Järjestökanteluilla yritetään parantaa omaishoidon tuen, palveluasumisen ja perusturvan tilaa Suomessa


Etusivu / Lausunnot / Järjestökanteluilla yritetään parantaa omaishoidon tuen, palveluasumisen ja perusturvan tilaa Suomessa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja. Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön. Suomen tulee 31.12.2022 mennessä antaa määräaikaisraporttinsa uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS 78 ja 80/2002)
täytäntöönpanosta. Määräaikaisraportti annetaan järjestökanteluja koskevien ratkaisujen aiheuttamien toimenpiteiden osalta.

SOSTE on lausunut huomionsa koskien neljää järjestökantelua, joiden aiheina on omaishoidon tuki, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen riittämätön sääntely, sekä perusturvaetuuksien liian matala taso.

Omaishoidon tukea koskeva järjestökantelu

Omaishoidon tukea koskevan järjestökantelun osalta SOSTE katsoo, ettei eriarvoisuus omaishoitajien kesken ole korjaantunut. Omaishoidon tuki on edelleen harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisen ehdoista ja määrärahojen suuruudesta jokainen kunta itse päättää. SOSTE esittää edelleen, että omaishoitajien yhdenvertainen asema tulisi turvata valtakunnallisella sääntelyllä ja omaishoidon tuen myöntämiseen tulisi luoda yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit .

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen riittämätöntä sääntelyä koskeva kantelu

SOSTE pitää hyvänä, että pitkäaikaisen asumispalvelujen asiakasmaksut kirjattiin lakiin ja maksujen määräytymisperusteet yhdenmukaistettiin. SOSTE katsoo, että pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksujärjestelmää tulisi edelleen selkiyttää. SOSTE esittää, että asiakasmaksuun tulisi sisällyttää kaikki välttämättömät menot, samalla tapaa kuin laitoshoidossa. Lisäksi SOSTE pitää hyvänä muutosta, että maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevaa säädöstä vahvistetaan siten, että päätös asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tulee tehdä ennen toimeentulotuen myöntämistä. Lisäksi laissa säädetään kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Kuntien tietoisuutta tästä säädöksestä on syytä lisätä, koska kunnat eivät juuri tunne tai sovella säädöstä. SOSTE pitää tärkeänä, että asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämisen perusteita noudatetaan velvoittavan soveltamisohjeen mukaisesti ja siksi lain toimeenpanoa tulee seurata tässä asiassa.

Perusturvaetuuksien liian matalaa tasoa koskevat järjestökantelut

SOSTE katsoo, että perusturvan taso on Suomessa riittämätön.