Työvoima­palveluiden palveluprossin uudistus etenemässä

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Työvoima­palveluiden palveluprossin uudistus etenemässä

Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä säädöshanke, jossa valmistellaan tarvittavat lakimuutokset työvoimapalveluiden palveluprosessia ja yksityisen työnvälityksen tiedonsaantia koskevien hallitusohjelmakirjausten toteuttamiseksi. Valmistelu tehdään virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä hyödyntäen työvoimapalveluiden kehittäminen -työryhmää. Tavoitteena on HE:n antaminen eduskunnalle syksyllä 2025. SOSTE lausui työ- ja elinkeinoministeriölle valmisteluun liittyvästä arviointimuistiosta.

Kohti tarvelähtöistä palveluprosessia

Arviomuistiossa esitetään palveluprosessia, mikä perustuisi vahvasti asiakkaan palvelutarpeeseen, jonka työvoimapalveluiden asiantuntija arvioisi alkuhaastattelussa. Täydentävien työnhakukeskustelujen määrä sekä työnhakuvelvollisuuden laajuus määräytyisivät asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Alkuhaastattelu olisi järjestettävä viiden arkipäivän sisällä työnhaun alkamisesta ja sen yhteydessä tehtäisiin laaja palvelutarpeen arviointi, joka määrittäisi asiakkaiden palveluprosessin jatkon. Työttömyyden jatkuessa jokaisen tilannetta tarkastellaan säännöllisesti kolmen kuukauden välein ja palvelutarve arvioidaan tarvittaessa uudelleen. Tämä tarvelähtöinen lähestymistapa on perusteltu ja mahdollistaa resurssien kohdentumisen oikein.

Laaja palvelutarpeen arvioiminen edellyttää työvoimaviranomaiselta riittävää osaamista ja asiantuntemusta, jotta työnhakijoiden yksilölliset palvelutarpeet tulee tunnistetuksi. Tämä on varmistettava valmistelun yhteydessä. Laadukas ja oikea-aikainen palveluohjaus vaatii tiivistä yhteistyötä työvoimapalvelujen, hyvinvointialueiden ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kesken, jotta ihmisten työkyvystä voidaan huolehtia ja työttömyyden pitkittymistä voidaan ehkäistä. SOSTE esittää, että palveluprosessin yhteydessä työtön työnhakija ohjataan terveystarkastukseen työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja tukemiseksi heti tarpeen ilmetessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Järjestöjen osaaminen mukaan valmisteluun

Palveluprosessin onnistumisella on suuri merkitys heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämisessä. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on laaja kokemus ja tietotaito heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä ja työllistämisen edistämisestä sekä työllistymiseen liittyvistä erityiskysymyksistä. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä ei ole edustusta työvoimapalveluiden kehittäminen -työryhmässä, mitä tullaan hyödyntämään uudistamisen jatkovalmistelussa. SOSTE edellyttää lausunnossaan, että lakiesityksen valmisteluvaiheessa järjestetään sosiaali- ja terveysjärjestöille, erityisryhmien edustajina, laaja kuulemistilaisuus tai kuulemistilaisuuksia, jotta varmistetaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien tarpeiden huomioiminen lakiesityksessä jo ennen varsinaista kirjallista lausuntomenettelyä.

Lue lisää hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta.