Skip to content

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Pitkään jatkunut työllisyyden kasvu on hidastumassa ja ensimmäistä kertaa vuosiin työttömien työnhakijoiden määrä on alkanut joillain alueilla kasvaa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli 2019 lokakuun lopussa 348 800.

Lataa tavoite tulostettavassa pdf-muodossa.

SOSTEn suositusten pääkohdat


 

 • Työkykyohjelman ”Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta” – toimenpidekokonaisuus on laajennettava koko maan kattavaksi. Myös työkykyohjelmassa kokeiltavien tuetun työllistämisen menetelmän malleja on valtakunnallistettava ja kohderyhmiä laajennettava.
 • Kuntoutuskomitean suositusten toimeenpanoa on aktiivisesti edistettävä kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti.
 • Työttömien pääsyä kuntoutukseen on tehostettava ja järjestettävä heille ennaltaehkäisevät terveyspalvelut.
 • Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön uudistukset on aloitettava mitä pikimmiten.
 • Työhyvinvointia, työajanjoustoja, osa-aikatöitä ja työnteon muotojen moninaistamista on määrätietoisesti edistettävä. Tämä edellyttää asennemuutosta sekä mahdollisia lainsäädäntömuutoksia muun muassa osa-aikatyön tarjoamisen mahdollistamiseksi.
 • On selvitettävä laajasti eri keinoja, joilla työnantajien olisi mahdollista ja kannattavaa tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan. Näillä keinoin työnantajat saadaan kantamaan nykyistä suurempaa yhteiskuntavastuuta mm. osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisestä.
 • Työvoimapalveluja tarjoavien tulee panostaa työnantajayhteistyöhön erityisesti osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi.
 • Työhönvalmennusta on lisättävä ja työkykykoordinaattoritoimintaa laajennettava.
 • Täysi palkkatuki (100 %) tulee säilyttää järjestöjen ja säätiöiden erityistukena.
 • Terapiatakuu on toteutettava tämän vaalikauden aikana terveyden ja työkyvyn vahvistamiseksi. Terapiatakuu on irrotettava laajemmasta hoitotakuusta, ja toteutettava etupainotteisesti.
 • Kohtuuhintainen asuminen on turvattava koko maassa. Kuntien on lisättävä kaavoitusta ja varattava tontteja yleishyödyllisille tahoille. Kasvukeskuksiin on rakennettava lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
 • Järjestöjen, säätiöiden, kunnallisten toimijoiden ja yhteiskunnallisten yritysten pitkäaikaistyöttömille, vammaisille, osatyökykyisille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville tuottamat eritasoiset palvelut on integroitava vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta. Näiden toimijoiden resurssit on turvattava.
 • Työvoimapalveluita järjestävien ja tuottavien tahojen on kehitettävä monitoimijaista, poikkihallinnollista ja verkostomaista työotetta.

 


Lue SOSTEn suositukset työllisyyteen kokonaisuudessaan.

 

SOSTEn tavoitteet työllisyyteen

Artikkeli

Työllisyyden nykytila ja kehittämiskohteet

Työllisyys Työllisyysasteen nostaminen on Suomessa pitkäaikainen politiikkatavoite julkisen talouden kestävyyden parantamiseksi. Tärkeä osa tavoitetta on vähentää työn ulkopuolelle jäämisen tuomaa yhteiskunnallista, terveydellistä, sosiaalista ja taloudellista osattomuutta sekä eriarvoisuutta. Jo ennen koronaviruspandemiaa työllisyysasteen nostamisen arvioitiin vaativan merkittäviä toimia; yhä kestävä pandemia vain lisää työllisyysasteen nostoon tähtäävien toimien tarvetta. Koronaviruspandemian vaikutukset työmarkkinoihin ja työllisyyteen vuonna 2020 olivat merkittäviä. […]

Artikkeli

SOSTEn suositukset työllistymisen edistämiseksi

Työllisyys SOSTE painottaa hyvinvointitaloudellisia investointeja työkykyyn – terveyteen, hyvinvointiin ja osaamiseen – keskeisenä keinona nostaa työvoiman tuottavuutta ja potentiaalista työllisyysastetta. SOSTEn työllisyyspoliittiset tavoitteet kohdistuvat ennen kaikkea muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työkyvyn edistämiseen ja tukemiseen sekä toisaalta osaamisen kehittämiseen. Toimiva, työllistymistä tukeva ja tarvelähtöinen palvelujärjestelmä tukee ihmisen hyvinvointia, parantaa työllistymisedellytyksiä sekä vähentää kalliimpien korjaavien sosiaali- ja […]

Ajankohtaista työllisyydestä

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]

Blogi
erityisasiantuntija

15.6.2021 13:00

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

Työllisyys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jossa säädetään työnhakijan palveluista sekä muutetaan työttömyysturvan ehtoja. Kyseessä on merkittävä muutos työnhakijoiden palveluihin. Pohjana hallituksen uudessa mallissa on Sipilän hallituksen esitys aktiivimalli kakkosesta, jonka järjestöt systemaattisesti tyrmäsivät. Aktiivimalli kakkoseen verrattuna uudessa esityksessä on lisätty määrälliseen työnhakuvelvoitteeseen paljon poikkeuksia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työnhakuvelvoitteisiin. Poikkeuksista huolimatta lakiluonnoksessa on useita heikossa […]

Uutinen

11.6.2021 10:30

Työllisyystoimet ovat suurelta osin leikkauksia

Työllisyys Suomalainen yhteiskuntapoliittinen keskustelu on jo vuosia pyörinyt julkisen talouden kestävyysvajeen ympärillä. Asia on säilynyt ajankohtaisena, koska laajaa kansalaisten tukea tai poliittista yhteisymmärrystä ei ole löytynyt niin lisäresursseja tuovista veronkorotuksista kuin menoja vähentävistä leikkauksistakaan. Houkuttelevaksi ratkaisuksi ongelmaan ovat nousseet rakenneuudistukset, joiden avulla leikkauksia tai veronkorotuksia ei tarvittaisikaan. Rinteen ja Marinin hallitusten aikana pyrkimys vahvistaa julkisen talouden […]