Valtionavustustoiminnan käytännöt yhdenmukaistuvat


Etusivu / Uutiset / Valtionavustustoiminnan käytännöt yhdenmukaistuvat

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportti sisältää yksitoista esitystä ja neljä selvitettävää teemaa. Järjestöjaoston edustajat koostuvat valtioavustuksia valmistelevien ministeriöiden asiantuntijoista ja Veikkaus Oy:n tuottoja valtioavustuksina käyttävien toimialojen kattojärjestöjen edustajista. SOSTEa ryhmässä on edustanut Mieli Suomen mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. Aalto-Matturi on SOSTEn hallituksen varapuheenjohtaja.

Yhteistyötä ja toimintaa

Väliraportin esitykset ja selvitykset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ne kohdistuvat valtiotoimijoihin, joiden on tarkoitus tuottaa uusi valtionavustusjärjestelmä sekä valtionavustuksia hakeviin yhdistyksiin ja säätiöihin koskeviin ohjeisiin tai käytäntöihin. Esityksissä on rajoituttu yleisavusteiseen toimintaan, joka sisältää terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustuksissa (STEA) käytössä olevan Ak-termin mukaiset avustukset.

Veikkaus Oy:n tuottoja jakavien ministeriöiden tulisi yhdenmukaistaa avustusprosessejaan siten, että avustushakujen sisällöt, hakutavat ja raportoinnit olisivat niin yhdenmukaisia kuin se avustettavan toiminnan näkökulmasta on mahdollista. Ministeriöiden tulee myös koordinoida entistä paremmin avustushakuja. Periaatteena on tuottaa tieto yhteen paikkaan avustusviranomaisten käyttöön. Myös yhdenmukaista arviointia esitetään. Väliraportti suosittaa siirtymään yhdenmukaiseen sähköiseen hakuun vuodesta 2024. SOSTE toivoo, että siirtymistä kiirehdittäisiin.

Ennakoitavuus tehostaa toimintaa

Väliraportissa esitetään myös selvitettäväksi, millä edellytyksillä valtakunnalliset keskusjärjestöt voisivat siirtää saamaansa avustusta edelleen jäsenyhteisöilleen. Avustusten siirto on ollut mahdollista eri ministeriöillä. SOSTE on esittänyt, että mahdollisuutta laajennettaisiin ja järjestöperheellä olisi mahdollisuus niin halutessaan hakea kokonaisuutta yhtenä avustuksena ja siirtää sitä suunnitelman mukaan jäsenjärjestöille. Edelleen siirrettävät avustukset helpottaisivat järjestöperheen toiminnan nopeaa muuttamista tai reagoimista yllättäviin tilanteisiin. Järjestely todennäköisesti vähentäisi kaikkien avustusten käyttäjien hallinnollista työtä ja tukipalveluiden tarvetta.

STEA:n valmistelemat C-avustukset (erityisavustukset) ovat olleet monivuotisia ja avustuspäätös on sisältänyt jatkovuosien rahoitusoptiot. Väliraportissa esitetään selvitettäväksi, voisiko yleisavustuksia jakaa samalla periaatteella. Avustuspäätös olisi useampivuotinen ja hakemusta päivitettäisiin tarvittaessa vuosittain. Useampivuotinen avustuspäätös mahdollistaisi pitkäjänteisemmän toiminnan suunnittelun ja raportoinnin. Esitys ei saisi kaventaa eduskunnan budjettivaltaa.

Arviointikriteerit ohjaavat toimintaa

Väliraportti esittää, että kaikille Veikkaus Oy:n tuottoa valtionavustuksina käyttäville järjestöille tulisi yhdenmukaiset arviointikriteerit. Järjestöjaoston järjestötoimijoista muodostunut järjestönyrkki on tehnyt yksimielisen esityksen arviointikriteereistä ja ne on kuvattu väliraportissa. Järjestönyrkin näkemyksen mukaan arvioinnin tulee olla etupainotteista ja sen on tunnistettava järjestötoiminnan omaleimaisuus. Arviointikriteerien toivotaan vähentävän jo tiedettävien asioiden raportointia. Kootun arviointiedon on palveltava koko järjestötoiminnan kenttää, jotta se voi paremmin tunnistaa tarpeet, joihin se ei ole aikaisemmin vastannut.

