Skip to content

Toimeentulotuen ongelmat asettavat paineita kohta lausunnolle tulevalle toimeentulolain uudistukselle

25.4.2022 10.40

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusToimeentulo

Toimeentulotukea uudistetaan. Kun hallituksen lakiesitys tulee lausuntokierrokselle huhtikuun lopulla, SOSTEn jäsenjärjestöjen kannattaa siitä lausua. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lain uudistamisesta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden keskiviikkona 27.4.2022. Tilaisuudessa esitellään lausunnolle lähtevän lain keskeistä sisältöä.

Kela vastasi järjestöjen kehittämisehdotuksiin toimeentulotuesta

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Viimesijaisen turvaverkon ihmisille takaavana tukena sen sujuva toimivuus on erityisen tärkeää. Perustoimeentulotuen myöntämisestä vastaa Kela.

SOSTE kokosi loppuvuonna 2021 jäsenjärjestöiltään ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi ja toimitti ne Kelan johdolle. Ehdotuksista yksi osio käsitteli toimeentulotukea. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun Kelan kanssa. Kela on myös koonnut kirjalliset vastaukset esittämiimme ehdotuksiin. Toimeentulotukea koskevat vastaukset löytyvät kohdasta 11.

Kelan ja sosiaalitoimen välinen yhteistyö saatava toimimaan

Vuoden 2017 Kela-siirrossa toimeentulotuki jaettiin Kelalle ja sosiaalihuollolle. Nykyisin Kela vastaa perustoimeentulotuesta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat puolestaan kuntien sosiaalihuollon ja jatkossa hyvinvointialueiden vastuulla.

Kelan ja sosiaalihuollon välisen yhteistyön parantaminen tuntuu olevan ikuisuuskysymys. Sen tärkeys tiedostetaan, mutta toimivia käytäntöjä ei ole vieläkään saatu levitettyä valtakunnalliseen käyttöön. Myös SOSTEn kokoamissa kehittämisehdotuksissa tuotiin esiin tarve parantaa Kelan ja sosiaalihuollon yhteistyötä.

Kela on tunnistanut tarpeen tiivistää yhteydenpitoa kuntien kanssa ja madaltaa yhteydenoton kynnystä. Kela kertoi vastauksissaan, että se tulee pohtimaan entistä kevyempiä menettelyjä yhteistyöhön.

Kelan ja sosiaalihuollon yhteistyön edistämisessä on ennen kaikkea kyse asiakkaan edusta. Asiakkaan tilannetta koskeva tieto ei kulje sujuvasti Kelan ja kunnan välillä. Vaikka kehittämishankkeita yhteistyön parantamiseksi on ollut, vakiintuneet ja toimivat yhteistyökäytänteet ovat yhä hakusessa. Kaikkien osapuolten tiedossa olevat yhtenäiset käytänteet ja toimiva viestinkulku ovat välttämättömiä, jotta toimeentulotuen hakemukset saataisiin käsiteltyä ilman yhteistyöstä johtuvia ongelmia. Ei ole asiakkaan edun mukaista, että heikosti toimivan yhteistyön vuoksi hänen asiansa käsittely esimerkiksi viivästyy tai että Kelasta ja sosiaalitoimesta tulee ristiriitaista tietoa siitä, mitä menoja huomioidaan missäkin.

Laadukasta työnjälkeä ja osaavia työntekijöitä

SOSTEn Sosiaalibarometri 2021 (pdf) korostaa, kuinka toimeentulotuen laadukas käsittely vaatii käsittelijältään tietoa ensisijaisista Kelan etuuksista, sosiaalihuollon ja Kelan käytänteistä sekä yhteistyökumppaneiden toiminnasta. Monimutkaisten hakemusten ratkaiseminen on haastavaa ilman vankkaa tietopohjaa. Toimeentulotuen käytänteiden laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen perehdytykseen tulisi kiinnittää huomiota sekä Kelassa että sosiaalitoimessa.

Sosiaalibarometrin mukaan Kelan työntekijöistä vain 51 % ajatteli, että Kelan ratkaisuasiantuntijoilla on riittävästi osaamista perustoimeentulotuen päätösten tekemiseen. Rakenteellinen ongelma ei koske ainoastaan Kelaa vaan myös kuntia. Sosiaalityöntekijöiden yliopisto-opinnoissa ei keskitytä Kelan käytänteiden opetteluun, minkä vuoksi toimeentulotuen osaaminen voi jäädä puutteelliseksi.

