Evästyksiä toimeentulotuen kehittämiseen järjestökentältä

Käsi ottamassa Kelan lomaketta hyllystä.

Etusivu / Uutiset / Evästyksiä toimeentulotuen kehittämiseen järjestökentältä

Toimeentulotuen kokonaisuudistusta valmistelee parhaillaan työryhmä, jonka kausi kestää vuoden 2024 loppuun. Uudistuksen tavoitteena on puolittaa toimeentulotukea tarvitsevien määrä, kasvattaa työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta hallitusohjelman mukaisesti.

SOSTE halusi tarjota työryhmän työhön evästyksiä järjestökentältä ja teki jäsenjärjestöilleen kyselyn aiheesta toukokuussa 2024.

Toimeentulotuen taso on liian matala

Kyselyn vastaajien mielestä toimeentulotuen perusosien taso on liian matala ja sitä tulisi korottaa. Valtaosa näki korotustarpeita erityisesti yksin asuvien (94 %) ja yksinhuoltajien (83 %) perusosassa. Vuonna 2024 toimeentulotuen perusosan määrä on yksin asuvalle 587,71 €/kk ja yksinhuoltajalle 669,99 €/kk.

Myöskään toimeentulotuesta korvattavien asumismenojen tason ei nähty olevan riittävä. Vastaajien mielestä vuokranormien tulisi perustua alueiden todelliseen vuokratasoon.

Vastaajat katsoivat, että viimesijaisena etuutena toimeentulotuen on oltava tasoltaan sellainen, että se täyttää julkisen vallan perustuslaillisen velvoitteen taata jokaiselle oikeus ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömään toimeentuloon. Perustuslainsäätäjän mukaan tämä ei tarkoita vain hengissä pysymisen turvaamista, vaan tätä korkeampaa tasoa. Perusosien tason leikkaaminen tai asumismenojen omavastuu nähtiin mahdottomina tämän velvoitteen valossa.

Perusosan alentaminen osuu usein haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin

Vastaajat kertoivat, että heidän kohtaamiensa asiakkaiden perusosaa on alennettu yleensä siksi, että ihminen ei ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, hän ei ole hakenut ensisijaisia etuuksia tai hän on laiminlyönyt työnhakuvelvoitteensa. Syyksi laiminlyönteihin nähtiin ihmisten työ- ja toimintakyvyn haasteet ja elämänhallinnan puutteet.

Ihmisillä ei ole riittävästi tietoa työttömyysturvan sanktioista ja niiden yhteydestä toimeentulotuen perusosan alentamiseen, eikä perusosan alentamisen prosessi ole ihmisille selkeä.

Perusosan alentaminen ei saa vastaajien mielestä aikaan toivottuja tuloksia. Koska tilanne johtuu usein henkilön alentuneesta toimintakyvystä, ei perusosan alennus paranna sitä. Sen sijaan alennus johtaa ihmisten taloudellisten haasteiden lisääntymiseen ja elämänhallinnan heikentymiseen entisestään.

Vastaajien mielestä perusosan alennuksista tulisikin luopua. Viimesijaisen turvan leikkaaminen tilanteissa, joissa käyttäjällä on muutoinkin haasteita toimintakyvyssä ja elämänhallinnassa, on kohtuutonta. Alennus ei toimi kannusteena ihmisille, joilla ei ole resursseja toimia toisin.

Toimeentulotuen tarvetta vähennetään parhaiten pitämällä perusturvan taso riittävänä

Vastaajien mielestä toimeentulotuen tarvetta vähennetään parhaiten pitämällä perusturvaetuuksien taso riittävänä. Lisäksi pitäisi panostaa ihmisten hyvinvointiin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Toimeentulotuen tarvetta vähennetään myös tukemalla ihmisten työllistymistä ja työkyvyn vahvistamista.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin.