Nya lagen om penninginsamling i kraft fr.o.m. 1.3.2020


Etusivu / Uutiset / Nya lagen om penninginsamling i kraft fr.o.m. 1.3.2020

Bakgrunden till förnyandet av lagen om penninginsamling är målsättningen att märkbart underlätta frivilligverksamhet genom en lättare administrativ börda och smidigare tillståndsprocesser som den förra regeringen skrev in i sitt regeringsprogram. Genom den nya lagen kommer de nuvarande tidsbundna och insamlingsspecifika tillstånden att slopas och i fortsättningen gäller beviljade tillstånd tills vidare. Vid sidan av dessa kommer småskaliga insamlingar som är anmälningspliktiga. En penninginsamling som genomförs som småskalig insamling får pågå i högst tre månader och samla in högst 10 000 euro.

Huvudregeln är också i fortsättningen att organisationen som genomför insamlingen och användningsmålet för de insamlade medlen ska vara allmännyttiga. Småskalig insamling får arrangeras också för andra än allmännyttiga syften, men inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. En småskalig insamling kan också arrangeras av en oregistrerad grupp bestående av minst tre fysiska personer.

Innehavare av tills vidare i kraft varande tillstånd i enlighet med den nya lagen ska inom sex månader från räkenskapsperiodens slut göra en årsanmälan till Polisstyrelsen över de under perioden genomförda insamlingar, deras intäkter och utgifter samt de insamlade medlens användning. Tillståndsinnehavaren ska också lämna in en årsplan över penninginsamlingar som ordnas under det innevarande året.

För penninginsamlingar som genomförs på basis av tillstånd beviljade innan den nya lagen trätt i kraft, samt hit hörande insamlade medel och deras användning, tillämpas de förordningar som var i kraft då tillståndet beviljades. En innehavare av ett tillstånd baserat på den gamla lagstiftningen kan, om den så önskar, be Polisstyrelsen att återkalla det ikraftvarande tillståndet och istället lämna in en ansökan om att bli beviljad ett tillsvidare ikraftvarande tillstånd i enlighet med den nya lagen.