Denna vecka

Denna vecka

Etusivu / Inlägg / Denna vecka

Vecka 47: Riksdagsvalet närmar sig, nu är det dags att påverka

Social- och hälsoorganisationerna har stöttat människor under och genom kriser. Organisationerna har spelat en viktig roll när det gäller att tillhandahålla tjänster, gemenskap och olika typer av stöd. Detta måste man hålla fast vid i framtiden. Det handlar bland annat om att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar. Det bästa sättet att öka beslutsfattarnas kunskap och förståelse för organisationernas betydelse är att berätta för dem i ord och siffror: vad vi gör, vem vi hjälper, vilka vi möter och framför allt vilken inverkan vår verksamhet har. Social- och hälsoorganisationerna är, med tanke på omfattningen av verksamheten, alltför dåligt kända för de som inte är verksamma i dem. Detta måste förändras.

Vecka 46: Mot slutet av systemet med Veikkaus vinstmedel

Förra veckan föreslog landets regering en ändring i lotterilagen, som i slutet av nästa år skulle avsluta praxisen som pågått sedan 1930-talet, att understöda allmännyttig verksamhet med penningspelsintäkter. Å sin sida tryggar detta den nuvarande nivån på organisationernas verksamhet, eftersom Veikkaus intäkter inte längre närapå motsvarar behovet av finansiering, men avlägsnar också det politiska vindskyddet. Det behöver stärkas. Samtidigt lade den parlamentariska arbetsgruppen som beredde ärendet fram ett antal förslag för att förbättra organisationernas ställning, men dessa har fastnat, vilket är uselt.

Vecka 45: Demokratin måste värnas om varje dag

Förra veckan inleddes med dagen då det gått exakt 100 år sedan Europas första fascistiska regim kom till makten i Italien. Idén spred sig och orsakade förödelse över kontinenten och världen. Totalitära regimer etablerar sig alltid genom att omedelbart tysta kritiska röster, ett fritt civilsamhälle. Dagens Finland är långt ifrån detta, men trots detta måste demokrati och skydd av medborgerliga friheter alltid stå i centrum för samhällspolitiken. Det är viktigt att staten tydliggör sin egen civilsamhällespolitik.

Vecka 44: Varför blir inte positivt organisationstal till handlingar?

Förra veckan behandlades två förslag i riksdagen vilka försvagar organisationernas ställning. Praktikersättningarna för yrkeshögskolestuderande som studerar inom social- och hälsovårdssektorn förnyas genom att organisationernas allmännyttiga verksamhet undantas från ersättningarna, till skillnad från alla andra aktörer. Samtidigt behandlar grannutskottet, utifrån en verklighetsfrånvänd bild som målats upp av arbets- och näringsministeriets tjänstemän, ett förslag om att reformera lönesubventionen, vilket avsevärt försvagar organisationernas möjligheter att skapa sysselsättning. Marins regering har pratat mycket om organisationernas betydelse, vackert tal sträcker sig till praktisk verklighet bara då och då.

Vecka 43: Helhetsbild över kundens situation 

Personlig social- och hälsoinformation är kärnan i integriteten och måste skyddas på alla sätt. Samtidigt bör man hitta sätt att bättre utnyttja den ackumulerade kunskapen till förmån för personen själv. Var för sig orsakar information inte nödvändigtvis någon oro, men den övergripande bilden av en kund som behöver många tjänster kan vara dystrare. Problemet är ofta att ingen kan se den stora bilden av kundens situation, och därför kan problem hopa sig. Information flödar inte mellan olika parter och informationssystem är inte kompatibla. Detta förutsätter ett bättre samarbete än nuvarande mellan välfärdsområdena, FPA och kommunerna. Detta är sannolikt inte möjligt utan lagändringar.

Vecka 42: Unik informationsreserv för forskningsanvändning

Finland har enorma reserver av information om människors hälsa, vilket är unikt i hela världen. När de kombineras till en anonymiserad massa bildar de en reserv, som kan analyseras och brytas för att kunna få fram mycket ny information, och i bästa fall kan innovationer som nya personliga medicinska behandlingar skapas på basis av dem. Användningen av olika register för forskning bör möjliggöras genom mycket bättre och enklare tillståndsförfaranden än i nuläget.

Vecka 41: Information ska röra sig mellan myndigheter

När man uträttar ärenden kräver många myndigheter att människor tillhandahåller stora mängder information om sin egen livssituation, hälsotillstånd eller inkomst. Mycket av den information som krävs är redan känd av någon avdelning eller av en angränsande myndighet. Under den kommande valperioden bör därför beslutsamma ansträngningar göras för att främja datadelning, så att myndigheterna inte belastar sina kunder – oavsett om de är privatpersoner, organisationer eller företag – med sådant som den offentliga makten redan vet.

Vecka 40: Reformen av föreningslagen är fortfarande oavslutad

Under de senaste åren har ett långsiktigt arbete gjorts för att reformera föreningslagen, och riksdagen är på väg att få ett ganska bra paket för behandling. Många centrala förändringar, som i stor utsträckning stöds av organisationer, genomförs dock inte. Till exempel paragrafer som skulle underlätta sammanslagning av organisationer, samt verksamhetsgrupper som skulle minska på byråkratin. Det senare skulle sänka trösklarna för att starta och delta i medborgarverksamhet, eftersom verksamhetsgrupperna till exempel inte skulle vara tvungna att välja en styrelse eller hålla årsmöten. Förhoppningsvis kommer riksdagen att uppmana regeringen att gå vidare även på dessa områden.

Vecka 39: Mot sotepol-dagarna

Det händer mycket inom social- och hälsovårdspolitiken. En stor renovering av socialskyddet planeras och en historisk reform av servicesystemet håller precis på att genomföras. Dessutom reformeras för närvarande ett stort antal andra lagar som är centrala för människors välfärd. Organisationerna har haft och kommer i fortsättningen att ha en viktig påverkansuppgift som människors röst. Detta utförs bäst genom att planera och förverkliga tillsammans.

Vecka 38: Organisationernas digitala stöd omfattande

I årets Organisationsbarometer kartlades organisationernas digitala stöd till sina medlemmar. Det visade sig vara mycket märkbart och mycket större än väntat. Över hela organisationsfältet stöder förbunden sina föreningar och hela organisationshelheten stöder sina enskilda personmedlemmar mycket omfattande. Tjänster som blivit mycket mer digitaliserade på grund av coronan, både offentliga, privata och föreningars egna verksamheter, är inte tillgängliga för alla som sådana. Den offentliga makten ger svagt stöd och erkänner dåligt det stöd som ges av föreningar, här är plats för förbättring.

Vecka 37: Omfattande stödpaket från budgetförhandlingarna

Stigande inflation och framför allt högre bränsle- och elpriser prövar hushållen. Från förra veckans budgetförhandlingar kom ett omfattande stödpaket, med vilket landets regering försöker bemöta situationen. Många av de riktade åtgärder som SOSTE föreslog, såsom frysning av läkemedlens pristak och riktade höjningar av olika förmåner, framskred. Det är bra och hjälper underprivilegierade över hela landet, särskilt barnfamiljer. Den socialpolitiska fokusen kunde dock ha varit starkare. För nu går det mest pengar till åtgärder som riktar sig till hela befolkningen, både till de behövande och till de som inte har ett stort behov.