Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla on moninaista osaamisen tuottamista ja vastaa monenlaisiin yksilöllisiin tarpeisiin


Etusivu / Uutiset / Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla on moninaista osaamisen tuottamista ja vastaa monenlaisiin yksilöllisiin tarpeisiin

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut selvitysraportin, jossa tarkastellaan osaamisen kehittämistä välityömarkkinoilla. Raportti liittyy Sitran Osaamisen aika -hankkeeseen, jossa haluttiin selvittää myös sitä, mitä osaamisen kehittäminen laajasti ottaen voi yhteiskunnalle tuottaa. SOSTEn julkaisussa tähän kysymykseen haetaan vastausta välityömarkkinoiden näkökulmasta. Raportin ovat laatineet Päivi Rouvinen-Wilenius, Iina Santamäki ja Jussi Ahokas. Raportti laajentaa kirjoittajien keväällä 2021 Sitran Millä hinnalla? -selvityksessä julkaisemaa artikkelia.

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan raportissa sellaista aluetta työvoiman ulkopuolella olemisen ja avoimien työmarkkinoiden välillä, jossa ihmisillä on tukenaan heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavia palveluita ja muita tukimuotoa, kuten sopivia etuuksia. Välityömarkkinoilla ihmisiä pyritään tietoisesti ja tarvelähtöisesti tukemaan niin, että heidän työmarkkina-asemansa vahvistuisi. Vaikka aina näin ei käykään, välityömarkkinoiden toimintaa ei voida silti tuomita epäonnistuneeksi: joskus olosuhteet yksilöiden elämässä ovat niin haastavat, että työmarkkina-asema voi pysyä pitkäänkin ennallaan tuesta huolimatta. Ilman tukea ihmisten hyvinvointi, työkyky ja elämänhallinta voisivat kuitenkin laskea, jolloin pelkästään aikaisemman työmarkkina-aseman säilyttäminenkin on hyvä tulos.

Raportti paljastaa, että osaamisen kehittämisellä on todella iso rooli välityömarkkinoilla. Lopulta hyvin erilaisissa toiminnoissa, jotka toteutuvat eri vaiheissa ihmisten työelämäpolkuja, kyse on osaamisen kehittämisestä. Tutkimuskirjallisuuteen perustuvan teoreettisen jäsennyksen ja välityömarkkinatoimijoiden haastattelujen kautta muodostui kuva, jonka mukaan osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla voidaan määritellä osaamisen tuottamiseksi.

Käytännössä osaamisen tuottaminen tarkoittaa sitä, että yksilöllisille oppimisprosesseille luodaan mahdollisuuksia ja että niitä tuetaan tarvelähtöisesti eri keinoin. Tällainen jäsennys helpottaa välityömarkkinoilla tapahtuvan osaamisen kehittämisen toiminnan hahmottamisessa sekä näkyväksi tekemisessä. Osaamisen tuottamiseen löytyy välityömarkkinoilta hyviä ja jatkuvasti kehittyviä toimintamalleja. On tärkeää, että toimintaa mallinnetaan jatkossakin, mikä mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittämisen ja toiminnan yhteiskehittämisen.

Raportin havaintojen perustella osaamisen kehittämistä välityömarkkinoilla voitaisiin edelleen vahvistaa tunnistamalla vieläkin paremmin yhteisöllisen oppimisen merkitys yksilölähtöisen oppimisen rinnalla. Lisäksi tulisi tunnistaa paremmin erilaisten oppijoiden tarpeet ja niihin vastaamiseksi tarvittavat osaamisen tuottamisen tavat sekä ymmärtää syvällisemmin työelämän rakenteita ja työllistymistä estäviä mekanismeja. Mitä enemmän eri toimijat osaamisen kehittämisen kentällä tekevät tulevaisuudessa yhteistyötä, sitä varmemmin kehityskohteisiin pystytään vastaamaan.

Tutustu raporttiin ja lue lisää: Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla

Lisätietoja antavat Päivi Rouvinen-Wilenius: paivi.rw@ehyt.fi, 044 7063 068, Iina Santamäki: iina.santamaki@gmail.com, 050 3619 458 ja Jussi Ahokas: Jussi.ahokas@soste.fi,
puh. 050 3086 780.