Suomi.fi-palvelua tulee kehittää käyttäjälähtöisemmäksi niin kansalaisille kuin yhdistyksille

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Suomi.fi-palvelua tulee kehittää käyttäjälähtöisemmäksi niin kansalaisille kuin yhdistyksille

Tietoa on enemmän kuin koskaan, mutta se on hajallaan monissa lähteissä, eri organisaatioiden verkkosivuilla ja sovelluksissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kansalaisten, yritysten ja myös kolmannen sektorin toimijoiden tiedonsaanti julkisista palveluista ja asiointi niissä on koottu yhteen paikkaan. Tässä tarkoituksessa Suomi.fi eri palveluineen on tarpeellinen ja on tärkeää, että se on laajasti tunnettu ja nykyistä helppokäyttöisempänä laajasti käytetty, SOSTE toteaa Suomi.fi-palvelun strategisista tavoitteista antamassaan lausunnossa.

Myönteistä elämäntilanneoppaat ja palvelutietovaranto

Suomi.fi:ssa on viime aikoina ollut myönteistä kehitystä: Eri elämäntilanteisiin, kuten avioeroon tai eläkkeelle jäämiseen, tehdyt oppaat ovat asiakaslähtöisiä. On erinomaista, että niistä kansalainen saa tietoa myös järjestöjen tuesta ja palveluista.

Järjestöjen näkökulmasta Suomi.fi-palvelutietovaranto toimii hyvin: Järjestöjen tiedot viedään joko suoraan siihen tai Lähellä.fi-verkkopalveluun, josta tiedot siirtyvät palvelutietovarantoon. Avoimen rajapinnan ansiosta järjestötietoa voidaan hyödyntää muun muassa digitaalisten palvelutarjottimien rakentamisessa. Näin kansalaiset löytävät tulevaisuudessa helpommin tietoa myös järjestöjen toiminnasta ja palveluista.

Palveluiden käytettävyydessä riittää kehitettävää

Vaikka Suomi.fi:n käyttäjäluvut ovat suuria ja maine hyvä, SOSTE muistuttaa, että kehitettävää on edelleen. Osa palveluista on henkilöasiakkaille vaikeakäyttöisiä ja palvelut näyttävät hajanaisilta. SOSTE tähdentää, että vaikeakäyttöisyyttä luo myös vaikeaselkoinen kieli. Palvelun toimintamalli ei vielä ole kansalais- ja yrityslähtöinen ja palvelun pitäisi palvella entistä paremmin myös yhdistyksiä ja järjestöjä.

On myönteistä, että palvelua ollaan strategian pohjalta kehittämässä ja asiassa kuullaan myös kansalaisjärjestöjä. Niitä kannattaa hyödyntää myös vastaisuudessa, esimerkiksi käyttäjätestauksessa.

Kaikilla oltava pääsy tietoon ja palveluihin, myös digiä käyttämättömillä

Kaikessa kehittämisessä on muistettava eri tavoin heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisryhmien tarpeet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet saada viranomaistietoa, tietoa palveluista ja asioida niissä.  On aina muistettava myös niiden ihmisten palvelu, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä kanavia.

Julkiset palvelut toteuttavat kansalaisten perusoikeuksia. Ne liittyvät arkielämän perustarpeisiin, kuten asumiseen ja toimeentuloon. Vaikeudet ja virheet niiden käyttämisessä voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja helppokäyttöisiä ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla.

Suomi.fi-palveluista ja niiden kansalaisille tarjoamista hyödyistä tarvitaan selkeää, laajasti kansalaiset tavoittavaa viestintää. Kohderyhmälähtöiseen, monikanavaiseen viestintään sekä neuvontaan ja ohjaukseen kannattaa panostaa, koska siirtyminen sähköiseen asiointiin helpottaa lukuisten kansalaisryhmien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tiedonsaantia ja asiointia. Siitä voidaan myös saada merkittäviä säästöjä.