Opetukseen, liikuntaan ja kulttuurin panostaminen on investointi hyvinvointiin – lisää resursseja tarvitaan


Etusivu / Lausunnot / Opetukseen, liikuntaan ja kulttuurin panostaminen on investointi hyvinvointiin – lisää resursseja tarvitaan

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi SOSTE:n asiantuntijalausuntoa hallituksen esitykseen talousarvioksi vuodelle 2023.

Henkilöstöresursseja opetukseen

Hallituksen esityksessä on monia myönteisiä panostuksia opetuksen laatuun ja tasa-arvoon. Henkilöstöresurssien puute on kuitenkin tällä hetkellä tekijä aiheuttaen eroja opetuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. SOSTE näkee tärkeänä lisätä varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen aloituspaikkamääriä sekä henkilöstöresursointia varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen tasa-arvoisen ja laadukkaan inkluusion toteuttamiseksi, edistämään koulutuksen alueellista tasa-arvoa ja tukemaan laajentuneen oppivelvollisuuden tavoitetta.

Työpajojen ja järjestöjen toimintaedellytykset varmistettava tukemaan laajentunutta oppivelvollisuutta, jatkuvaa oppimista ja työllisyyttä

Työpajat ja muut järjestöt toimivat koulutuksen järjestäjien muina vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä tarjoten esimerkiksi; yksilöllistä tukea tarvitseville ja keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille, mahdollisuuksia suorittaa opintoja valmennuksen tuella työvaltaisesti, antaa näyttöjä, suorittaa tutkinnon osia ja mahdollisuuksia tarvelähtöiseen polutukseen työllisyys- ja koulutuspalveluiden yhdistämisessä. Työpajojen ja järjestöjen monipuolinen toiminta tukee jatkuvaa oppimista, laajentunutta oppivelvollisuutta ja työllisyyttä. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyen SOSTE vaatii palkkatukeen ja työllisyyspoliittiseen avustukseen esitettyjen leikkausten peruuttamista.

Liikkuva varhaiskasvatus kokonaisuuteen osoitettava rahoitusta pienten lasten liikuntatottumusten vahvistamiseksi

Liikuntatottumukset alkavat vakiintua ja eriytyä jo pienellä lapsella, joten liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota varhain. Huolta herättää mm. tuore Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportti, jonka mukaan lasten ja nuorten ylipainon yleisyys on vakiintunut huolestuttavan korkealle tasolle; 2-16 -vuotiaista pojista ylipainoisia tai lihavia on 29 % ja tytöistä 19%. Varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli lasten liikkumisen ja päivittäisen fyysisen aktiivisuuden tukemisessa. Lasten liikunnan edistämiseksi SOSTE esittääkohdennettavaksi rahoitusta Liikkuva varhaiskasvatus -kokonaisuuteen tukemaan paikallisia kuntakoordinoituja hankkeita.

Kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi huolehdittava taiteen ja kulttuurin saatavuudesta

Kulttuuritoimintaan panostamalla voidaan vähentää koronapandemian aikana syntynyttä hyvinvointivelkaa ja edistää väestön terveyttä. Kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi on keskeistä huolehtia kulttuurin saatavuudesta ja saavutettavuudesta. SOSTE kannattaa kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän esitystä nostaa talousarviossa taiteen ja kulttuurin rahoitusta yhteen prosenttiin talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi SOSTE kannattaa työryhmän esittämää valtionavustusta (kulttuuriosallistumisen tasa-arvoraha) yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Lisäksi SOSTE esittää, että osana lasten harrastamisen Suomen mallia jokaiselle lapselle tulisi tarjota mieluisa kulttuuriharrastus koulupäivän yhteydessä.