Sosiaaliset innovaatiot saavat Suomessa vauhtia osaamiskeskuksesta


Etusivu / Uutiset / Sosiaaliset innovaatiot saavat Suomessa vauhtia osaamiskeskuksesta

Sosiaaliset innovaatiot tukevat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Suomessa on monia innovaatiotoimijoita, mutta koordinoija puuttuu. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus vastaa tähän tarpeeseen kokoamalla tietoa, osaajia ja intoa yhteen kaikilta sektoreilta.

kuvituskuva

Ihmislähtöiset ratkaisut toimivat

Sosiaaliset innovaatiot ovat tärkeä väline ylläpitää yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja yhteisöt löytävät toisensa ja kehittävät sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja olemassa oleviin ja tuleviin tarpeisiin. Niiden tarkoitus ei ole täyttää markkinarakoa, vaan tuottaa aitoa arvoa niiden ihmisten elämään, joita innovaatio koskettaa.

Usein sosiaalisen innovaation ytimessä on mahdollistaa kohtaaminen: yhteistyöverkoston rakentaminen, työntekijän ja työnantajan vuoropuhelu, avuntarvitsijan ja avunantajan kohtaaminen tai päättäjien ja kansalaisten kohtaaminen. Toimiva ratkaisu vaatii kaikkien osapuolten huomioimista.

Kuvituskuva, jossa on lamppu

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita – palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. (Demos Helsinki 2022)

Sosiaaliset innovaatiot voivat ylläpitää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Niillä voidaan siis vastata mm. hallituksen kestävyystiekartan 2021–2030 tavoitteisiin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarien tavoitteisiin eli tasavertaiseen yhteiskuntaan, reiluihin ja inklusiivisiin työmarkkinoihin ja terveydenhuoltoon. Suomessa yhteiskuntaa muuttavat tällä hetkellä digitaalinen siirtymä, väestön ikärakenteen muutos, eriarvoisuuden lisääntyminen, muuttoliike reuna-alueilta kaupunkeihin ja ilmastonmuutos puhumattakaan viime vuosien laajoista kriiseistä.

Yhteispelillä tuotetaan uusia ratkaisuja

Sosiaaliset innovaatiot hyödyntävät valmiita yhteiskunnan rakenteita, jolloin niitä voidaan pilotoida nopeasti ja pienemmillä resursseilla. Kehittämisessä täytyy huomioida kaikki toimijat ja kohderyhmät, joita kyseinen yhteiskunnallinen ongelma koskettaa tai jotka voivat siihen vaikuttaa. Vuoropuhelu synnyttää ideoita ja auttaa yhdistämään valmiita rakenteita uusilla tavoilla. Verkostossa voidaan myös tunnistaa hiljaisia signaaleja ja valmistautua niihin ennen kuin ne kasvavat yhteiskuntaa ravisuttaviksi megatrendeiksi.

Julkisessa keskustelussa sosiaaliset innovaatiot jäävät toistaiseksi teknologisten innovaatioiden jalkoihin. Nämä eivät kuitenkaan ole aina arkityössä riittäviä keinoja. Teknologia ilman sosiaalista kytkentää ei pysty ratkaisemaan yhteiskunnallisten ongelmien juurisyitä ja saattaa jopa synnyttää uusia ongelmia.

Esimerkiksi siirtymä etäosallistumiseen on helpottanut monen ihmisen osallistumista, mutta vähentänyt toisien osallistumismahdollisuuksia ja lisännyt yksinäisyyttä. Tämän kaltaisissa haasteissa teknologiset ratkaisut ja sosiaaliset innovaatiot pystyvät täydentämään toisiaan ja tuottamaan toimivia malleja tähän hetkeen ja tulevaisuuteen.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus kutoo verkostoja ja löytää toimijoita

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot vaativat yhteistä suuntaa ja motivaatiota. Siksi vuoden 2023 aikana valmistellaan ja pilotoidaan Suomeen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta. Vaikka sosiaaliset innovaatiot ovat oiva ratkaisu yhteiskunnallisiin ongelmiin, niitä ei juuri ole tarkasteltu omana kokonaisuutenaan. Osaamiskeskus kokoaa tietoa, osaajia ja intoa yhteen kaikilta sektoreilta.

Monet tahot tuottavat ja hyödyntävät jo sosiaalisia innovaatioita, mutta toimintamalleja ei aina tunnisteta sosiaalisiksi innovaatioiksi eikä niitä osata kehittää ja levittää. Osaamiskeskus lisää sosiaalisten innovaatioiden tunnettuutta, ja tarjoaa tietoa, verkostoja ja uskottavuutta uusille ja vanhoille innovaatiotoimijoille. Osaamiskeskuksen valmistelijoilla on laajat ja tiiviit verkostot yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Osaamiskeskuksen valmisteluhanke luo pohjaa sosiaalisten innovaatioiden kehittäjien pysyvälle yhteistyölle Suomessa ja EU-tasolla. Toiminta pohjautuu EU:n huomioille siitä, miten sosiaaliset innovaatiot voivat auttaa kehittämään kestävää yhteiskuntaa, jossa myös sosioekonomisesti haastavassa asemassa olevat ihmiset ja syrjäseudut huomioidaan. Ympäri Eurooppaa perustettavat osaamiskeskukset luovat pohjaa koko Euroopan yhteiselle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle. 

Tule mukaan keskustelemaan ja innostumaan

Osaamiskeskuksen valmisteluhankkeen asiantuntijat kokoavat parhaillaan yhteen sosiaalisten innovaatioiden alueellisia ja kansallisia toimijoita ja verkostoja. Ilmoittaudu mukaan osaamiskeskuksen valmisteluun: Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi – Toimijoiden kartoitus. Kaikki näkemykset ja toiveet ovat arvokkaita.

Innokylän kanavissa viestitään koko hankkeen ajan valmistelun etenemisestä ja tulevista tilaisuuksista. Sosiaalisten innovaatioiden päivä järjestetään hybriditapahtumana 7.11.2023. Kaiken aiheeseen liittyvän löydät aihetunnisteella #InnovaattoritYhdessä.