STM:n arvio osoittaa, että sosiaaliturva­leikkausten kumuloituvat vaikutukset osuvat erityisesti köyhimpiin


Etusivu / Uutiset / STM:n arvio osoittaa, että sosiaaliturva­leikkausten kumuloituvat vaikutukset osuvat erityisesti köyhimpiin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 9.10.2023 yhdessä valtionvarainministeriön kanssa tehdyn arvioinnin sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksista. Se osoittaa, että pienituloisuus tulee kasvamaan ja leikkaukset köyhdyttävät erityisesti kaikista pienituloisimpia. Myös lasten pienituloisuusaste kasvaa.

Paperissa arvioidaan leikkausten vaikutuksia vuodelle 2024. ”Indeksijäädytysten vaikutukset kuitenkin kumuloituvat koko vaalikauden ajan vuoteen 2027 saakka, joten pienituloisten tilanne tulee entisestään heikkenemään tulevina vuosina”, muistuttaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Tuloerot kasvavat

Arvioinnissa tulee esiin, että tuloerot kasvavat. Kolmen pienituloisimman tulokymmenyksen osuus kotitalouksien yhteenlasketusta käytettävissä olevasta tulosta supistuu. Viisi suurituloisinta tulokymmenystä taas kasvattaa tulo-osuuttaan.

Eri perhetyypeistä köyhyys lisääntyy eniten nuorten aikuisten, yksinhuoltajien ja myös vanhempien työikäisten yksin asuvien keskuudessa. Nuorissa aikuisissa on paljon opiskelijoita, joihin vaikuttaa erityisesti asumistuen heikennykset. Vanhempien työikäisten ikäryhmän vaikutuksia selittävät ansioturvaa saavien ja pitkäaikaistyöttömien osuudet. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä vaikutukset ovat pieniä.

Käytettävissä olevat tulot putoavat eniten kaikista köyhimmillä

Käytettävissä olevien tulojen suhteelliset muutokset ovat suurimpia pienituloisimmissa tulokymmenyksissä. ”Suuria häviäviä”, eli kotitalouksia, joiden käytettävissä olevat tulot pienenevät yli kymmenen prosenttia, on eniten kahdessa alimmassa tulokymmenyksessä. Suurimpia tulonmenetyksiä kokevissa on paljon työikäisiä yhden hengen talouksia sekä yksinhuoltajia. Ylemmissä tulodesiileissä taas käytettävissä olevat tulot keskimäärin kasvavat.

”On kohtuutonta, että säästöjä haetaan leikkaamalla eniten kaikista köyhimpien toimeentulosta”, toteaa Anna Järvinen.

Toimeentulotuen menot kasvavat voimakkaasti

Toimeentulotuen menojen arvioidaan kasvavan 25–30 prosenttia. ”Tämä on suuri lisäys ja täysin vastoin hallituksen omaa tavoitetta puolittaa toimeentulotukea tarvitsevien määrä”, huomauttaa Järvinen.

Toimeentulotuki on kaikkein byrokraattisin etuus ja siihen liittyy suurimmat kannustinloukut. Tutkimus myös osoittaa, että perheiden siirtyminen toimeentulotuelle lisää esimerkiksi terveydenhuollon ja lastensuojelun kustannuksia.

Lisäksi ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarve tulee lisääntymään perustoimeentulotukeen suunniteltujen kiristysten myötä. Ehkäisevän ja täydentävän tuen tarpeen lisääntymisestä ei arviossa ole pystytty tekemään edes suuntaa antavia arvioita.

Kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua

Samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua. Leikkaukset voivat aiheuttaa huolestuttavia seurauksia: esimerkiksi vuokrien maksaminen vaarantuu, ruokamenoista selviytyminen vaikeutuu ja ihmisillä ei ole varaa tarvitsemaansa terveydenhuoltoon ja lääkkeisiin. Ulosotot voivat lisääntyä. Sosiaalisten ongelmien yleistyminen lisää korjaavien palvelujen tarvetta ja kuluja pitkälle tulevaisuuteen.