Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta


Etusivu / Uutiset / Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on jättänyt lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esityksen tavoitteena on tehostaa arpajaislain ja suomalaisen rahapelipolitiikan keskeisimmän tavoitteen eli rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Keskeisenä keinona tähän olisi raha-automaattipelaamisen tapahtuminen tunnistautuneena vuodesta 2021 alkaen. Toisena tavoitteena on helpottaa vapaaehtoistoimintaa tavara-arpajaislupiin liittyvää hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.

SOSTE pitää molempia tavoitteita kannatettavina. Lakiesitys on kuitenkin mm. lyhyen valmisteluajan ja kapean valmistelupohjan johdosta monin osin puutteellinen esimerkiksi vaikutusarvioiden suhteen.

Rahapelitoimintaan liittyvässä lainsäädännössä ja sen valmistelussa on aina otettava huomioon rahapelaamisen aiheuttamat haitat sekä niiden ehkäisyn vahva asiantuntemus sekä tuotoilla rahoitettavan toiminnan suuri yhteiskunnallinen merkitys. Edunsaajien edustajien tulee olla mukana kaikessa asiaa koskevassa valmistelussa, kuten vahva, tuloksia tuottanut perinne tähänkin asti on ollut. Malliesimerkkeinä tästä voidaan pitää arpajaislain aiempia uudistuskertoja sekä rahankeräyslain uudistamista. Tämän esityksen valmistelussa näin ei ole ollut. Valmistelu olisi tullut tehdä tiiviissä vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan edustajien sekä haittatyötä tekeväin järjestöjen kanssa.

SOSTE katsoo, että rahapelaamisen aiheuttamia haittoja tulee määräätietoisesti ja pitkäjänteisesti vähentää ja pitää perusteltuna siirtyä myös raha-automaattipelaamisessa tunnistautumiseen. Tunnistautumisen tulisi olla täydellistä vuoden 2023 alusta lukien niin, että siihen siirrytään asteittain lain voimaantulosta lukien. Samalla tulee tarkastella muuta säädöskehikkoa, jolla haittoja voidaan vähentää.

Lue koko lausunto tästä.