Sote-järjestöt kantavat huolta verkkopalveluidensa saavutettavuudesta


Etusivu / Uutiset / Sote-järjestöt kantavat huolta verkkopalveluidensa saavutettavuudesta

SOSTEn kesäkuussa 2019 jäsenilleen kohdentamaan saavutettavuutta koskevaan kyselyyn saatiin 61 vastausta. Vastaajista 12 % vastaajista ilmoitti verkko- ja mobiilipalvelujensa olevan jo saavutettavia ja 63 % oli ryhtynyt toimiin palvelujensa saattamiseen saavutettaviksi. Viidesosa vastaajista haluaisi parantaa palvelujensa saavutettavuutta, mutta koki resurssipulan tai epätietoisuuden siitä, miten asiassa tulisi edetä, olevan esteenä. Vain 4 % ei ollut toistaiseksi pitänyt tarpeellisena huomioida saavutettavuutta omissa palveluissaan.

Yli puolet vastaajista koki järjestönsä tarvitsevan saavutettavuuden parantamiseen tukea. Selkeimmin esiin nousi tarve saada tietoa siitä, mitä saavutettavuuteen pääsemiseksi tulee konkreettisesti tehdä. Suoranaisen auditoinnin ja siitä saatujen konkreettisten korjausohjeiden lisäksi kaivattiin yleistä tietoa toimivista ratkaisuista. Ulkopuolisen asiantuntija-avun lisäksi halutaan erityisesti vahvistaa omaa osaamista. Myös lisäresurssien ja etenkin taloudellisen tuen tarve nousivat esiin. Ohjeistusta toivottiin saatavan myös ruotsin kielellä.

Vastauksissa kannettiin huolta siitä, että monia palveluja voidaan joutua lopettamaan, koska vaatimuksia ei pystytä täyttämään. Vastaajista valtaosa eli 71 % piti hyvänä ajatuksena sitä, että sote-järjestöillä olisi johonkin järjestöön sijoitettu avustusvaroin rahoitettu keskitetty neuvontapiste, joka antaisi maksutonta teknistä neuvontaa saavutettavuusvaatimusten täytäntöönpanoon käytännössä.

Keskitetyn järjestöjen neuvontapisteen kannattajat toivat perusteluina esiin etenkin avun tarpeen, päällekkäisen selvitystyön välttämisen sekä resurssien järkevän käytön. Tämä koettiin olennaiseksi etenkin pienten järjestöjen osalta, joilla ei ole lainkaan resursseja irrotettavaksi saavuttavuuden toteuttamiseen.

Vastaajista 10 % ei kannattanut ajatusta keskitetystä neuvontapisteestä. He katsoivat, että Etelä-Suomen Avissa on jo nyt neuvontapiste, eikä sen kanssa tarvita päällekkäistä järjestelmää. Avi:n verkkopalvelu ja Celian saavutettavasti.fi tarjoavat jo apua ja koulutuksia.

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen runsas 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. SOSTE lähetti kyselyn 226 jäsenjärjestölle ja se toteutettiin 6. – 13.6.2019 Webropol-kyselynä. Kyselyyn vastasi 61 järjestöä eli 27 prosenttia perusjoukosta.

[button class=”” text=”Lue raportti kokonaisuudessaan.” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2019/09/SOSTEn-jasenten-saavutettavuuskyselyraportti-2019-fin.pdf” ]