Slutet av året fokuserade Järjestöjen sote-muutostuki på organisations­samarbete i dess olika former – resan mot mer människo­centrerade tjänster bör fortsätta

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Slutet av året fokuserade Järjestöjen sote-muutostuki på organisations­samarbete i dess olika former – resan mot mer människo­centrerade tjänster bör fortsätta

Mot slutet av året och samtidigt mot slutet av hela samarbetshelheten fokuserade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” på särskilt fyra teman: läget för organisationssamarbetet med samarbetspartnerna, den regionala övergripande säkerheten, delaktighet och de lagstadgade påverkansorganens möjligheter att påverka välfärdsområdena.

Säkerhet, sysselsättning, delaktighet och utveckling av social- och hälsovårdstjänster som samarbetsteman

Organisationernas roll i säkerheten lyftes fram i ett webbinarium som ordnades tillsammans med Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och där talare från välfärdsområden, inrikesministeriet och organisationer deltog. Ett viktigt budskap var att organisationerna bör involveras i hela kedjan av regional säkerhet, från resurstilldelning till planering och praktiskt genomförande.

Järjestöjen sote-muutostuki genomförde i november tillsammans med Kommunförbundet och Hyvil ett forum där man lyfte fram de sysselsättningskontaktytor som kommer att påverkas under de närmaste åren ur både kommunernas och organisationernas synvinkel samt samarbetet mellan kommunerna, välfärdsområdena och organisationerna.

I december genomförde Järjestöjen sote-muutostuki, tillsammans med SITRA, Demokrati-temagruppens webbinarium, där man fokuserade på organisationernas expertis när det gäller att skapa kundförståelse och rapporterade om resultaten av den nyligen avslutade enkäten om påverkansorgan. Enkäten visade att påverkansorgan kan påverka sitt välfärdsområdes ärenden och ärenden som är viktiga för de människor de representerar. Medlemmarna i välfärdsområdenas påverkansorgan har en stark föreningsbakgrund, hela 94 procent av de 431 som svarade på enkäten uppgav att de är aktiva i en förening.

Samarbetet mellan Järjestöjen sote-muutostuki och Institutet för hälsa och välfärds (THL) utvecklingsprogram lyfte fram hur den offentliga sektorn och organisationer tillsammans kan samarbeta och utveckla tjänster och verksamhet. Samarbetet mellan programmen blev en verksamhetsmodell i Innokylä. Motsvarande samarbete bör inledas även i framtiden om den offentliga sektorn och organisationerna samtidigt har pågående utvecklingsprojekt med liknande mål.

Organisationerna behöver stöd i välfärdsområdena även i fortsättningen

I höstas publicerades en utvärderingsrapport från Finnish Consulting Group om projektets arbete. Rapporten visade att i synnerhet aktuell information och lägesbild samt klargörandet av organisationernas roll i verksamheten som främjar välfärd och hälsa samt i social- och hälsovårdstjänsterna har gett mervärde till målgrupperna, såsom organisationer och aktörer i välfärdsområdena.

I slutrapporten betonades också behovet av ytterligare stöd till organisationerna, eftersom arbetet i välfärdsområdena fortfarande pågår. Stöd behövs bland annat för att främja välfärd och hälsa, för att öka välfärdsområdenas medvetenhet om organisationerna och för att bygga upp organisationernas specialkompetens som en del av servicestigarna.

Läs mer på finska: Raportti: Järjestöjen merkityksen tunnetuksi tekeminen ja ajantasainen tieto muutostuen suurimpia ansioita

Mot mer människocentrerade servicestigar

Samarbetshelheten för Järjestöjen sote-muutostuki avslutas vid årsskiftet i sin nuvarande form som en verksamhet som koordineras av SOSTE, men det regionala arbetet fortsätter separat.

Utvecklingen av digitala servicebrickor fortsätter i välfärdsområdena. Det är viktigt att organisationernas verksamhet deltar på dessa plattformar, så att servicestigarna kan bli mer människoorienterade och för att personalen inom social- och hälsovården vid behov också ska kunna hänvisa sina kunder till organisationernas stöd och tjänster.

Jag vill tacka alla samarbetspartner som har deltagit i projektet, de som deltagit i våra evenemang, svarat på våra enkäter och använt vårt material både på organisationsfältet och inom den offentliga sektorn.

Låt den människocentrerade social- och hälsovården fortsätta även efter årsskiftet! Tack för de gångna åren och gott nytt år 2024!