SOSTEs teser till europaparlamentsvalet 2019: Ett demokratiskt Europa förutsätter ett fritt och starkt medborgarsamhälle

Ett starkt medborgarsamhälle är en förutsättning för både fungerande demokrati och hållbar utveckling. Eftersom Europeiska unionen är en central samhällsaktör så borde en strategisk prioritet vara stärkandet av medborgarsamhället och organisationsverksamhet.

SOSTE rekommenderar:

  • Att förverkligandet av EU:s grundrättigheter och laglighetsprinciper säkerställs i alla medlemsländer
  • Att EU:s strategi stärker medborgarsamhället och organisationsverksamhet
  • Att lokala demokratiska strukturer och processer stöds
  • Att minskandet av medborgarsamhällets utrymme i Europa förhindras

Medborgarens röst beaktas i den Europeiska planeringsterminen

Europeiska unionen bör i allt högre grad stöda lokala demokratiska strukturer och processer. De senaste årens växande kritik och ökade protester mot unionen är inte tecken på medborgarsamhällets förfall, utan krav på en ny riktning.  I framtiden behöver Europa allt mer ömsesidig tillit, delaktighet och inkluderande samhällelig och ekonomisk tillväxt. Nu har man invaggat sig i tanken att enskilda tekniska lösningar, som europeiska medborgarinitiativ, är tillräckligt för att höra invånarna, men så är inte fallet. Medborgarsamhällets röst måste allt starkare lyftas fram i all unionens politik.

SOSTE anser att man i den europeiska planeringsterminen i allt högre grad bör lyssna till och beakta medborgarsamhällets röst i alla medlemsländer. Därtill bör man genom Europeiska unionens finansiering stöda i synnerhet projekt som är inkluderande och ökar tillit. På så sätt blir organisationers arbete, som siktar på produktion av, delning och investering i välmående en allt stadigare del av EU-politiken och förutsättningarna att bygga en välmåendeekonomi förbättras.

Medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar i Europa bör förbättras

I Finland har medborgarsamhället och organisationer en stor betydelse och det här syns exempelvis i finansieringen, samt i hur medborgarsamhällets representanter hörs i beslutsfattandet. I Finland har man skapat permanenta strukturer genom arbetsgrupper och höranden och organisationers representanter är ofta med också i statens officiella delegationer.

Finansieringen av det finländska medborgarsamhället genom Veikkaus vinstmedel spelar en betydande roll. Penningspelspolitiken bör även i fortsättningen höra till EU:s medlemsländers nationella beslutsfattande. Medlemsländernas och kommissionens gemensamma åtgärder behövs för att effektivt avvärja olagliga spelutbud och dit hörande organiserad brottslighet och penningtvätt.

Medborgarsamhällets utrymme har minskat i flera europeiska länder. I många länder kontrolleras organisationernas verksamhet, finansieringen skärs ned och verksamheten försvåras rent generellt. Också hot om våld är verklighet för många medborgarorganisationer.

Medborgarsamhällets verksamhetsförutsättningar i Europa måste förbättras. Organisationer bör ha möjligheten att verka fritt, driva på förändringar i samhället, sprida information, producera tjänster och kritisera makthavare. Unionen bör systematiskt arbeta för att minskningen av medborgarsamhällets utrymme i Europa förhindras.

Bakgrund: Farotecken i luften

Ett starkt medborgarsamhälle och yttrandefrihet är förutsättningar för en fungerande demokrati och hållbar utveckling. Därtill stärker det välmåendeekonomin. Medborgarsamhället har fötts ur människors vilja att påverka och samlas kring gemensamma intressen. Medborgare, organisationer och medborgarsamhället förtjänar stödet av en stark samhällelig vision och strategi som erkänner betydelsen av delaktighet och medborgarsamhället.

Odemokratisk utveckling och populismens framfart betyder ofta att man försöker begränsa medborgarsamhällets verksamhet och dess eventuella kritik mot makthavare tystas. Om Europeiska unionens grundläggande värderingar – respekt för människans värde, mänskliga rättigheter, frihet, folkstyre, jämlikhet och minoriteters rättigheter – inte förverkligas i medlemsländerna kan inte medborgarsamhället fungera. Den här utvecklingen kan inte i all tysthet godkännas och unionens strategi bör starkt stöda medborgarsamhället.

Ett starkt medborgarsamhälle tryggar å sin sida ett pluralistiskt samhälle, för just medborgarsamhället för fram rösterna för de diskriminerade, missgynnade och svagare i samhället.


SOSTEs teser till europaparlamentsvalet 2019

  1. Ett demokratiskt Europa förutsätter ett fritt och starkt medborgarsamhälle
  2. EU-politik stärker delaktighet, hållbar samhällelig utveckling och tar med alla