SOSTE:s handbok för EU-påverkan för organisationer


Etusivu / Uutiset / SOSTE:s handbok för EU-påverkan för organisationer

SOSTE har samlat ihop en EU-guide för organisationer, som är en kortfattad handbok om EU-påverkan. I guiden finns basuppgifter om EU:s verksamhetsorgan, beslutsfattandesystem samt tips för hur man inleder påverkansarbete och uppföljning av EU-ärenden.

På basis av en enkät som SOSTE gjorde bland sina medlemmar så har organisationerna en stark internationell dimension i sin verksamhet och till och med 90 % av social- och hälsovårdsorganisationerna är med i olika nätverk som behandlar internationella frågor. Ändå berättar endast hälften av de organisationer som besvarade SOSTE:s enkät år 2019 att de försöker påverka program eller strategier på europeisk eller internationell nivå. Oftast är resursbrist orsaken, men organisationerna behöver också mera kunskap om hur man kan påverka EU.

”Det är viktigt att medborgarorganisationerna är med och gör påverkansarbete på internationell och EU-nivå, så att också exempelvis röster från människogrupper i utsatt position blir hörda i beslutsfattandet”, påminner SOSTE:s specialsakkunniga inom internationella ärenden Kirsi Marttinen.

Målsättningen är att sänka tröskeln för EU-påverkan

Meningen med guiden är att sänka tröskeln för att börja EU-påverkansarbete. Guiden är riktad till alla som är intresserade av EU-påverkan, men ordlistan och förkortningarna berör speciellt social- och hälsovårdspolitik. Guiden kompletteras och utvidgas i framtiden och i början av året publicerar SOSTE också korta videos om bland annat EU-påverkan och mänskliga rättigheter.

Guiden har förverkligats med stöd av utrikesministeriets Europainformation.

Mera information ger SOSTE:s specialsakkunniga inom internationella ärenden Kirsi Marttinen.

EU-GUIDE – Handbok i EU påverkan för organisationer…