Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse


Etusivu / Uutiset / Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den.

”Den effektivaste delen av arbetet sker i samband med klientmöten, då kunden vid sidan av service får stöd och en push för sitt eget välmående. Social- och hälsovårdslandskapen måste se till att främjandet av hälsa och välmående är en väsentlig del av de framtida social- och hälsovårdscentralernas verksamhet”, påminner SOSTE:s biträdande generalsekreterare Anne Knaapi.

En annan del av främjandet av hälsa och välmående är det förebyggande arbete som görs i kommunerna. Det är väldigt viktigt att det här arbetet, genom reformen, förverkligas över förvaltningsgränserna och i samarbete med områdets föreningar, företag och församlingar.

”Det förebyggande arbetet får inte lämna i luften mellan kommunerna och landskapen, utan båda parterna måste ta sitt ansvar i det”, fortsätter Knaapi.

Ett social- och hälsovårdslandskap kan endera producera de tjänster som de har organiseringsansvar för själva, eller via avtal köpa dem av andra serviceproducenter. Det här ger en möjlighet för flerpartsproduktion att svara på individuella servicebehov och regionala särdrag. Det är viktigt att organisationernas insats tas i beaktande som en del av en flerpartsproduktion som gagnar alla. I sitt utlåtande lyfter SOSTE fram att de tjänster som organisationerna producerar och annan organisationsbaserad verksamhet bör tas i beaktande i landskapens servicestrategier. En strukturell förändring kan inte ensamt förbättra på tjänsternas kvalitet eller garantera deras jämlikhet.

”Minst lika viktigt är utvecklingen av tjänsternas innehåll, som bör baseras på information som samlats in på bred front. I rapporteringen och insamlingen av basfakta bör man ta i beaktande privata och tredje sektorernas resurser och potential”, säger Anne Knaapi.