Rahankeräyslaki


Etusivu / Artikkelit / Rahankeräyslaki

Julkista rahankeräystä voi harjoittaa yleishyödyllinen yhteisö, jolla on voimassa oleva rahankeräyslupa. Julkista rahankeräystä säätelee Suomessa rahankeräyslaki.

Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020. Lakiuudistuksen taustalla on edellisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite vapaaehtoistoiminnan merkittävästä helpottamisesta hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla. Uuden lain myötä nykyisistä määräaikaisista keräyskohtaisista rahankeräysluvista luovutaan ja jatkossa rahankeräysluvat myönnetään toistaiseksi voimassa olevina. Niiden rinnalle tulevat ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienkeräykset. Pienkeräyksenä järjestettävällä rahankeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa, ja sen järjestäminen saa kestää enintään kolme kuukautta.

Jatkossakin pääsääntönä on, että rahaa keräävän yhteisön, ja kerättävien varojen käyttötarkoituksen, on oltava yleishyödyllisiä. Pienkeräyksen voi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan tai oikeushenkilön varallisuuden kasvattamiseen. Pienkeräyksen voi järjestää rekisteröimätönkin vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama ryhmä.

Uuden lain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan haltijan on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tehtävä Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus tilikauden aikana järjestetyistä rahankeräyksistä, niiden tuotoista ja kuluista sekä rahankeräysvarojen käytöstä. Luvan haltijan tulee lisäksi antaa Poliisihallitukselle vuosisuunnitelma kunkin vuosi-ilmoituksen antamista seuraavan tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä.

Ennen uuden lain voimaantuloa myönnetyn rahankeräysluvan nojalla toimeenpantavaan rahankeräykseen sekä sillä kerättyjen varojen käyttöön ja tilittämiseen sovelletaan rahankeräysluvan myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä. Vanhan lain mukaisen luvan haltija voi halutessaan pyytää Poliisihallitusta peruuttamaan voimassa olevan rahankeräysluvan ja jättää rahankeräyslupahakemuksen uuteen lakiin pohjautuvan toistaiseksi voimassa olevan luvan saamiseksi.

Tarkistettu ja tarvittaessa päivitetty 23.8.2022