Skip to content

Toimeentulotuen kehittämistä jatkettava asiakkaiden yksilöllisen ja sujuvan palvelun turvaamiseksi

10.1.2020 13.03

Toimeentulo
PerusturvaSosiaalibaroToimeentulo

Antti Halmetoja ja Taina Rintala kirjoittavat 8.1. Helsingin Sanomien Vieraskynässä perustoimeentulotuen tarveharkinnan ongelmista. He näkevät, että ne eivät johdu niinkään Kelasta vaan kansallisen ja paikallisen toimeenpanon välisistä eroista ja sosiaalityön niukaksi jäävästä osuudesta Kelan perustoimeentulotukityössä.

Samansuuntaisia huomioita on tullut esiin SOSTEn Sosiaalibarometri 2019, jossa on seurattu perustoimeentulotukea vuodesta 2016, ennen ja jälkeen sen myöntämisen siirtoa kuntien sosiaalitoimesta Kelaan. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät edelleen kuntien sosiaalitoimeen. Tulokset nojaavat sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden sekä Kelan johdon ja toimihenkilöiden asiantuntija-arvioihin.

Kelan perustoimeentulotukikäsittely saa kannatusta, harkinta hiertää

Barometrin vastaajat kannattavat yhä laajasti perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan. Se on lisännyt asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja madaltanut kynnystä hakea apua toimeentulo-ongelmissa. Haasteena he pitävät Kelan valtakunnallisen ja tiukasti normitetun etuuskäsittelyn sovittamista yhteen kuntien sosiaalityön harkinnanvaraisen työotteen kanssa. Asiakkaiden palvelutarpeita selvitetään riittämättömästi ja moni asiakas jää vaille tarvitsemaansa sosiaalityön tukea.

Infografiikka Kelan toimihenkilöiden ja sosiaalityönttekijöiden huolesta monimuotoisempaa tukea tarvitsevista asiakkaista

Nk. Kela-siirto on tuonut esiin tarveharkinnan ongelmia. Näitä haasteita on ollut toimeentulotuessa jo ennen siirtoa. Ennen perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan monissa kunnissa sen myönsivät etuuskäsittelijät ja yhteys sosiaalityöhön vaihteli kunnittain. Kunnilla oli omat toimeentulotukiohjeensa ja tarveharkinnan käyttämisen laajuus vaihteli.

Kelan myöntämä perustoimeentulotuki sisältää mekaanisesti laskettavan perusosan ja harkintaa sisältävät ns. muut perusmenot. Muissa perusmenoissa voidaan ottaa tarpeellisen suuruisina huomioon esimerkiksi tavanomaista suuremmat asumiskulut. Enemmän harkintaa sisältävissä päätöksissä on saamiemme asiakas- ja asiantuntijapalautteiden mukaan paikoin käsittelijäkohtaista vaihtelua.

Yhdessä päätöksessä esimerkiksi asiakkaan Kelan normien ylittävä vuokra on huomioitu kokonaisuudessaan, seuraavassa vain osa normin ylittävästä määrästä. Ajoittain normin ylittävää vuokran osuutta ei ole hyväksytty lainkaan. Hyvin pienituloisen ihmisen tulot vaihtelevat siten 250 euroa kuukaudessa riippuen kohdalle osuvasta käsittelijästä. Perustoimeentulotuen 502,21 euron perusosaan 250 euroa on iso lovi.

Sosiaalityön arviointiosaamista kaivataan lisää

Sosiaalibarometrin vastaajat pitävät Kelan sosiaalityön asiantuntemusta riittämättömänä. Tätä huomiota tukee se, että barometriin vastanneista toimeentulotukea käsittelevistä toimihenkilöistä 40 prosentilla on enintään lukio- tai ammatillinen koulutus. Yliopistokoulutus on 10 prosentilla, sosiaalityön pätevyys yliopistosta vain prosentilla. Kun lisäksi vastaajat kertovat Kelan etuuskäsittelijöillä olevan liian vähän aikaa perustoimeentulotukipäätösten tekemiseen, ei ole yllättävää, että asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisessa ja yksilöllisessä tarveharkinnassa on puutteita.

Infograafi sosiaalityön asiantuntemuksen tarpeen lissämisestä Kelassa

Ratkaisuina vastaajat pitivät yhteisiä ohjeistuksia Kelaan ja kuntiin, sosiaalityön osaamisen vahvistamista Kelassa sekä kaksisuuntaista tiedonvaihtokanavaa Kelan ja kunnan kesken. Näin asiakas saisi myös monimuotoisemmassa tilanteessa päätöksen nopeammin, ja vältettäisiin tarpeettomia hakemusten siirtoja kuntiin.

Infograafi keinosita sosiaalityön lisäämiseksi Kelassa

Kelalle on siirretty myös tehtäviä, jotka olisi pitänyt jättää sosiaalityöntekijöille. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosan alentamisesta tulisi tehdä päätös sosiaalityöntekijän yksilöllisen harkinnan pohjalta, eikä mekaanisesti Kelan etuuskäsittelyssä.

Toimeentulotuen uudistaminen on ollut vielä ennakoitua mittavampi tehtävä. Toimeentulotuen kehittämistä on jatkettava asiakkaiden sujuvan palvelun takaamiseksi ja yksilöllisten tilanteiden huomioimiseksi.

Lisätiedot

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Etuudet ja koronavirus

Artikkeliin kootaan etuuksiin liittyviä ohjeita ja linkkejä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen koronavirusepidemian aikana. Artikkelia päivitetään, joten huomatessasi puutteita, ilmoita niistä SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järviselle. Toimeentulo on turvattava kaikille, myös poikkeusoloissa. Jos ihmisille ei tarjota tarpeenmukaista turvaa, voi heidän tilanteensa entisestään pahentua ja aiheuttaa vakavampia seurauksia. On odotettavissa, että kevään mittaan erityisesti työttömyysturvan sekä myös toimeentulotuen […]

Uutinen

24.3.2020 13:27

Sosiaaliturvaa uudistavan parlamentaarisen komitean työ käynnistyy – järjestöt otettava vahvemmin mukaan työskentelyyn

Valtioneuvosto asetti 19.3. parlamentaarisen komitean sosiaaliturvan uudistamiseksi toimikaudeksi 23.3.2020 – 31.3.2027. Uudistuksessa tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio. SOSTEa komiteassa pysyvänä asiantuntijana edustaa SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta. Varsinainen työ tehdään valtaosin jaostoissa, joita on viisi. Kansalaisjärjestöt […]

Uutinen

18.3.2020 11:58

Työttömien työnhakijoiden asema koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

Kulukorvaukset toimintojen päättyessä työttömästä riippumattomasta syystä Hallitus antoi 16.3. päätöksen sulkea kuntouttava työtoiminta. Päätös on terveydellisistä syistä tarpeellinen ja perustelu, mutta sillä on jo valmiiksi pienituloisten työttömien toimeentuloa heikentäviä vaikutuksia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatuen saajalle maksetaan työttömyysturvalain 10 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla päiväkohtaista korvausta, joka on tällä hetkellä 9 euroa. Asiakkaat ovat olleet […]