Aalto-Matturi korostaa kansalaisjärjestötoiminnan luonnetta ja sen merkitystä hyvinvointivaltion yhtenä keskeisenä tekijänä ja kokonaisturvallisuuden edistäjänä.

”On tärkeää, että järjestöt tulevat kuulluiksi paitsi kohderyhmiensä ja jäsenkuntansa tarpeiden esille nostajina, myös kansalaisjärjestöihin itseensä kohdistuvassa päätöksenteossa. Käynnissä oleva avustusjärjestelmän uudistamistyö voi onnistuessaan tehostaa valtionavustusprosesseja ja näin vapauttaa myös järjestöjen työpanosta niiden yleishyödylliseen perustyöhön. Toisaalta avustusjärjestelmän digitalisointityö mahdollistaa jatkossa paremmin tietopohjan kerryttämisen valtionavustuksilla rahoitetusta toiminnasta. Tietopohjan vahvistuminen tukee järjestöjen omaa kehittämistyötä, resurssien tarkoituksenmukaista suuntaamista ja myös tieteellistä tutkimusta järjestöjen tekemän työn merkityksestä ja vaikuttavuudesta”, Aalto-Matturi korostaa.

SOSTE kannattaa avustuskriteerien yhdenmukaistamista. Ne on määriteltävä yhdessä keskeisten valtakunnallisten toimialoja kokoavien järjestöjen kanssa.

Monimuotoinen rahoitus vähentää riskejä

Vain harva sosiaali- ja terveysalan järjestö käyttää toiminnassaan yhtä avustusta tai vain yhdeltä toimijalta saatua avustusta. Väliraportti esittää selvitettäväksi, miten olisi mahdollista entistä paremmin sovittaa yhteen erilaisia avustuksia.

Myös omarahoituksen ja varainhankinnan tuottojen käsittelyä sekä vaikutusta halutaan selvittää. SOSTE toivoo, että järjestöjä kannustetaan laaja-alaiseen rahoitukseen ja varainhankintaan, joka täydentäisi muuta rahoitusta. Muun kuin avustusrahan määrää tulisi myös tarkastella pidemmällä jaksolla, kuin avustusvuosittain.

Valtionavustuksia myöntävien tahojen etupanotteinen yhteistyö hyödyttäisi kaikkia avustuksenhakijoita. Myös järjestöjen varallisuutta tai sen kehittymistä tulisi tarkastella yhtä kalenterivuotta pidemmällä ajanjaksolla. Käyttösuunnitelmaan perustuvasta ja hyväksyttävästä varallisuuden tilapäisestä kasvattamisesta ei saisi syntyä ennalta arvaamattomia seuraamuksia. Järjestöjä tulisi tukea varautumaan taloudellisiin riskeihin ja muutoksiin sekä kannustamaan muun, kuin julkisten varojen hankkimiseen yleishyödylliseen toimintaan.

Yhteisen avustusorganisaation selvittäminen

Järjestöjaoston väliraportissa on esitetty useita järjestöjen avustamiseen liittyviä yhdenmukaistamisen käytäntöjä, mutta siinä ei ole pohdittu avustustenvalmistelutahojen yhdistämistä saman organisaation alle. SOSTE esittää selvitettäväksi, mitä vaikutuksia järjestöavustusten keskittämisestä yhden valmistelukeskuksen alle syntyisi. Vaihtoehto olisi syytä selvittää muiden tässä väliraportissa esitettyjen selvitysten yhteydessä.

Tutustu väliraporttiin ja siihen liittyvään lausuntomahdollisuuteen.

Lue SOSTEn lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Ari Inkinen.