Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds


Etusivu / Uutiset / Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds. I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att i Finland bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler, så att människorna inte behöver kontakta mer än ett ställe för att få den hjälp de behöver. Syftet med programmet är att reformera verksamhetssätten inom social- och hälsovården och utveckla helheter av tjänster som utgår från människornas behov. Tjänsterna utvecklas i programmet så att de kan tas i bruk i den social- och hälsovårdsstruktur som beskrivs i regeringsprogrammet, dvs. i de framtida landskapen. Programmet har fem huvudmål, som utvecklingsarbetet baserar sig på:

  1. Tillgång – tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid förbättras.
  2. Förebyggande – tyngdpunkten förskjuts från tunga tjänster till förutseende och förebyggande arbete.
  3. Kvalitet – tjänsternas kvalitet och effekt utvecklas.
  4. Samordning – samordningen av social- och hälsovårdstjänsterna och kontaktytorna till andra tjänster säkerställs.
  5. Kostnader – kostnadsökningen stävjas när de andra målen uppfylls.

I praktiken genomförs programmet Framtidens social- och hälsocentral genom utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och drar upp riktlinjer för programarbetet. Kommunerna och samkommunerna beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet. Den första utlysningen av statsunderstöd sker i december 2019. Programmet Framtidens social- och hälsocentral är ett led i reformen av social- och hälsovården, och därför ska statsunderstödet sökas och fördelas landskapsvis. Kommunerna i varje landskap ansöker om finansiering tillsammans. Finansieringens totala belopp är cirka 70 miljoner euro 2020. Bestämmelser om fördelningen av statsunderstödet ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett utkast till förordning är på remiss till den 5 november.

Mera information ger Tarja Pajunen: 040 574 7515, tarja.pajunen@soste.fi  och Anne Knaapi: 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi