TE-palveluiden järjestämis­vastuu siirtymässä kunnille


Etusivu / Lausunnot / TE-palveluiden järjestämis­vastuu siirtymässä kunnille

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu ollaan siirtämässä kunnille vuoden 2025 alusta. Siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä työn kysyntää ja tarjontaa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia.

SOSTE oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana lakiesityksestä keskiviikkona 23.11.2022.

Rahoitusmalli ei kannusta järjestämään palveluita pitkään työttömänä olleille

Esityksen mukaan työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin. Kuntien järjestämisvastuulle siirrettävät työvoimapalvelut säädettäisiin valtionosuustehtäviksi, johon myönnettäisiin täysimääräinen rahoitus. Tehtävien arvioiduista kustannuksista 50 prosenttia kohdennettaisiin työttömien määrän perusteella ja 50 prosenttia 18—64-vuotiaiden asukkaiden määrän perusteella.

SOSTE nosti lausunnossa esiin huolen pitkään työttömänä olleiden ja muiden haavoittuvammassa asemassa olevien palveluiden saatavuudesta jatkossa. Mitkä ovat kuntien kannusteet järjestää palveluita työttömille, joille matka kohti avoimia työmarkkinoita on pidempi? Uudistus ei saa laittaa työnhakija-asiakkaita eriarvoiseen asemaan keskenään. Pitkään työttömänä olleiden ja muiden haavoittuvammassa asemassa olevien palvelut on turvattava.

Palveluiden järjestämiseen tarvitaan joustavuutta

Työnhakijan palveluprosessi noudattaisi esityksen mukaan voimassa olevaa työnhakijan palveluprosessia. Myös julkisena työvoimapalveluna järjestettävien palveluiden palveluvalikoima vastaisi nykyisin laissa säädettyjä palveluja. Laissa säädettyjen julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen kuuluisi kuntien valtionosuustehtävään. Kunta voisi järjestää yleisen toimivaltansa puitteissa myös muita palveluja, joilla edistetään työnhakijoiden työllistymistä, mutta näihin ei myönnettäisi valtionosuutta.

SOSTE katsoo, että kunnille tulisi mahdollistaa enemmän joustonvaraa palveluiden järjestämisessä myös valtionosuustehtävän osalta. Näin pystyttäisiin aidosti turvaamaan asiakkaiden tarvelähtöiset palvelut. Työllisyyden kuntakokeilut ovat tuoneet esiin kuntien mahdollisuudet järjestää palveluita joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Kuntakokeilut ovat tuoneet palvelut lähelle asiakasta. Järjestämisvastuun siirtyessä kunnille on odotettavissa, että palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti lähipalveluina, mikäli yleinen lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä.

Työttömän työnhakijan kannalta ei ole merkitystä sillä, kuka palveluita järjestää. Työttömälle on tärkeintä, että hän saa tarvitsemansa palvelut. Uudistuksen tulisi turvata asiakaslähtöiset lähipalvelut.

Järjestöjen mukanaoloa työllisyyspalveluiden kehittämisessä yhä vahvistettava

Järjestöillä on pitkä kokemus erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä ja työllistämisedellytysten parantamisesta. SOSTE esittää, että tulevaa valtakunnallista työllisyyden edistämisen neuvottelukuntaa laajennetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksella erityisesti erityisryhmien työllistymiseen liittyvän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Lue lisää uudistuksesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta

lis