Skip to content

Julkisen talouden suunnitelmassa tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin

5.5.2020 13.00

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiKoronavirusTerveysveroAsiakasmaksutAvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPerusturvaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistusToimeentuloTyöllisyys

Valtioneuvosto antoi 16.4. selonteon Suomen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024. Selonteossa luonnollisesti korostuvat vallitsevan koronavirusepidemian hallintaan liittyvät lyhyen aikavälin toimenpiteet.

SOSTEn keskeiset huomiot julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024

 • SOSTE pitää hallituksen kevään 2020 aikana päättämien koronaepidemiaan vastaamiseen liittyvien talouspoliittisten toimien kokonaisuutta pääasiassa hyvänä, mutta toivoo jatkossa tarkempaa finanssipolitiikan kohdentamista. Yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien tilanteen helpottaminen pitää nostaa finanssipolitiikan tavoitteissa korkealle.
 • Palvelua tuottavien järjestöjen koronakriisin aikainen tuki on saatava perille nopeasti. SOSTE esittää, että ensi vaiheessa tukipakettiin varataan 20 miljoonaa euroa.
 • On tärkeää, että epidemian väistymisen jälkeen talouspolitiikalla tehdään taloudelle tilaa elpyä kuitenkin samalla kestäviä talouden rakenteita luoden.
 • SOSTE pitää tärkeänä, että koronaepidemian vaikutuksia pienituloisiin, työttömiin, osatyökykyisiin ja paljon sairastaviin seurataan tiiviisti ja havaittuihin tarpeisiin reagoidaan välittömästi esimerkiksi
  • lisäämällä järjestöjen kansalaistoiminnan resursseja kohdennetusti ja kompensoimalla järjestöavustuksiin Veikkauksen rahapelituottojen alenemat
  • huolehtimalla kuntien resursseista ja varmistamalla peruspalveluiden saatavuus kriisin aikaan ja sen jälkeen
  • pitämällä sairaalat kriisin aikana toimintakykyisinä ja terveydenhuoltojärjestelmä valmiina vastaamaan kaikkiin kansalaisten terveyteen liittyviin tarpeisiin
  • joustavoittamalla sosiaaliturvaa ja etuuksien saamisen ehtoja sekä varmistamalla etuuksien nopea maksatus
  • puuttumalla ylivelkaantumisen seurauksiin talous- ja velkaneuvonnan resursseja, sosiaalista luototusta, ja kevyempiä velallisten maksuohjelmia lisäämällä sekä joustavampia velkajärjestelyjä kehittämällä
 • Pidemmän aikavälin toimenpiteinä SOSTE suosittelee
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistamisen nopeaa läpiviemistä sekä palveluiden sisältöjen ja vaikuttavuuden jatkuvaa määrätietoista kehittämistä
  • uuden asiakasmaksulainsäädännön toimeenpanoa ja sairastamisen hinnan alentamista
  • lääkehuollon säästöjen hakemista rationaalisen lääkehoidon keinoja käyttämällä
  • perusturvan tason korottamista asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa
  • osatyökykyisten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujen riittävää resursointia (nettolisäys menoihin n. 70 milj. euroa)
  • välillisten verojen korotusten kompensointia pienituloisille myös etuuksien korottamisen kautta
  • elintarvikkeiden sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuksien perusteella kannettavan terveysperusteisen veron käyttöönottoa (nettolisäys valtion tuloihin 500 milj. euroa).

Lue kokonaisuudessaan SOSTEn lausunto Julkisen talouden suunnitelma 2021-2024. Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja pääekonomisti Jussi Ahokas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]