Sote-ammattilaiset tukevat digilaitteiden käytössä ja auttavat oikeiden asiointikanavien löytämisessä


Etusivu / Uutiset / Sote-ammattilaiset tukevat digilaitteiden käytössä ja auttavat oikeiden asiointikanavien löytämisessä

Sininauhaliitto on kehittänyt digituen osaamista ja kannustanut sosiaali- ja terveysalan järjestöjä näkemään tuen osaksi järjestön arkipäiväistä kohtaamistyötä. Sininauhaliitto tarjosi Metropolia AMK:n MINNO-projektin haasteeksi tarpeen saada käyttöönsä tuotos, jolla se voisi motivoida sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia oivaltamaan, että digituen tarjoaminen olisi osa hänen arkipäivän työtään ja osaamistaan. Yhteistyöllä tavoitellaan hankesuunnitelman valmistumista ja mahdollisten yhteistyötahojen löytymistä.

”Ei ole tarkoituksenmukaista, että ihmiset joutuvat menemään luukulta toiselle erilaisen avuntarpeidensa perässä. Esimerkiksi päihdetyön kohtaamispaikan työntekijän tai tukiasumisyksikön ohjaajan tulisi tuntea keskeiset sote-palveluiden asiointikanavat ja digilaitteiden käyttötavat. Täten työntekijät pystyvät auttamaan järjestön toiminnassa mukana olevia ihmisiä”, kertovat Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen projektipäällikkö Päivi Rouvinen-Wilenius ja projektityöntekijä Satu Veltheim.

Sininauhaliiton MINNO-projektin haaste koskee digitukiosaamisen tarpeen oivallusta jo varhaisessa vaiheessa osana ammatillisia opintoja. MINNOn toivotaan tarjoavan mallin siitä, miten digituen osaaminen saadaan osaksi arkipäivän kohtaamistyötä tekevien ammattilaisten koulutusta. Haaste nousee käytännön digituen kokemuksista ja oivalluksesta, että tuen tulee olla saatavilla silloin, kun asiakas kohdataan. 

Haasteen ratkaiseminen lisää yhteistyötaitoja

Haastetta ratkaisemassa on ollut neljän opiskelijan ryhmä. Ryhmä on työskennellyt itsenäisesti hyödyntäen yhteistyötahoa ja oppilaitosta. Itse aihe on ollut mielenkiintoinen, mutta samalla haastava hahmottaa. Opiskelijoille projektin tiukka aikataulu ja uuden aiheen ratkaisu tuo kokemuksen arjen työelämästä. Onnistumista edistää, jos ryhmässä löydetään roolit ja saadaan sovittua työnjako. 

Opiskelijaryhmää pyydettiin pohtimaan: Voisitteko kuvitella jatkossakin tekevänne yhteistyötä järjestöjen kanssa ja mitkä ovat päällimmäiset ajatukset? 

Juha Paavolaista yhteistyö yllätti positiivisesti. ”Toisaalta koin tämän MINNO-projektin kurssin olevan ammattini näkökulmasta ehkä hieman liian laaja ja ei niin olennainen kokonaisuus. Yhteistyötä järjestöjen kanssa voisin kyllä tehdä jatkossakin.” Noomi Auervuon mielestä kokemus on ollut hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen etenkin työelämää ajatellen. Olga Vopiyashinan mielestä yhteistyö on ollut hyödyllistä, joskin itse projekti on hänestä aika sekava. Hanna Korhonen kertoi järjestöyhteistyön olevan olennaista ja kiinnostavaa opiskelemaansa sosiaalialaa ajatellen. Tulevaisuudessa hän toivoo tekevänsä yhteistyötä järjestöjen kanssa tai työskentelevänsä järjestössä.

Vaativa haaste

Ohjaava opettaja lehtori Sylvia Hakari Metropoliasta pohtii Sininauhaliiton esittämää aihetta MINNOn kannalta ja toteaa yhteistyön olevan monella tasolla hedelmällistä. ”Yhteistyömme rikastuu ja monipuolistuu, saamme uusia ideoita ja avauksia, joista on hyötyä meistä jokaiselle. Erittäin mielekäs tapa oppia, kehittää ja innovoida yhdessä!”

”Haaste on ollut vaativa, mutta tosi mielenkiintoinen. On ollut kiva olla mukana innovoimassa jotakin hyödyllistä yhteistyötaholle. Tuntuu innostavalta, että jotakin opiskelijoiden kehittelemää ideaa ja innovaatiota voidaan oikeasti hyödyntää käytännössä. Haaste on ollut melko aikaa vievä, en olisi kuvitellut, että innovoimiseen liittyy niin monia vaiheita”, arvoi Sylvia Hakari.

Hyödyllistä yhteistyötä

Metropolian näkemyksen mukaan yhteistyö Sininauhaliiton kanssa on vaikuttanut mukavalta, koska yhteistyötaho on ollut kannustava ja tuonut paljon tietoa heidän toiminnastaan ja esimerkiksi tekeillä olevista muista haasteista ja tapahtumista MINNO-projektin aiheeseen liittyen.

Päivi ja Satu ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön oppilaitoksen ja haastetta ratkaisevan opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelijat ovat tunnistaneet kentällä olevia tarpeita omien kokemustenkin kautta. Ryhmän kanssa käydyt keskustelut ovat jäsentäneet ratkaisua. Opiskelijat ovat saaneet tukea Metropolian ammattilaisilta. Haaste sopii Sininauhaliiton mielestä hyvin MINNO-projektiin, koska se mahdollistaa järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyön syventämisen käytäntöä palvelevalla tavalla. Yhteistyöllä Sininauhaliitto tavoittelee hankesuunnitelman syntymistä.

”Tämä on loistava tapa levittää järjestötunnettavuutta ja järjestöille taas päivittää omaa osaamista oppilaitosten osalta”, arvio Päivi MINNO-projektia.

Metropolian näkemyksen mukaan yhteistyö Sininauhaliiton kanssa on vaikuttanut mukavalta, koska yhteistyötaho on ollut kannustava ja tuonut paljon tietoa heidän toiminnastaan ja esimerkiksi tekeillä olevista muista haasteista ja tapahtumista MINNO-projektin aiheeseen liittyen.

MINNO 1/2023 uusi mahdollisuus

MINNO-projekti 1/23 tarjoaa neljälle järjestölle yhteistyömahdollisuuden Metropolian kanssa. Kevään ensimmäisessä MINNO-yhteistyössä SOSTEn kanssa ovat EAKR ja ESR+ rahoitusta hyödyntävien hankesuunnitelmien syntyminen. Lue lisää projektiin ilmoittautumisesta täältä.