Miksi osallisuuden toteutuminen ei ole vielä läpihuutojuttu?


Etusivu / Uutiset / Miksi osallisuuden toteutuminen ei ole vielä läpihuutojuttu?

Ihmisillä on oikeus olla osallisina heitä koskevissa palveluissa ja prosesseissa. Oikeus osallisuuteen on laajasti tunnustettu ja monin osin lainsäädännölläkin turvattu. Osallisuuden myötä ammattilaisten ymmärrys asiakkaista, heidän tarpeistaan ja toiveistaan lisääntyy ja palvelut saadaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kautta ihminen sitoutuu paremmin tarvitsemaansa hoitoon ja palveluihin. On huomattu, että samalla palveluista saatava hyöty ja niiden vaikuttavuus lisääntyvät.

Asiakasosallisuuden muodot ja toteutustavat lisääntyvät kaiken aikaa, mutta edelleenkin asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä ovat alikäytetty voimavara eikä osallisuudesta saada täyttä hyötyä irti.

Miksi osallisuus ei vielä toimi toivotusti?

On tunnistettu erilaisia syitä, jotka estävät osallisuuden toteutumista. Esimerkiksi kiireiset kohtaamiset, asenneongelmat, epäselvät tavoitteet ja henkilökunnalta tulevan rohkaisun puute jättävät asiakkaat taustalle. Tutkimukset myös osoittavat, että asiakkaiden kehittämisehdotuksista vain murto-osa siirtyy käytäntöön. Prosessit katkeavat kesken. Osallisuus ei toteudu, jos ääni kuullaan, mutta siihen ei reagoida.

Osallisuuden toteutuminen ja päämäärien saavuttaminen vaatii sitoutumista kaikilla toiminnan tasoilla. Erityisen tärkeäksi on tunnistettu johdon sitoutuminen osallisuuden edistämiseen. Muutosvalmius ja tavoitteiden selkeyttäminen on tunnistettu tekijöiksi, joilla lisätään onnistumisia.

Järjestöt heikoimmassa asemassa olevien ihmisten äänen esille tuojina

Järjestöt ovat tärkeitä ihmisten äänen kokoajia ja esille tuojia yhteiskunnassa. Erityinen tarve on varmistaa heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuus. Tässä järjestöillä on merkittävä tehtävä myös uusia hyvinvointialueita ja niiden palveluja rakennettaessa.

On hyvä muistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmällä ei ole itseisarvoa, vaan se on olemassa ihmisiä varten. Siksi ihmisiä on rohkaistava tuomaan esille omia näkemyksiään. Vastaavasti ammattilaisten tulee osata ottaa asiakkaan ajatukset ja niiden välittämä hyöty vastaan. Tämä edellyttää vuorovaikutteisuutta ja yhteisten päämäärien tunnistamista.

Lisäksi tarvitaan yhteistä oppimista. Osallisuuden lisääminen ja sen tuottaman lisäarvon valjastaminen aidosti käyttöön on koko ajan käynnissä oleva, jatkuva kehitysprosessi.

SOSTE järjesti tilaisuuden Potilaan osallisuus terveydenhuollossa -miten ja miksi? yhdessä Duodecimin Käypä hoito -toimituksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kanssa 3.5.2022. Tilaisuudessa pohdittiin asiakasosallisuuden toteutumista erilaisissa terveydenhuollon järjestelmissä ja palveluissa.

Lue lisää: Fimea: Asennemuutos on edellytys potilaiden osallisuuden edistämiselle