesitys antaa järjestöille mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa, arvioida toimintatapoja ja uudistua. Kuluvan syksyn aikana on kuitenkin saatava ratkaistua valtionavustusmäärärahan taso pidemmällä aikavälillä. Rahoitusratkaisun on tuettava vapaan ja autonomisen kansalaistoiminnan kykyä vastata ihmisten tarpeisiin. Tähän työhön on tartuttava mahdollisimman pian, jotta järjestöjen pitkäjänteinen työ ihmisten auttamiseksi jatkuu katkotta.

Suomessa otettava käyttöön terveysperusteinen valmistevero

Verotus on yksi väline rakentaa nykyistä terveellisempiä valintoja tukevaa ruokaympäristöä. Terveysvero ohjaa kulutusta ja teollisuuden tuotekehitystä kansanterveydellisesti parempaan suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja sekä parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia.

Tuottavuutta lisää investoimalla ihmisten terveyteen, osaamiseen ja työkykyyn

Työllisyyttä parannetaan nostamalla tuottavuutta, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Tuottavuutta lisätään panostamalla ihmisten terveyteen, työkykyyn ja osaamiseen. Tavoitteena on oltava, että Suomi investoi taloudellisesti vähintään yhtä paljon terveyteen ja osaamiseen kuin muut Pohjoismaat. OECD:n mukaan Suomessa keskeiset työllistymisen esteet liittyvät terveyteen ja osaamiseen, eivät työttömien liian vähäiseen kannustamiseen.

Verotuksen on tuettava kasvua. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle vähemmän haitallisiin veroihin, kuten valmiste- ja ympäristöveroihin. Pienituloisimmille ja perusturvan varassa eläville ympäristö- ja terveysperusteisten verojen korotukset pitää kompensoida esimerkiksi vähimmäismääräisten päivärahojen ja toimeentulotuen kautta.

Investoinnit osaamiseen ja koulutukseen

Sosiaaliturvan tasoa ei pidä Suomessa laskea, vaan työllisyysasteen nostoon tulee pyrkiä koulutus- ja osaamistason nostolla. Korkeakouluvision tavoitteeseen, että 50 % nuorista on 2030 suorittanut korkeakoulututkinnon, tulee pyrkiä merkittävillä koulutuslaajennuksilla. Koulutustason noston kautta voitaisiin pienentää myös julkisten palveluiden, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöpulaa, mitä Euroopan komissio on Suomelta odottanut.

Aikuiskoulutuksen on tuettava koulutustason nostoa ja aikuisten tutkintoon johtava ammatillinen koulutus on suunnata ensisijaisesti perusasteen varassa oleville. Lisäksi tarvitaan työvoimapoliittista koulutusta heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille.

Investoinnit terveyteen ja toimintakykyyn

Suorilla panostuksilla kansalaisten hyvinvointiin korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoitovelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste. Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen.

Investoinnit erityisryhmien työllistymiseen

Väestön työllisyyttä nostavien terveys- ja osaamisinvestointien rinnalla on investoitava myös erityisryhmien, kuten nuorten, maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ihmisten ja iäkkäiden työllistymiseen. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee tehostamaan työttömien ohjautumista palveluihin. Korona-aika on vaikuttanut siihen, että erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelutarpeisiin ei ole vastattu riittävästi.

Investoinnit kestävään ilmastopolitiikkaan

Ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat niin ympäristöä kuin ihmisiäkin, ja siksi tarvitsemme määrätietoista ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hiilineutraalin siirtymän pitää kuitenkin olla sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologiset ratkaisut tulee tehdä mahdolliseksi mahdollisimman monelle suomalaiselle. Ilmastotekojen ohella on tärkeää edistää ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista.

Tulot ja menot vuonna 2022 ja sen jälkeen

Menot

Tulot

 

[button class=”” text=”Lataa uutinen pdf-tiedostona” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2021/08/SOSTE_budjettiriihi2021_kannanotto.pdf” ]