Osaamisvajeen ratkaiseminen vaatii vielä paljon toimia, mutta muutosta parempaan on havaittavissa. Kela kertoo järjestöjen kehittämisehdotuksiin antamissaan vastauksissa, että se on alkuvuonna uudistanut ja selkeyttänyt etuuskäsittelijöiden työn tukena olevaa toimeentulotuen etuusohjetta. Myös ohjeen tukena toimivat prosessiohjeet uudistettiin.

Toimeentulotuen hakemista on helpotettava

Toimeentulotuki ja sen termistö ovat monille asiakkaille vaikeasti ymmärrettäviä. Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Mitä eroa on perusmenoilla ja perusosalla katettavilla menoilla? Entä miten toimeentulotuen tarpeessa olevan ihmisen tulee toimia, jos hän asuu asunnossa, jonka vuokra ylittää Kelan määrittämän asumisnormin? Vaikka nämä termit ja tilanteet ovat etuuksia käsitteleville työntekijöille selkeitä, tilanne voi olla tukea tarvitseville hyvin erilainen.

Perustoimeentulotuen hakemista tulisi kehittää ymmärrettävämmäksi niin, että sähköinen hakemus ehdottaisi selkeästi asiakasta toimittamaan tositteet niistä perusmenoista, jotka tukea myönnettäessä huomioidaan, kuten sähkölaskuista tai julkisen terveydenhuollon menoista. Näin asiakas hahmottaisi jo hakemisvaiheessa, mihin menoihin hänellä on oikeus saada tukea ja mitä menotositteita hänen tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi. Hakemusvaiheessa olisi myös hyvä muistuttaa asiakasta toimittamaan menoja koskevat laskut kokonaisina. Nämä toimet nopeuttaisivat hakemuksen käsittelyä ja vähentäisivät lisäselvityspyyntöjä, mikä puolestaan voisi säästää myös käsittelyyn tarvittavia taloudellisia resursseja.

Toimeentulotukilaki on uudistumassa – lausu tulevasta lakiehdotuksesta

Toimeentulotukilaki on uudistumassa. Uudistuksen myötä yllä kuvatut ongelmat toivottavasti helpottuvat, koska lakiuudistuksen tavoitteeksi on määritelty:

  • heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden aseman parantaminen tuen hakijoina
  • toimeentulotuen rakenteiden selkeyttäminen
  • Kelan ja sosiaalihuollon välisten yhteyksien kehittäminen

Toimeentulotukilain uudistamista koskeva hallituksen esitys on lähdössä lausunnoille huhtikuun lopulla. Eduskunnan käsittelyyn lain on tarkoitus edetä tulevana syksynä.

Toimeentulotukilain uudistuksesta voit lausua tänä keväänä lausuntopalvelun kautta!

Rintakuvassa hymyilee Noora Koskela

 

Kirjoittaja Noora Koskela on korkeakouluharjoittelija. Hän on viidennen vuoden valtio-opin opiskelija Jyväskylän yliopistosta ja työskentelee SOSTEssa kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja toimeentulon teemojen parissa.
noora.koskela@soste.fi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]

Blogi
erityisasiantuntija

21.4.2022 13:00

Etuuksien hakeminen muutettava helpommaksi ja selkeämmäksi

Sosiaaliturvauudistus Yksi SOSTEn ja sen jäsenjärjestöjen näkökulmasta tärkeä tavoite sosiaaliturvan uudistamisessa on, että etuusjärjestelmää saadaan muutettua ihmisten näkökulmasta selkeämmäksi ja ymmärrettäväksi. Perusturvaetuuksien myöntämisestä vastaavana tahona Kela on keskeinen toimija, joka omaa toimintaansa kehittämällä pystyy vaikuttamaan asiaan. SOSTE kokosi loppuvuonna 2021 jäsenjärjestöiltään ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi ja toimitti ne Kelan johdolle. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun Kelan kanssa. […]

Blogi

14.3.2022 09:10

Energian ja ruoan kallistuminen uhkaa pudottaa ihmisiä köyhyyteen – tukea tarvitaan pienituloisimmille

Toimeentulo Energian, ruoan ja liikenteen kallistuminen vaikuttaa kaikkien elämään. Keskituloiset voivat joutua miettimään, mihin hintojen kallistumisen vuoksi on varaa, mutta pienituloiset tilanne ajaa ahtaalle. Heillä menot on jo muutenkin supistettu minimiin. Näyttää siltä, ettei energian hinnan ja siitä johtuva muiden hintojen nousu jää lyhyeksi vaiheeksi. Nyt on tärkeää auttaa ihmisiä, joiden köyhyys tästä syystä syvenee ja […]