Skip to content

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

11.5.2022 6.59

Eduskuntavaalit
EduskuntavaalitPå svenska

SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för att uppmuntra hälsosamma matval.

Läs mer: SOSTE:s riksdagsvalsmål 2023 – Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväx

Organisationernas stöd och hjälp måste upprätthållas

Demokratins och det öppna samhällets grundpelare är ett oberoende och aktivt medborgarsamhälle, som stöder förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Efter coronakrisen har människor inte bara omsorgs- och serviceskuld, utan också social skuld.

”Social- och hälsovårdsorganisationernas betydelse i att både erbjuda tjänster och gemenskap samt olika typer av stöd har varit och kommer också att fortsätta vara betydande. SOSTE betonar att nivån på statsbidragen till organisationer under nästa valperiod måste tryggas, genom att man håller fast vid den parlamentariska överenskommelsen i detta avseende, säger Ulla Kiuru, PR-chef på SOSTE.

Tillväxt byggs genom att investera i allas sysselsättning

Arbete är inte bara en källa till inkomst, utan också delaktighet och välfärd. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för välfärdsstaten. Långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra och i dagsläget arbetsoförmögna är en betydande grupp, som nu är utestängda från arbetslivet på många sätt.

”Även en liten förbättring av sysselsättningen i denna grupp skulle höja sysselsättningsgraden avsevärt. Arbetsavtalslagstiftningen borde reformeras på ett sådant sätt att det blir lättare att erbjuda deltidsarbete för partiellt arbetsföra. Det är också viktigt att införa en terapigaranti för att stärka arbets- och funktionsförmågan”, betonar Kiuru.

En ny stödmodell behövs också för sysselsättningen av personer som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, vilket skulle göra det möjligt för organisationer att fortsätta att sysselsätta och samtidigt ge ett starkt individuellt stöd.

Investeringar i socialskyddet är investeringar i välfärdekonomin

Ekonomin får inte balanseras genom att skära ner bland de svagaste och fattigaste, utan genom att investera i människors förmåga att arbeta och fungera. Redan nu lever nästan 900 000 personer, eller 16 procent av befolkningen i Finland (2019), i riskzonen för fattigdom eller marginalisering. Prisstegringen på mat, bensin och el drabbar särskilt låginkomsttagare.

”I våra valmålsättningar betonar vi behovet av att gradvis höja nivån på grundtryggheten till en rimlig miniminivå som fastställs i referensbudgetarna, samtidigt som behovet av utkomststöd minskar. Förmånssystemet måste också göras tydligare och smidigare genom att införa ett förmånsförslag”, säger Kiuru.

Ytterligare information: Ulla Kiuru, PR-chef, ulla.kiuru@soste.fi, tfn 040 744 0888

SOSTE:s riksdagsvalsmål 2023 - Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväx

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]

Uutinen

6.4.2022 07:13

SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna

Toimeentulo Finlands regering förberedde ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökad mental belastning och prövning av kristoleransen. Utöver förra årets nedskärningar och nedskärningarna i de offentliga finanserna på 370 miljoner euro, kommer man att blåsa nytt liv […]