Skip to content

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Hyvä yhteiskunta antaa jokaiselle mahdollisuuden mielekkääseen elämään sekä mahdollisuuden toteuttaa itseään. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen myös työn kautta. Korkea työllisyysaste on myös välttämätön laajojen hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi.

Korkean työllisyyden saavuttamiseksi tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin keinoja. Pitkän aikavälin työllisyyttä nostavista toimista keskeisiä ovat hyvinvointi-investoinnit koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluihin, joilla varmistetaan mahdollisimman osaavan, tuottavan, terveen ja hyvinvoivan työvoiman tarjonta. Lyhyemmällä aikavälillä tärkeitä ovat työvoimapoliittiset toimet, kuten tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden turvaaminen sekä joustava sosiaaliturva, joilla tähdätään siihen, että käytettävissä oleva työvoima myös saadaan käyttöön.

Lataa tavoite tulostettavassa pdf-muodossa.

SOSTEn suositukset vaalikaudelle


 

  • Työllisyyttä parannetaan nostamalla tuottavuutta, monipuolistamalla elinkeinorakennetta, ylläpitämällä hyvin toimivia, tarvelähtöisiä työllisyyspalveluita – ei leikkaamalla sosiaaliturvaa
  • Työllisyyden parantamiseksi pikaisia kohdennettuja toimia olisi suunnattava niiden ryhmien työkyvyn edistämiseen, joille terveydentila tai sosiaalinen toimintakyky vaikeuttavat kiinnittymistä yleisille työmarkkinoille.
  • Terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutusta on lisättävä merkittävästi.
  • Hallituksen on käynnistettävä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia luotaava tutkimus.
  • Hallituksen on käynnistettävä selvitys lainsäädännöllisistä ja rahoituksellisista keinoista, joilla työnantajille tehdään kannattavaksi tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan.
  • Järjestöjen palvelut on integroitava nykyistä vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta.
  • Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi työhönvalmennusta on lisättävä ja laajennettava työkykykoordinaattoritoimintaa.
  • Palkkatuen kokonaisuudistuksessa täysi palkkatuki (100 %) on säilytettävä järjestöjen ja säätiöiden erityistukena. Palkkatuen kriteerinä tulisi olla työttömyyden pituus sekä arvioitu pitkäaikaistyöttömyyden riski.
  • Välittäjä Oy:n valmistelu ja toimeenpano on tehtävä tiiviissä yhteistyössä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden, sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

 


Lue SOSTEn suositukset työllisyyteen kokonaisuudessaan.

 

Ajankohtaista työllisyydestä

Uutinen

26.10.2021 11:59

Hallituksen ehdotusta työnhakuvelvollisuudesta selkeytettävä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osalta

Toimeentulo SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen osallistui tänään Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen hallituksen esityksestä niin kutsutusta pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Kuulemistilaisuudessa SOSTE korosti erityisesti työnhakuvelvollisuuteen liittyviä huolia. SOSTE pitää ehdotusta työttömän työnhakijan kannalta sekavana ja vaikeaselkoisena ja pitää tarpeellisena sääntelyn tarkentamista erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla. Työnhakuvelvollisuuden tulee huomioida työttömän työnhakijan tosiasiallinen työkyky SOSTE katsoo, että työnhakuvelvollisuudessa tulee […]

Uutinen

25.10.2021 13:09

Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla on moninaista osaamisen tuottamista ja vastaa monenlaisiin yksilöllisiin tarpeisiin

Työllisyys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut selvitysraportin, jossa tarkastellaan osaamisen kehittämistä välityömarkkinoilla. Raportti liittyy Sitran Osaamisen aika -hankkeeseen, jossa haluttiin selvittää myös sitä, mitä osaamisen kehittäminen laajasti ottaen voi yhteiskunnalle tuottaa. SOSTEn julkaisussa tähän kysymykseen haetaan vastausta välityömarkkinoiden näkökulmasta. Raportin ovat laatineet Päivi Rouvinen-Wilenius, Iina Santamäki ja Jussi Ahokas. Raportti laajentaa kirjoittajien keväällä […]

25.10.2021

Työnhaku

HE 167/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta