Skip to content

Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

14.5.2020 10.00

Järjestöille
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin.

Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen:

  • Föreningens vårmöte kan hållas senast den 30.9.2020 utan att stadgorna hindrar detta
  • Genom föreningens styrelses beslut kan deltagande på föreningens möte på distans vara möjligt, trots att detta inte nämns i föreningens stadgor och även om föreningen inte har godkänt en röstnings- och valordning som möjliggör distansdeltagande.
  • Genom föreningens styrelses beslut kan en enskild person befullmäktiga ett ombud att använda dennes rösträtt på föreningens möte. Den befullmäktigade kan ge fullmakt åt en annan befullmäktigad att utöva rätten på föreningens fullmäktigemöte. Den sammanräknade röstlängden för alla medlemmar eller fullmäktige som representeras av samma ombud får uppgå i högst en tiondel av den totala röstlängden på mötet.
  • Föreningens styrelse kan besluta att en förutsättning för deltagande på ett möte som ordnas senast 30.9.2020 är anmälan senast ett givet datum, oftast en vecka innan mötet

Enligt den regeringsproposition 45/2020 som ledde till stiftandet av lagen gäller undantagen inte sådana föreningar som redan flyttat ärenden som normalt behandlas på vårmötet till höstmötet 2020. Föreningar som har flyttat sina vårmöten att hållas i samband med höstmötet efter den 30.9.2020 behöver inte på grund av undantagslagen återta redan fattade beslut om senareläggning av möten.

Föreningarnas styrelser bör i samband med beslut om mötens tidtabeller ändå alltid ta i beaktande, utöver föreningens stadgar, bland annat vilka ärenden som ska beslutas om,  vilka hälsoaspekterna är med tanke på föreningens medlemskår, samt att uppskjutandet inte får orsaka skada åt föreningen eller dess medlemmar.

Mera info ges av SOSTEs jurist Patrik Metsätähti.

På Finska: Youtube inspelning av Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana -webinar organiserad av Sivis och SOSTE.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2020 13:31

Uutta dynaamista sisältöä: Katso miten 10 600 sote-yhdistystä sijoittuu Suomessa

Sote-järjestöt SOSTEn sote-järjestöjä esittelevällä verkkosivuilla on julkaistu artikkeleita, joista löytyy lukuisia uusia rekisteri- ja kyselyaineistoihin perustuvia dynaamisia visualisointeja järjestöistä. Interaktiiviset kartat, taulukot ja tilastografiikat esittävät uudella tavalla perustietoja sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Visualisointeja voi jakaa ja käyttää omiin esityksiinsä maksutta jokainen kiinnostunut.  SOSTEssa laaditut uudet järjestövisualisoinnit kertovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen jakautumisesta kuntiin ja maakuntiin, alan säätiöistä, millaisia uusia sote-yhdistyksiä Suomeen syntyy sekä järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Työn tueksi on […]

Uutinen

25.9.2020 08:43

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

Sote-uudistus I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den. ”Den effektivaste delen […]

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]