Skip to content

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Pitkään jatkunut työllisyyden kasvu on hidastumassa ja ensimmäistä kertaa vuosiin työttömien työnhakijoiden määrä on alkanut joillain alueilla kasvaa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli 2019 lokakuun lopussa 348 800.

Lataa tavoite tulostettavassa pdf-muodossa.

SOSTEn suositusten pääkohdat


 

 • Työkykyohjelman ”Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta” – toimenpidekokonaisuus on laajennettava koko maan kattavaksi. Myös työkykyohjelmassa kokeiltavien tuetun työllistämisen menetelmän malleja on valtakunnallistettava ja kohderyhmiä laajennettava.
 • Kuntoutuskomitean suositusten toimeenpanoa on aktiivisesti edistettävä kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti.
 • Työttömien pääsyä kuntoutukseen on tehostettava ja järjestettävä heille ennaltaehkäisevät terveyspalvelut.
 • Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön uudistukset on aloitettava mitä pikimmiten.
 • Työhyvinvointia, työajanjoustoja, osa-aikatöitä ja työnteon muotojen moninaistamista on määrätietoisesti edistettävä. Tämä edellyttää asennemuutosta sekä mahdollisia lainsäädäntömuutoksia muun muassa osa-aikatyön tarjoamisen mahdollistamiseksi.
 • On selvitettävä laajasti eri keinoja, joilla työnantajien olisi mahdollista ja kannattavaa tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan. Näillä keinoin työnantajat saadaan kantamaan nykyistä suurempaa yhteiskuntavastuuta mm. osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisestä.
 • Työvoimapalveluja tarjoavien tulee panostaa työnantajayhteistyöhön erityisesti osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi.
 • Työhönvalmennusta on lisättävä ja työkykykoordinaattoritoimintaa laajennettava.
 • Täysi palkkatuki (100 %) tulee säilyttää järjestöjen ja säätiöiden erityistukena.
 • Terapiatakuu on toteutettava tämän vaalikauden aikana terveyden ja työkyvyn vahvistamiseksi. Terapiatakuu on irrotettava laajemmasta hoitotakuusta, ja toteutettava etupainotteisesti.
 • Kohtuuhintainen asuminen on turvattava koko maassa. Kuntien on lisättävä kaavoitusta ja varattava tontteja yleishyödyllisille tahoille. Kasvukeskuksiin on rakennettava lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
 • Järjestöjen, säätiöiden, kunnallisten toimijoiden ja yhteiskunnallisten yritysten pitkäaikaistyöttömille, vammaisille, osatyökykyisille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville tuottamat eritasoiset palvelut on integroitava vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta. Näiden toimijoiden resurssit on turvattava.
 • Työvoimapalveluita järjestävien ja tuottavien tahojen on kehitettävä monitoimijaista, poikkihallinnollista ja verkostomaista työotetta.

 


Lue SOSTEn suositukset työllisyyteen kokonaisuudessaan.

 

SOSTEn tavoitteet työllisyyteen

Artikkeli

Työllisyyden nykytila ja kehittämiskohteet

Työllisyys Työllisyysasteen nostaminen on Suomessa pitkäaikainen politiikkatavoite julkisen talouden kestävyyden parantamiseksi. Tärkeä osa tavoitetta on vähentää työn ulkopuolelle jäämisen tuomaa yhteiskunnallista, terveydellistä, sosiaalista ja taloudellista osattomuutta sekä eriarvoisuutta. Jo ennen koronaviruspandemiaa työllisyysasteen nostamisen arvioitiin vaativan merkittäviä toimia; yhä kestävä pandemia vain lisää työllisyysasteen nostoon tähtäävien toimien tarvetta. Koronaviruspandemian vaikutukset työmarkkinoihin ja työllisyyteen vuonna 2020 olivat merkittäviä. […]

Artikkeli

SOSTEn suositukset työllistymisen edistämiseksi

Työllisyys SOSTE painottaa hyvinvointitaloudellisia investointeja työkykyyn – terveyteen, hyvinvointiin ja osaamiseen – keskeisenä keinona nostaa työvoiman tuottavuutta ja potentiaalista työllisyysastetta. SOSTEn työllisyyspoliittiset tavoitteet kohdistuvat ennen kaikkea muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työkyvyn edistämiseen ja tukemiseen sekä toisaalta osaamisen kehittämiseen. Toimiva, työllistymistä tukeva ja tarvelähtöinen palvelujärjestelmä tukee ihmisen hyvinvointia, parantaa työllistymisedellytyksiä sekä vähentää kalliimpien korjaavien sosiaali- ja […]

Ajankohtaista työllisyydestä

Uutinen

6.4.2021 10:20

Koronakriisistä selvitään terveyteen ja työllisyyteen tehtävillä investoinneilla 

Toimeentulo SOSTE muistuttaa Suomen hallitusta puoliväliriihen lähestyessä, että koronakriisistä selviytyminen vaatii terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen tehtäviä investointeja. Järjestöt ovat osa ratkaisua.  Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian.  ”Riihessä on sovittava yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen, rahoituksen kestävästä turvaamisesta rahapelitoiminnan tuottojen […]

25.2.2021

Työllisyyden kuntakokeilu

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, VN/28640/2020-TEM-1
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
Uutinen

9.2.2021 12:10

SOSTE: Investoiminen vaikeimmin työllistyviin on kannatettavaa – Mallin yksityiskohdat vaativat vielä hiomista

Toimeentulo Selvityshenkilö Hannu Mäkinen on luovuttanut ehdotuksensa osatyökykyisten ja vammaisten työllistämisen parantamiseen tähtäävästä Suomen mallista työministeri Tuula Haataiselle. Selvityksessä esitetään uuden toimijan perustamista vahvistamaan vaikeimmassa asemassa olevien työllistymistä.  Raportin mukaan nykytoimien lisäksi tarvitaan muita ratkaisuja, jotta kaikki osatyökykyiset saisivat riittävän tuen työllistymiseen eikä kukaan työhaluinen ja riittävän työkykyinen jäisi ilman tukea. Tämä tukee hyvinvointitalousajattelua. Investoimalla osatyökykyisten työllistymiseen parannetaan hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Työllistymisellä on selkeä yhteys myös syrjäytymisen ehkäisyyn, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  Uusi malli […]