Organisationsbarometern 2024: Inledandet av välfärdsområdena har haft en stor inverkan på organisationsunderstöden

Hyvinvointialueiden käynnistymisen vaikutus järjestöavustusten saatavuuteen. 44 prosenttia Järjestöbarometrin vastaajista koki avustusten saatavuuden heikentyneen, 25 prosenttia parantuneen ja 31 prosenttia avustusten saatavuuden pysyneen ennallaan.

Etusivu / Uutiset / Organisationsbarometern 2024: Inledandet av välfärdsområdena har haft en stor inverkan på organisationsunderstöden

Inledandet av välfärdsområdena har haft en betydande inverkan på tillgången till organisationsunderstöd. Enligt SOSTE:s färska Organisationsbarometer ansåg mindre än hälften (44 %) av de regionala organisationerna att inledandet av välfärdsområdena har försämrat social- och hälsoorganisationernas möjligheter att få organisationsunderstöd för sin verksamhet, en tredjedel (31 %) ansåg att situationen var oförändrad och en fjärdedel (25 %) upplevde att situationen hade förbättrats.

På en fråga om förändringar i understödet till föreningarna i de olika välfärdsområdena bedömde fler än genomsnittet att situationen hade förbättrats i Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Fler organisationer än genomsnittet uppgav att understödet har försvagats i Östra Nyland och Mellersta Nyland.

Delade åsikter om organisationsunderstödsmodellerna

De regionala respondenterna förhöll sig kritiska till hur välfärdsområdenas modeller för organisationsunderstöd stöder social- och hälsoorganisationernas verksamhet. Av dem som besvarade enkäten anser 40 procent att det egna välfärdsområdets understödsmodell stöder organisationernas verksamhet väl eller ganska väl, men lika många av dem var av annan åsikt och var sjätte respondent kunde inte ta ställning i frågan.

Det rådde också delade meningar om hur tydliga områdets understödsformer ansågs vara och hur man kommunicerar om dem. 59 procent av de svarande ansåg att stödformerna var tydliga och att kommunikationen var transparent.

”De delade ståndpunkterna bekräftar att välfärdsområdena befinner sig i helt olika skeden när det gäller att bygga upp modeller för organisationsunderstöd efter det första verksamhetsåret”, säger Anita Hahl-Weckström, SOSTE: s specialsakkunniga.

Över hälften (55 %) uppskattade att understöd beviljas för organisationernas verksamhet. Folkhälsoorganisationerna, vars verksamhet är naturligt kopplad till välfärdsområdena, var särskilt nöjda med understödsmodellerna. Föreningar för äldre, som bl.a. omfattar pensionärsorganisationer, var mest missnöjda.
”Det finns många pensionärsföreningar och de samarbetar särskilt med kommunerna, men också med välfärdsområdena. Orsaken till missnöjet kan vara att kommunerna och välfärdsområdena inte har någon växelverkan i understödspraxisen”, säger Anita Hahl-Weckström.

Organisationerna lägger fram flera utvecklingsförslag för understödsmodellerna

De organisationer som svarade på Organisationsbarometern anser att organisationernas sakkunskap skulle kunna utnyttjas mer än för närvarande för att utveckla innehållet i välfärdsområdenas modeller för organisationsunderstöd. En del välfärdsområden har redan utvecklat sina modeller utifrån erfarenheterna från det första verksamhetsåret.

Organisationernas utvecklingsförslag verkar i huvudsak kunna genomföras med rimliga ansträngningar. De fokuserade på kommunikation, tydlighet i understödsprocessen och understödsprioriteringar. Endast en av tio regionala respondenter föreslog att stödbeloppet skulle höjas.

” Först måste man berätta för föreningarna vem som kan söka understöd och för vilken typ av verksamhet. För närvarande har föreningarna ingen information om ansökningsmöjligheter eller ansökningstider.”

(Organisationsbarometerns respondent)

Två av tre regionala respondenter ansåg att det inte finns några enhetliga principer mellan kommunerna och välfärdsområdena när det gäller att stöda organisationsverksamheten. Förhoppningen var att växelverkan mellan kommunerna och välfärdsområdena skulle intensifieras.

”Kommunernas och välfärdsområdenas ansvarsfördelning för att säkerställa organisationernas verksamhetsförutsättningar måste förtydligas så snart som möjligt. Ministeriernas nationella styrning måste ta sig an denna uppgift. Kommunerna och välfärdsområdena ska inte ensamma samråda om saken”, säger SOSTE: s chef, biträdande generalsekreterare Anne Knaapi.

Resultaten är förhandsuppgifter från undersökningen Organisationsbarometern 2024 som publiceras 2.10. Frågorna om välfärdsområdenas organisationsunderstöd besvarades av de regionala organisationernas respondenter (n=119). Uppgifterna samlades in i januari–februari 2024.