Skip to content

Julkiset palvelut koronaepidemian aikana

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Koronaviruksen leviämisen vastaiset poikkeustoimet vaikuttavat erityisesti niiden ihmisten arkeen, jotka ovat tavalla tai toisella riippuvaisia erilaisista palveluista. Poikkeustoimenpiteillä halutaan suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvia tartunnoilta sekä varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien palveluntarpeen arviointi, hoitoon ohjaus ja toimeentulo poikkeusoloissa sekä suojata sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuntaa tartunnoilta. 

Tälle sivulle on avattu eri viranomaistahojen antamia ohjeistuksia, jotka vaikuttavat sote- ja työllisyyspalveluiden saatavuuteen poikkeusoloissa.  Sote-järjestöjen tarjoamat koronavirusepidemiaan liittyvät palvelut täydentävät julkisia palveluita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Koronavirustilanne aiheuttaa monenlaisia muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä työllisyyspalveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että kunnan asukkaiden välttämätön terveyden- ja sairaanhoito, toimeentulo ja huolenpito on varmistettava myös poikkeusloissa.  

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille ja kuntien kautta edelleen omille yksiköilleen ja alueensa yksityisille palveluntuottajille ohjeet muun muassa perustason terveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, ikääntyneiden palveluista, kotiin annettavista palveluista, lastensuojelusta ja toimeentulotuen käsittelyn turvaamisesta poikkeusoloissa. 

Kiireettömän hoidon määräajoista voidaan poiketa poikkeusaikana

Kunnilla on kuitenkin oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta koronavirustilanteen takia.  Asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä (hoitotakuu) 30.6.2020 saakka, mikäli se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi.  Tämä tarkoittaa normaalia hitaampaa pääsyä kiireettömään hoitoon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin. Pitkäiaikaissairauksien seurantaa ja hoitoa ei tule kuitenkaan tarpeettomasti lykätä koronavirustilanteessa. Vammaispalvelulain ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien tarpeen selvittämisessä on noudatettava laissa säädettyä määräaikaa myös poikkeusoloissa.

Poikkeusaikana erikoissairaanhoidossa voidaan luopua kiireettömän hoidon määräajoista lukuun ottamatta hoidon tarpeen arviota, koska erikoissairaanhoitoa toteuttavat sairaanhoitopiirit joutuvat ohjaamaan merkittävän määrän kapasiteetistaan koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten hoitoon. Hoidon tarpeen arvio tulee edelleen toteuttaa kolmessa viikossa. Määräaikojen ylittäminen ei saa vaarantaa potilaan terveyttä. Potilasturvallisuuden toteutuminen on ensisijaista kaikissa olosuhteissa. 

STM on ohjeistanut kuntia kotiin annettavista palveluista koronavirustilanteessa. Kuntien on koronaepidemian aikana laadittava toimintaohjeet myös omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä tiedotettava niistä aktiivisesti.  

Kiireetön hammashoito on monissa kunnissa ajettu alas, koska suun terveydenhuolto on muuhun terveydenhuoltoon nähden erityisen altis infektioiden leviämiselle. Kiireellisessä hammashoidossa tulee noudattaa STM:n ohjeita koronavirustilanteeseen varautumisesta suun terveydenhuollossa.  

Koronaviruksen hoito asiakkaalle maksutonta

Koronavirukseen liittyvä tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen ovat asiakkaalle maksuttomia tartuntatautilain perusteella. Myös henkilöt, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, saavat koronaviruksen tutkimuksen ja hoidon Suomessa maksutta. Maksuttomuus ei kuitenkaan koske hoitoon liittyviä matkakustannuksia. Niihin saa korvausta sairausvakuutuslain perusteella vastaavalla tavalla kuin muihinkin lääkäri- ja hoitokäynteihin.

Kaikki sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset.

Aluehallintovirastot sovittavat yhteen ja valvovat tartuntatautien torjuntaa alueillaan. Aluehallintovirastot valvovat, että sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue valvoo, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten, ja että sosiaalihuollon palvelut ja asiakasturvallisuus pystytään turvaamaan asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. 

Usein kysytyt kysymykset ja ohjeita (kysymyksiä terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin liittyen kohdissa d ja e) 

Kuntoutuspalvelut poikkeustilan aikana  

Kuntoutus on monille edellytys päivittäisen toimintakyvyn säilyttämiselle. Ihmisten välttämättömät kuntoutuspalvelut pyritään turvaamaan myös epidemian aikana. Epidemian alkuvaiheessa kuntoutus suositeltiin toteutettavaksi etäkuntoutuksena. Hallituksen purkaessa rajoituksia asteittain kuntoutusta toteutetaan 1.6. alkaen ensisijaisesti kasvokkain. Etäkuntoutusta voidaan edelleen jatkaa asiakkaan ja palveluntuottajan yhteisellä sopimuksella.

Kelan kuntoutuspalvelujen toteuttaminen 1.6.2020 alkaen

Usein kysyttyä kuntoutuksesta 

Työllisyyspalvelut koronaepidemian aikana

TE-toimistot eivät ole täysin suljettuja, mutta asiointia rajoitetaan koronaepidemian vuoksi. TE-palveluiden asiantuntijat palvelevat pääsääntöisesti etänä. Asioida voi puhelimitse tai sähköisesti Oma asiointi –palvelun kautta. Ks. tarkemmin täältä TE-palveluiden sivuilta.  Osa työllisyyttä edistävistä palveluista on nyt vallitsevan tilanteen vuoksi keskeytetty, mutta esim. koulutuksia ja valmennuksia pyritään myös järjestämään verkon kauttaTarkempaa tietoa toteutettavista palveluista saa oman alueen TE-toimistosta. Toimeentuloon liittyvän tietopaketin löydät täältä. 


Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

5.5.2020 13:00

Julkisen talouden suunnitelmassa tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin

Valtioneuvosto antoi 16.4. selonteon Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024. Selonteossa luonnollisesti korostuvat vallitsevan koronavirusepidemian hallintaan liittyvät lyhyen aikavälin toimenpiteet. SOSTEn keskeiset huomiot julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024 SOSTE pitää hallituksen kevään 2020 aikana päättämien koronaepidemiaan vastaamiseen liittyvien talouspoliittisten toimien kokonaisuutta pääasiassa hyvänä, mutta toivoo jatkossa tarkempaa finanssipolitiikan kohdentamista. Yhteiskunnassa heikoimmassa […]

Uutinen

29.4.2020 11:00

Ihmiset voivat jäädä ilman tarvitsemaansa hoitoa ja lääkitystä – Korona lisää terveydenhuoltojärjestelmän aukkopaikkoja

Korona on muuttanut arkea. Monet ikänsä tai perussairauksiensa puolesta riskiryhmiin kuuluvat ovat suositusten mukaisesti eristäytyneet kotiin. Muuttuneet arkirutiinit, sosiaalisten kontaktien vähäisyys ja koronan luomat hoito- ja kuntoutusjärjestelmän aukot horjuttavat hyvinvointia. SOSTEn 26.3.-1.4. jäsenistölleen tekemä koronakysely kertoo, miten poikkeustilanne heikentää hoitoon pääsyä, vähentää omahoidon tukea, syventää yksinäisyyttä ja lisää ahdistuksen tunteita. Monilla riskiryhmiin kuuluvilla myös päivittäinen […]