Valtakunnallisen työllisyyden edistämisen neuvottelukuntaan esitetään vahvaa järjestöedustusta

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Valtakunnallisen työllisyyden edistämisen neuvottelukuntaan esitetään vahvaa järjestöedustusta

SOSTE lausui työ- ja elinkeinoministeriölle TE-palvelut 2024 asetuskokonaisuudesta. Asetuskokonaisuus liittyy eduskunnan keväällä 2023 hyväksymään julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Valtioneuvoston asetuksella työvoimapalveluiden ohjauksesta säännellään työllistymisen edistämisen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja tarkistamisesta sekä työllisyyden edistämisen valtakunnallisen neuvottelukunnan kokoonpanosta ja jaostoista.

SOSTE pitää valtakunnallisen työllisyyden edistämisen neuvottelukunnan roolia valtakunnallisten tavoitteiden asettamisessa ja tarkastamisessa tarkoituksenmukaisena sekä neuvottelukunnan kokoonpanoa hyvin perusteltuna.

Työllisyyden edistämisen neuvottelukunnassa olisi laaja sidosryhmien edustus ja sen puheenjohtaja olisi työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvottelukunnalle säädetyt tehtävät ovat hyvin laajoja, koko palvelujärjestelmää koskevia yleisiä seuranta-, ennakointi- ja arviointitehtäviä. Tämä myös edellyttää, että neuvottelukunnassa on edustettuina työllisyyden hoidon toimijoita laajasti.

SOSTE on tyytyväinen, että kokoonpanossa on huomioitu sekä työvoimapalveluiden asiakkaita edustavan järjestön edustus että laajasti työllistymisen edistämiseen osallistuvia tahoja edustavien toimijoiden ja vammaisjärjestöjen edustus. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on pitkä ja laaja kokemus erityisesti heikoimmassa asemassa olevien työllistämisestä ja työllistymisen edistämisestä, mikä on neuvottelukunnan kokoonpanossa nyt huomioitu.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua tai tietyn asiakokonaisuuden tarkempaa käsittelyä varten jaostoja. Neuvottelukunnalla olisi lisäksi kolme pysyvää jaostoa: kuntajaosto, tietojaosto ja yhdyspintajaosto.

SOSTE muistuttaa, että neuvottelukunnan toiminnan ja siitä tiedottamisen pitää olla avointa. Työskentelyn tukena tulee, perustettavien jaostojen lisäksi, hyödyntää laajasti eri sidosryhmien tietotaitoa.