Tähtäimessä onnistunut yritys­yhteistyö

SOSTEblogin kirjoittajakuvassa erityisasiantuntija Emily Strohm.

Etusivu / Blogi / Tähtäimessä onnistunut yritys­yhteistyö

Yritysyhteistyö on resurssien kiristyessä tullut vuosi vuodelta ajankohtaisemmaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Toki osalle se on ollut osa toimintaa jo pidemmän aikaa. Järjestöbarometri 2018:n kyselyyn vastanneista valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä noin 46 % tekee säännöllisesti yhteistyötä yritysten kanssa.

Myös hyvinvointitalouden rakentuminen edellyttää yritysten ja sote-järjestöjen tiivistä yhteistyötä.

Yhteistyö vaatii taustatyötä ja osaamista

Järjestöillä on halukkuutta vahvistaa yritysyhteistyötä ja etsiä uusia rahoituskanavia. SOSTEn Järjestöbarometri 2018:n mukaan kahden viime vuoden aikana 40 % sote-järjestöistä on onnistunut hankkimaan uusia oman toiminnan tai varainhankinnan tuottoja.

Vastuullinen lahjoittaminen ry VaLa järjesti 2.4.2019 Menestyvän kumppanuuden avaimet -seminaarin, jossa aihetta käsiteltiin useasta näkökulmasta. Kaikista puheenvuoroista huokui, että halukkuutta tehdä yritysyhteistyötä löytyy sekä järjestöiltä että yrityksiltä, mutta näiden kahden kohtaaminen voi olla haastavaa.

Yhteistyö vaatii motivaation lisäksi usein paljon taustatyötä ja osaamista, johon järjestöillä ei välttämättä ole resursseja. Sopivan yhteistyökumppanin löytäminen voi olla hankalaa eikä sopivaa yhteistyömuotoa edes välttämättä löydy kaikille järjestöille.

Strategisen kumppanuuden hyödyt

VaLan seminaarissa puhujat korostivat pitkäaikaisten strategisten kumppanuuksien hyötyjä. Pitkäaikaisen yhteistyön edellytyksiä ovat samansuuntaiset tavoitteet, molempia osapuolia hyödyttävät tulokset ja molemminpuolinen sitoutuminen yhteistyöhön.

Seminaarissa varainhankinnan kokenut asiantuntija Nikki Bell korosti taustatyön tärkeyttä pitkäaikaisen yritysyhteistyökumppanin etsinnässä. Aluksi tulisi määrittää potentiaaliset kumppanit, minkälaiset arvot yrityksellä tulisi olla ja pohtia mitä yritys voisi tarjota järjestölle. On myös tärkeää selvittää, mitä järjestö voi tarjota yritykselle, millä resursseilla yhteistyön vaatima työ hoidetaan, ja miten yhteistyön jatkuvuus varmistetaan.

Aloitteen tekeminen voi tuntua järjestöstä haastavalta, vaikka tapoja, joilla järjestöt voivat lähestyä yrityksiä, on monia. Järjestöt voivat esimerkiksi tarjota yritykselle koulutuskokonaisuuksia tai ideaa yhteiselle tapahtumalle, tai yrityksen voi kutsua vierailulle tutustumaan järjestön toimintaan.

Näin erotut yritysten silmissä

Sote-järjestöjen kanssa yhteistyökumppaniksi sopivia yrityksiä lähestyy usein useampi eri järjestö tuen toivossa. Nikki Bellin esityksestä ilmeni kolme tapaa, miten järjestö voi erottua yritysten silmissä.

  1. Tee kattavasti ja persoonallisella tyylillä valmisteltu ehdotus yhteistyöstä, josta ilmenee, että järjestö on perehtynyt yrityksen toimintaan ja järjestössä on motivaatio ja resurssit lähteä rakentamaan kumppanuutta. Pyri jättämään hyvä vaikutelma, kiitä ajasta ja mahdollisuudesta esitellä yhteistyöehdotus yritykselle.
  2. Raportoi toteutuneesta yritysyhteistyöstä. Viesti, mitä hyötyä yrityksen antamasta tuesta on ollut, miten tuki on käytetty, tai minkä muutoksen tuki on saanut aikaan.
  3. Tarjoa jotain extraa. Järjestö voi esimerkiksi tarjota kumppanina toimivalle yritykselle mahdollisuuden osallistua järjestön tapahtumaan kutsuvieraana tai jotain muuta, mikä osoittaa, että yhteistyökumppani on järjestölle tärkeä.

Yhteistyö yritysnäkökulmasta

Seminaarissa Mikko Laakso Gainer Oy:sta puhui esityksessään järjestöjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä yritysnäkökulmasta.

Yritysten näkökulmasta kumppania etsivän järjestön tulisi osata kuvata selkeästi toimintansa tarkoitus, mitä erityisosaamista järjestössä on, ja miten yritys hyötyy yhteistyöstä juuri tämän järjestön kanssa. Käytännössä hyöty voisi olla esimerkiksi tietyn yritykselle tärkeän kohderyhmän tavoittaminen tai vaikka järjestön viestinnän kautta saatava positiivinen näkyvyys.

Järjestöissä on myös laaja-alaista erityisosaamista, joka yhteistyön kautta tuo hyötyjä molemmille, mutta jonka kuvaaminen tai tuotteistaminen voi olla järjestöille vierasta. Esimerkiksi järjestöjen asiantuntemus esteettömyydestä voi auttaa yrityksiä muuttamaan toimintatapoja asiakasystävällisemmiksi, ja samalla järjestö voi edistää omia tavoitteitaan.

Strategisen yhteistyön hyödyt toteutuvat usein vasta pidemmällä aikavälillä. Sen vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa, että yhteistyöhön on riittävästi resursseja, eikä hyvin alkanut kumppanuus tyrehdy esimerkiksi henkilöstön vaihtuessa.

Eettiset ohjeet kuntoon

Yritysyhteistyön esteenä voi olla järjestöjen korkea kynnys tehdä aloite yhteistyön käynnistämiseksi. Ennen yhteistyön harkitsemista olisikin hyvä, jos järjestö valmistelisi omat yhteistyötä koskevat eettiset ohjeensa.

Ohjeet olisi hyvä olla selkeästi näkyvillä esimerkiksi järjestön nettisivuilla, ja kumppanin löydyttyä ne tulisi selkeästi mainita myös yhteistyösopimuksissa.

Ohjeiden tulisi sisältää kaikki keskeiset eettiset säännöt, jotka on otettava huomioon yhteistyössä. Ohjeet voivat sisältää muun muassa yritysten toimialarajoituksia (esimerkiksi alkoholiyritykset), sääntöjä miten yritys saa viestiä yhteistyöstä, tai mitä järjestön toimintoja yritys voi ylipäätään tukea.

Järjestöbarometri 2018:n mukaan 67 % kyselyyn vastanneista, säännöllistä yritysyhteistyötä tekevästä järjestöstä on laatinut yhteistyötä koskevat eettiset ohjeet. Niiden koonti kannattaa, vaikka yritysyhteistyö ei olisi järjestölle vielä ajankohtaista, koska voihan olla, että aloite yhteistyölle tulee yllättäen yrityksen puolelta.

SOSTEn yritysyhteistyön ohjeisiin voi tutustua täällä.