Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille


Etusivu / Artikkelit / Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille

Nykytila ja kehittämiskohteet

Suomalainen sosiaaliturva on monimutkainen etuuksien, verotuksen ja palvelujen sekä palveluista maksettavien asiakasmaksujen kokonaisuus. Ihmiset kokevat sen vaikeasti ymmärrettävänä ja byrokraattisena. Etuushakemuksiin tarvitaan paljon liitteitä ja samoja papereita joudutaan toimittamaan usealle taholle. Omia oikeuksia voi olla vaikea ymmärtää, eikä tuen tarvitsija välttämättä osaa tai kykene anomaan kaikkia etuuksia, joihin hän on oikeutettu.

Järjestelmä reagoi hitaasti ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin. Ihmisten on myös mahdollista pudota eri etuuksien väliin, kun hänen elämäntilanteeseensa sopivaa etuutta ei löydy.

Perusturvan taso on matala. Se on kaukana kohtuullisen minimin viitebudjettien määrittelemästä tasosta. Viitebudjetit määrittelevät kuinka paljon aivan välttämättömiin menoihin tarvitaan rahaa. Riittämätön perusturva johtaa toimeentulotuen lisääntyvään ja pitkäaikaiseen käyttöön.

Pienten ansiotulojen vaikutuksia etuuksiin on vaikea arvioida ennakolta ja ansiotulot aiheuttavat helposti maksatuskatkoksia etuuksiin. Etuuksiin ei usein ole kytketty palveluja. Kun palvelut eivät tue riittävästi ihmisten toimintakykyä ja kuntoutumista, ihmiset jäävät pitkäaikaisesti etuusjärjestelmän varaan.

SOSTEn suositukset

Riittävä sosiaaliturva luo yhteiskunnallista vakautta esimerkiksi vahvistamalla tasaarvoa, tasaamalla erilaisia yhteiskunnallisia riskejä ja ehkäisemällä ylisukupolvista köyhyyttä. Toimiva ja ihmisarvoisen elämän takaava etuusjärjestelmä sekä oikeaaikaisesti annetut palvelut parantavat ihmisten toimintakykyä ja helpottavat työmarkkinoille osallistumista, mikä kasvattaa myös kansantuloa. Toimiva sosiaaliturva vähentää kalliimpien korjaavien sosiaali ja terveyspalveluiden käyttöä, pitkittynyttä toimeentulotuen käyttöä ja muita menoja, joita syntyy sosiaalisten ongelmien hoidosta. Pidemmällä aikavälillä paremmin toimiva etuusjärjestelmä johtaa siihen, että yhä harvempi joutuu turvautumaan sosiaalietuuksiin toimentulonsa rakentamiseksi.

Sosiaaliturvauudistuksen on vähennettävä köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Suomi on sitoutunut osana YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030tavoitteita puolittamaan köyhyyden vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaaliturvaa on uudistettava pitkäjänteisesti hyvinvointiinvestointinäkökulma huomioiden. Etuusjärjestelmän selkeisiin epäkohtiin on tehtävä korjauksia nopeammassa aikataulussa.

Sosiaaliturvakomiteassa valmistellaan parhaillaan sosiaaliturvauudistuksen tiekarttaa, joka julkaistaan komitean välimietintönä hallituskauden lopussa. Tiekartassa on huomioitava seuraavat periaatteet:

Joustava perusturva

Joustava perusturva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi -julkaisu kuvaa miten suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja erityisesti perusturvaa tulisi tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kehittää. Järjestöjen kehittämisehdotuksilla tavoitellaan nykyistä paremmin ihmisten elämäntilanteiden mukaan joustavaa perusturvaa. Joustava perusturva vastaa ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin ja on etuuksien saajien näkökulmasta yksinkertainen, ymmärrettävä ja oikeudenmukaiseksi koettu.

Lue lisää: Joustava perusturva – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi