Lähtökohdat 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija 

SOSTEn toiminnan tarkoituksena on: 

 • edistää yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta 
 • edistää sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä 
 • edistää ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja osallistumismahdollisuuksia 
 • parantaa rekisteröityjen sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä 
 • vahvistaa sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä 

SOSTEn visio on Yhdessä tehty hyvä elämä – kaikille. SOSTE edistää yhteistä pyrkimystä taata hyvän elämän perusta yhdenvertaisesti kaikille Suomessa asuville. 

SOSTEn arvot ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, väkevyys ja edelläkävijyys. SOSTE edistää näiden arvojen toteutumista toimintaympäristössään ja omassa toiminnassaan. Yhteistyö perustuu hyvän hallinnon periaatteisiin.

Yhteistyön edellytykset 

SOSTE tekee yhteistyötä vain sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta on SOSTEn arvojen ja toiminnan tarkoituksen mukaista. 

Yhteistyön mahdollisuutta arvioidaan seuraavasti: 

SOSTE tekee yhteistyötä 

SOSTE suosii yhteistyössään niitä yhteisöjä, jotka toiminnallaan edistävät ihmisten hyvinvointia, järjestöjen elinvoimaa ja hyvinvointitalouden toteutumista.  

SOSTE tekee yhteistyötä huomioiden korostetusti tasapuolisuuden ja avoimuuden 

 • Lääketeollisuus 
 • Elintarviketeollisuus 
 • Yksityiset sosiaali- ja terveyspalveluyritykset 
 • Puoluepoliittisesti sitoutunut toiminta 
 • Uskonnollisesti sitoutunut toiminta  

SOSTE ei tee yhteistyötä 

 • terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavan yrityksen tai yhteisön kanssa.  
 • ulkomaisten peliyhtiöiden, aikuisviihdettä tuottavien yhteisöjen tai aseteollisuuden kanssa.  

SOSTEn yhteistyökumppani ei voi toimia toimialueella, joka on ristiriidassa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden kanssa, toimia eettisesti epäilyttävällä tavalla tai olla ristiriitainen SOSTEn järjestökuvan kanssa. SOSTE ei tee yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka myyvät tuotteitaan katteettomin hyvinvointiin ja terveyteen liittyvin lupauksin.  

SOSTE edellyttää yhteistyökumppaneilta ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista. 

Yhteistyön toimintaperiaatteet 

SOSTE toimii yhteistyökumppaneiden kanssa tasapuolisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti. Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja on läpinäkyvää. 

Toimintakäytännöt 

Yhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty. Yhteistyökumppanien nimen ja logon käytöstä sekä mahdollisesta mainonnasta ja viestistä on sovittava erikseen ja hyväksyttävä molemmilla osapuolilla.  

Sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman SOSTElle aiheutuvia taloudellisia seuraamuksia, mikäli yhteistyö kumppanin toiminta sopimuksen voimassa ollessa on ristiriidassa liiton periaatteiden tai arvojen kanssa. 

Yhteistyön tasot 

 1. Vaihtokauppa (osto/myynti)
  SOSTE ostaa yritykseltä tai myy yritykselle ja suositaan vastuullisia toimijoita
 2. Lahjoitus
  SOSTE saa vastikkeettoman lahjoituksen
 3. Sponsorointi
  Sponsori tai edustama asia näkyy SOSTEn toiminnassa.
  SOSTE tai sen edustama asia näkyy sponsorin toiminnassa.
 4. Kevyempi yhteistyö
  SOSTE tekee yhteistyökumppanin kanssa lyhytaikaista (esim. kertaluontoista) toiminnallista yhteistyötä.
 5. Syvempi yhteistyö
  SOSTE tekee yhteistyökumppanin kanssa pitkäaikaista toiminnallista yhteistyötä.

Toimitaan eettisten periaatteiden mukaisesti